• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
МЕХАНІКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ → Історія механіки

Початковий етап розкладання феодально-кріпосницьких форм сільського господарства, зростання міст і істотне збільшення ролі міського виробництва, як наслідок цього — бурхливий розвиток техніки, розширення міжнародної торгівлі, що було одним із стимулів великих географічних відкриттів, - ось причини тих глибоких соціальних зрушень, які визначали історію Західної Європи в XV—XVI ст. і породили рух, названий Відродженням.

Ці соціальні зрушення зумовили і радикальні зміни основного напряму науки взагалі і природних наук зокрема.

Природні науки   отримали   обширний   матеріал, що потребував пояснення і систематизації.

Необхідність вирішення численних нових технічних проблем вимагала подолання існуючого розриву між наукою і практикою. Цьому сприяло і залучення до науки людей, безпосередньо пов'язаних з виробництвом, - інженерів, архітекторів, ремісників, яких не могли задовольнити абстрактні схоластичні міркування і теоретичні спекуляції.

З іншого боку, в техніці наступає такий момент, коли її подальший розвиток стає неможливим без створення якогось теоретичного базису, тобто техніка зажадала широких і інтенсивних наукових досліджень.

Механіка виявилася однією з тих наук, які випробували найбільш сильний вплив цих нових віянь. У дослідженнях в області механіки мали потребу і астрономія, і військова справа (особливо артилерія), і гідротехніка, і будівництво, і архітектура.

Але при цьому механіки епохи Відродження спиралися в своїй творчості на результати діяльності своїх попередників — вчених Сходу і Західної Європи як в сенсі критичного освоєння античної наукової спадщини, так і в сенсі творчої розробки деяких проблем механіки.

Одним з підсумків розвитку античної цивілізації було відокремлення тих двох традицій, які тепер в історії науки прийнято вважати ремісничою і теоретичною. Це повною мірою відноситься і до характеру античної механіки, яка (у нашому сучасному розумінні) об'єднувала три достатньо різнорідні частини античної наукової спадщини. Це, по-перше, вчення про простір, час, матерію, про рух і його джерело, що належить теоретичній (філософській) традиції (антична «динаміка»). По-друге, антична «кінематика»; це головним чином математичні методи, які розроблялися в астрономії, а саме кінематико-геометричне моделювання руху небесних тіл. Третій напрям — антична статика і гідростатика — об'єднує теоретичні дослідження Архімеда, проведені зі всією строгістю аксіоматичного методу, і практичні правила, що пояснюють дію різних механічних пристосувань («простих машин»), тобто «технічну механіку» свого часу. Статика і гідростатика Архімеда, природно, належать теоретичній традиції, «технічна механіка» стародавніх — ремісничій традиції, традиції архітекторів, будівельників і військових інженерів.

Такими ж роз'єднаними продовжували залишатися три напрями механічних досліджень і в середні віки. Це в рівній мірі відноситься до розвитку механічних уявлень як на середньовічному Сході, так і пізніше в Західній Європі.

Початковим етапом розвитку механіки на середньовічному Сході прийнято вважати переклад і коментування творів античних авторів.

Слід мати на увазі, що практично аж до середини XVII ст. термін «механіка» застосовувався лише до вузького кола проблем прикладної механіки і елементарної теорії п'яти «простих машин».Коментування Арістотеля лежить в основі циклу трактатів про суть руху і його джерело («рушійній силі», «першому двигуні» і т. д.). Це коментування послужило тим фундаментом, на який спиралася створена згодом в Західній Європі теорія «імпетуса». Істотний вплив на формування уявлень про суть і джерело руху надала також тривала дискусія в першій половині XII ст. між Ібн-Рошдом і Ібн-Баджжей.

На середньовічному Сході інтенсивно розвивався і кінематичний напрям античної механіки. Це було обумовлено необхідністю обробки результатів астрономічних спостережень, які проводилися в численних обсерваторіях. У зіджах IX—XV ст. і у великій кількості спеціальних трактатів розроблялися принципи кінематико-геометричного моделювання видимого руху небесних тіл. Проте, відправляючись від античної традиції, східні астрономи зробили істотний крок вперед в розробці уявлень про кінематичну суть руху тіл, а деякі з них близько підійшли до таких фундаментальних понять, як швидкість нерівномірного руху точки по колу і миттєва швидкість в точці.

З перекладом і коментуванням праць Архімеда пов'язаний розвиток геометричної статики в країнах Близького і Середнього Сходу. Цілий ряд трактатів присвячений теорії вагомого важеля і теорії зважування. Значний розвиток отримав і кінематичний напрям античної статики, висхідне до «Механічних проблем» Псевдо-Арістотеля. Зокрема, вплив «Механічних проблем» позначився на тому, що набув широкого поширення в середньовічній Європі трактаті « Про корастун» Сабіта ібн-Корри.

В той же час велике значення на середньовічному Сході мала і реміснича традиція. Змістом багатьох спеціальних трактатів і спеціальних розділів східних енциклопедій є правила дії «простих машин», пристроїв для підняття вантажів, води для поливання полів і так далі.

Характерною особливістю середньовічної європейської механіки є те, що більшість її проблем розглядалися не стільки в механічному, скільки в загальнофілософському плані. Університетська наука, яка займалася цими проблемами, була, як правило, абсолютно відірвана від технічної практики.

Теоретичні дослідження в області статики переважно були подальшим розвитком кінематичного напряму, висхідного до «Механічних проблем» (трактати «Про вагу» Іордана Неморарія і його школи).

Що стосується традиції, пов'язаної з геометричною статикою і гідростатикою Архімеда, то вона не отримала майже ніякого розвитку і відродилася насправді лише в XVI ст.

Астрономічний напрям кінематичних досліджень в середньовічній Європі майже не розроблявся.

Дослідження в області кінематики, найбільш великі з яких належать Герарду Брюссельському і родоначальникові Мертонської школи в Кембріджі Томасу Брадвардіну, були чисто умоглядними. Зачатки уявлень про фундаментальні поняття кінематики, таких, як швидкість і прискорення нерівномірного руху, з'являються в XIV ст. Їх розвиток пов'язаний з вченням про «широти форм», або «конфігурації якостей», витоки якого сходять до логіко-філософської суперечки про поняття форми. Це вчення, будучи цілком середньовічним по своєму духу і методам, виявилося практично безплідним, не дивлячись на те що містило ряд моментів, що отримали розвиток в математиці змінних величин і на ранніх етапах класичної механіки.

У пошуках відповіді на питання про суть і джерело руху, причину його продовження і механізм його передачі вчені середньовічної Європи прийшли до теорії «імпетуса», найчіткіше сформульованою Жаном Буріданом і що застосовувалася при вивченні падіння тіла, його  руху  в  порожнечі  і  руху  кинутого  тіла.

Для середньовічної механіки характерне подальше поглиблення прірви між теоретичною і ремісничою традиціями. Все, що в якійсь мірі пов'язано з ремісничою традицією, стає надбанням техніки, до якої представники університетської науки відносилися із зневагою.

Такі ті результати, з якими механіка вступила в епоху Відродження.

Настання нового періоду ознаменоване перш за все новим відношенням до механіки, яка розглядається як «шляхетне з мистецтв, таке, що поєднує з «шляхетством» найбільшу користь в життєвих справах».

Тенденція до піднесення прикладної механіки помітна в присвяченні Анрі Монантейля до видання «Механічних проблем». Звертаючись до короля Генріха IV, він просить не зневажати механіку як щось «нешляхетне», бо «наш світ є машина, і притому машина найбільша, ефективна, міцна, прекрасна».

Коли Леонардо да Вінчі говорить, що «механіка — рай математичних наук, бо за допомогою її досягають математичного пліду», то він має на увазі технічну діяльність, яка реалізує на практиці теоретичні положення «математичних наук», під якими він розуміє і власне математику, і фізику, і астрономію.

Розглянемо основні досягнення механіки Відродження (у сучасному її розумінні), у формування якої внесли свій внесок такі найбільші вчені, як Микола Кузанський, Леонардо да Вінчі, Стевін, Коперник, Тарталья, Бенедетті, Кардано, Кеплер і ін.

Існують дві точки зору, відповідно до яких трактується питання про шляхи формування статики епохи Відродження.

Згідно однієї з них, якої дотримувався П. Дюем, можна говорити про пряму спадкоємність між середньовічною школою Іордана,  що розробляла кінематичний варіант статики, висхідної до «Механічних проблем», і статикою таких представників Відродження, як Леонардо да Вінчі і Джіроламо Кардано.

Прихильники іншої точки зору вважають, що про таку спадкоємність говорити не можна і що трактати «Про вагу» вже до XIV ст. повністю втратили своє значення. Проте навряд чи можна погодитися з останньою точкою зору. Відомо, що в XV—XVI ст. ці трактати продовжували переписувати і коментувати, а в XVI ст. були двічі видані трактати самого Іордана.

Вплив школи Іордана, зокрема робіт італійського її представника XVI ст. Блазіуса з Парми, можна прослідкувати в опублікованих посмертно роботах Леонардо да Вінчі: «Трактаті про живопис», «Про рух і вимірювання води» і цілий ряд заміток.

Перш за все Леонардо, як і його попередники, звертається до закону рівноваги важеля, який формулює таким чином: «Ту ж пропорцію, яка існує між довжиною важеля і противажеля, знайдеш між величиною їх терезів і повільністю руху і в величині шляху, пройденого кожним з їх кінців, коли вони досягнуть постійної висоти своєї точки опори».

Цей закон формулюється на підставі цілої серії експериментів, які розглядаються як проміжна стадія роботи, за якою слідує теоретичне обгрунтування. Леонардо проводить його виходячи з поняття «Вага відповідно положенню» школи Іордана. У сенсі строгості і логічної стрункості доказ Леонардо значно поступається формулюванням його попередників; як і всі подібні міркування, воно відображає властивий йому інженерний підхід до даних явищ. Його обгрунтування конкретніше фізично   і    свідчить   про    реальне    поводження з реальним важелем. За допомогою сформульованого правила Леонардо вирішує завдання як для лінійного, так і для ступінчастого важеля.

  

Леонардо да Вінчі (1452-1519)

У пізніших замітках він пов'язує правило важеля з поняттям центру тяжіння тіла або системи тіл, виявляючи глибоке знайомство з архімедівською теорією рівноваги плоских фігур.

Проте Леонардо засвоїв лише загальну ідею аргументації Архімеда, відкинувши саму суть його математичного методу. Математику ж, без якої він, як і більшість представників науки Відродження, вважав недостовірним будь-яке знання, розуміють вельми вузько: для нього це лише можливість чисельної перевірки якого-небудь твердження; математичною він вважав таке формулювання, яке встановлює числову залежність між  декількома   величинами,   зазвичай у вигляді пропорції.

Як практик він підходить і до теорії вагового важеля.

«Наука про вагу, - говорить він, - введена в оману своєю практикою, яка в багатьох частинах не знаходиться у згоді з цією наукою, причому і неможливо привести її до згоди. І це походить від осей обертання терезів, завдяки яким створюється наука про цю вагу. Ці осі, на думку стародавніх філософів, мають природу математичної лінії і в деяких випадках є математичними точками — точками і лініями, які безтілесні; практика ж вважає їх тілесними».

Що стосується конкретних завдань на ваговий важіль, то Леонардо цікавили головним чином дві з них. Перша, простіша, - завдання про знаходження ваги вантажу який треба підвісити на меншому плечі вагового важеля (терезів), щоб зрівноважити вагу більшого плеча, що не має вантажу; друга, складніша, - знаходження умови рівноваги такого важеля, обидва нерівноважні плечі якого навантажено. Проте Леонардо не зміг сформулювати  загальне   правило   рівноваги   такого    важеля, хоча і враховував   вагу   коромисла   балансуванням   його.

Слід зазначити введене ним поняття «потенційного» плеча, під яким Леонардо розумів величину перпендикуляра, опущеного з точки опори на напрям сили. Ці уявлення можна з відомим ступенем обережності вважати зародком поняття моменту сили щодо нерухомої точки. Користуючись поняттям «потенційного» плеча, Леонардо правильно вирішує задачу про рівновагу важеля, в кінцях плечей якого закріплені нитки, що йдуть під деякими кутами, перекинуті через блоки і натягувані деякими вантажами.

Спираючись на свої експерименти з поліспастами і іншими поєднаннями рухомих і нерухомих блоків, Леонардо намагався сформулювати правило співвідношення сил і швидкостей переміщення вантажу і точки додатку сили тяги, тобто якийсь варіант «золотого правила» механіки.

Менш вдалими були його спроби встановити умову рівноваги на похилій площині і розподіл ваги в криво поставленому стрижні.

Проблематикою, пов'язаною з подальшим розвитком традицій школи Іордана, займалися і такі відомі математики і механіки Відродження, як Тарталья (1499-1557) і Кардано (1501-1576).

Хоча Тарталью займали головним чином питання динаміки (рух кинутих тіл), він неодноразово звертався і до проблем статики. Зокрема, саме завдяки Тартальї представники Італійської школи XVI ст. дістали можливість ознайомитися з основними проблемами статики XIII ст. Тарталья володів анонімним трактатом XIII ст., написаним в традиціях школи Іордана, який він після деякої обробки і додавань передав відомому венеціанському видавцеві Курцюю Трояну. Трактат був опублікований в 1565 р. під назвою «Твори Іордана про вагу, вивчені і виправлені Ніколо Тартальєм».

Істотний вплив трактатів «Про вагу» позначився в роботах Кардано. На користь цього свідчать, зокрема, його міркування про рух важкого тіла по колу, в яких він користується поняттям «Вага відповідно положенню».

Крім того, і Тарталья, і Кардано були знайомі з роботами Леонардо да Вінчі по механіці, і це, ймовірно,  зробило  певний   вплив  на   їх  творчість.

Але в статиці XVI ст. намічається і інша тенденція, тенденція до відродження і розвитку архімедівського напряму геометричної статики, міцно забутої в середні віки.

Початком вивчення можна вважати кінець XV — початок XVI ст., коли після взяття турками Константинополя в Західній Європі з'явилися привезені візантійськими біженцями залишки зборів античних рукописів.

Франчесько Мавроліко (1494—1575) і Федеріго Командіно (1509—1575) належать перші переклади Архімеда (на латинську мову) і коментарі до них; причому обидва автори крім коментування розглядають і численні власні завдання на визначення центрів тяжіння різних фігур.

Серед вчених, що розвивали методи геометричної статики, слід перш за все згадати вчня Командіно Гвідо Убальді дель Монте (1545—1607), який був войовничим прихильником архімедівської традиції і вважав абсолютно неспроможним напрям школи Іордана. На відміну від кабінетних вчених, до яких належали більшість «архімедистів» епохи Відродження, дель Монте сам безпосередньо займався інженерною практикою.

Питань статики він торкається в двох творах: «Книга про механіку» і «Зауваження з приводу трактату Архімеда «Про рівновагу плоских фігур». Окрім творів Архімеда дель Монте посилається на Паппа і Герона Олександрійського, вплив яких позначився в його описі «простих машин».

У основі статики дель Монте лежить геометрична теорія рівноваги елементарних систем підвішених важких тіл. У своїх міркуваннях він виходить з ряду допущень.

1. Центр тяжіння підвішеного важкого тіла знаходиться  на  вертикалі,  проведеній  через  точку  підвісу.

2.  Моменти сил тяжіння і сил тяги (або тиск, якщо вони є) щодо нерухомої точки рівні.

Дель Монте ще не вводить явно поняття моменту сили як добуток сили на перпендикуляр, опущений з нерухомої точки на напрям цієї сили, але практично неодноразово їм користується. За допомогою геометричного методу він розглядає завдання про рівновагу важеля, терезів і вантажів на похилій площині. Слід зазначити, проте, що в деяких завданнях дель Монте відступає від геометричної традиції. У завданні про рівновагу вантажу, підвішеного на мотузці, перекинутій через блоки, він вдається до одного з елементарних варіантів принципу можливих швидкостей.

Значний внесок в розробку проблем геометричної статики вніс інший великий представник науки Відродження — Джованні Баттіста Бенедетті (1530— 1590). Хоча Бенедетті був учнем Тартальї, в статиці він дотримувався традиції Архімеда. Більш того, в перших розділах своєї основної праці «Книга різних математичних і фізичних міркувань» він не тільки розглядає помилкові положення свого вчителя, але і піддає принциповій критиці основні положення школи Іордана, зокрема поняття «Вага відповідно положенню».

У своїй теорії рівноваги простих систем підвішених важких тіл Бенедетті виходить з наступних двох положень: архімедівського закону рівноваги важеля і закону рівності моментів сил, тобто повністю, як  ми бачимо, приєднується до  напряму  дель  Монте.

Поняттям моменту сили (хоча сам цей термін він ще не вводить) Бенедетті користується систематично і формулює його достатньо чітко. Він пише, що «якщо хочуть порівняти один з одним величини, які вимірюють дії вантажів або рушійних сил, то слідує кожну з них визначати за допомогою перпендикуляра, опущеного з центру важеля на напрям сили».

За допомогою принципу порівняння моментів сил Бенедетті отримує остаточне рішення поставлене ще Арістотелем завдання про стійкість Т-подібних терезів в прямому і перевернутому положеннях.

Таким чином, прихильники архімедівської традиції в механіці італійського Відродження на додаток до архімедівського принципу рівноваги підвішених важких тіл, пов'язаного з поняттям центру тяжіння тіла і системи тіл, ввели в геометричну статику принцип рівності моментів сил.

Хоча в працях дель Монте і Бенедетті цей принцип представлений в чисто геометричній формі, проте саме це поняття з'явилося під певним впливом кінематичного напряму. Вище згадувалося, що в початковій формі воно є вже у Леонардо да Вінчі, з працями якого, і зокрема з його міркуваннями із цього приводу, учень Тартальї Бенедетті був добре знайомий.

Слід зазначити, що і дель Монте, і Бенедетті, загалом далекі від кінематичного напряму, але пов'язані з інженерною практикою свого часу, проявляли певну тенденцію до вироблення коротких технічних правил розрахунку рівноваги тіл, в яких позначається вплив цього напряму.

Найбільшим і найбільш послідовним представником геометричного напряму був фламандець Сімон Стевін (1548—1620). Його праці зіграли завершуючу роль в розвитку геометричного напряму елементарної  статики  і гідростатики епохи Відродження.

Стевін був прихильником максимальної строгості і точності розрахунків, яких, на його думку, можна досягти лише за допомогою строгих і чітких методів геометричної статики. У цьому сенсі він був найбільш рівностним послідовником Архімеда і рішуче відкидав традиції кінематичної статики, в якій цієї чіткості не вбачав.

Перші розділи його основної праці по механіці «Початки статики» (вперше виданий в 1586 р. на фламандській мові і перевиданий в 1605 р. в зібранні «Математичних творів» Стевіна) містять різку критику кінематичного напряму починаючи з «Механічних проблем».

Свою статику Сімон Стевін будує аксіоматично. Спочатку дається серія визначень, в основу яких покладена сукупність основних постулатів геометричної статики Архімеда. Таким чином, закон рівноваги важеля Стевін виводить, спираючись на два згаданих вище архімедівських принципів.

Далі цей закон використовується для виведення умов рівноваги в складніших випадках. Крім того, він вводить ще один додатковий принцип, який можна назвати принципом неможливості вічного руху або принципом неможливості самостійного порушення рівноваги в системі, якщо це порушення не міняє ні величини, ні розташування в ній вантажів.

Керуючись цим принципом, Стевін доводить умову рівноваги вантажу на похилій площині, точніше, у разі двох похилих площин. Цю умову він формулює у вигляді наступної пропозиції: «Хай ми маємо трикутник, площина якого перпендикулярна, а підстава паралельна площині горизонту; на двох інших його сторонах розташовано дві кулі однакової величини і однакової ваги; вага лівої кулі, що діє, відноситься до відповідної йому дії ваги правої кулі, що протилежить, як довжина правої сторони трикутника до довжини лівої».

Термін вага, що діє Стевін, , як ми бачимо, вживає для позначення того, що пізніше почали називати силою тяжіння, що направлена, уздовж похилої площини. Його твердження, таким чином, еквівалентно твердженню, що для урівноваження вантажу на похилій площині необхідно прикласти до нього направлену уздовж цієї площини силу, назад пропорційну її довжині.

Відмітимо, що ще Леонардо да Вінчі належить вислів про неможливість вічного руху. Аналогічні міркування висловлює Кардано: «Для того, щоб мав місце вічний рух, потрібно, щоб важкі тіла, що пересувалися, досягнувши кінця свого шляху, могли повернутися в своє початкове положення, а це неможливо без наявності переваги, як неможливо, щоб в годиннику гиря, що опустилася, піднімалася сама».

Встановивши правило розкладання вантажу на похилій площині, Стевін використовує його для виведення правил розкладання даної сили на дві взаємно перпендикулярні складові і складання сил, направлених під прямим кутом один до одного.

Відмітимо, що саме Стевін ввів позначення сил стрілками і поняття силового трикутника (тобто встановив, що якщо три сили утворюють трикутник, вони зрівноважуються).

Істотні результати Стевін отримав, розглядаючи завдання, в яких теорія похилої площини поєднується з теорією «мотузяних машин» (тобто блоків, поліспастів і ін.). Звернення до цих питань в значній мірі стимулювалося практикою кораблебудування і технікою вантаження і розвантаження кораблів за допомогою    похилої    площини   і   «мотузяних   машин».

Розглядаючи випадки, коли три нитки утворюють між собою кути, серед яких немає жодного прямого, Стевін прийшов до узагальнення свого правила розкладання сили на дві взаємно перпендикулярні складові для загального випадку її розкладання за правилом паралелограма.

Насущними питаннями практики можна пояснити і те, що він включив в свою «Статику» особливий розділ про блоки і поліспасти.

Значну роль зіграли дослідження Стевіна в розвитку гідростатики, а саме в області теорії рівноваги важкої рідини.

Гідростатика Стевіна (так само як і його статика) є подальшим розвитком геометричного методу Архімеда на тому рівні, якою вимагала техніка будівництва дамб в Голландії XVI—XVII  ст.

Окрім основних законів гідростатики Архімеда Стевін формулює ще два положення, що стосуються елементарних властивостей нестискуваної важкої рідини.

1. Про повну втрату ваги об'єму рідини, якщо його занурити в цю ж рідину. При виведенні його Стевін застосовує свій додатковий принцип статики «про неможливість вічного руху». На підставі цього принципу Стевін стверджує, що опускання такого об'єму усередині рідини нічого не змінює в розташуванні рідині у всій посудині.

2. Так званий «принцип затвердіння», сенс якого полягає в твердженні, що тиск на поверхню часткового об'єму рідини з боку навколишньої рідини не залежить від того, чим заповнений цей частковий об'єм. Уявну поверхню цього об'єму, яка передбачається твердою і невагомою, Стевін називає «поверхневою посудиною».

говорячи в цілому про діяльність Стевіна в області механіки, можна вважати його досягнення завершуючим етапом в розвитку геометричного напряму елементарної статики і гідростатики.

У епоху Відродження потреби природознавства і запити техніки, і особливо потреби астрономії, визначають особливий інтерес до кінематики.

Удосконалення календаря вимагає уточнення і перегляду теорії руху небесних тіл. Розвиток мореплавання і техніки визначення географічних координат за допомогою астрономічних спостережень вимагає перевірки і уточнення астрономічних ефемерид світил.

Такі були умови, в яких створювалася геліоцентрична система Н. Коперника (1473—1543), викладена головним чином в його основній астрономічній праці «Про обертання небесних сфер». Скинувши Землю до рівня решти планет, Коперник зробив рішучий крок у встановленні нового наукового світогляду.

Нас в його системі, проте, повинно цікавити інше, а саме її значення в розвитку механіки.

Система Коперника чисто кінематична; створюючи її, він виходив з просторово-часових співвідношень, бо головною своєю метою вважав раціональне пояснення видимого руху небесних тіл. Основою теорії Коперника є поняття руху, що не викликає ніяких ефектів в рушійній системі.

Роздуму про відносність механічних рухів допомогли йому обгрунтувати можливість пояснення видимих рухів світил, спостережуваних земним спостерігачем, за допомогою уявлення про рухливість Землі, її добовому обертанні і річному обертанні навколо Сонця.

Міркування про відносність руху неодноразово зустрічалися і до Коперника. Вони є і в індійських астрономічних творах середньовічного Сходу. Натяки такого роду зустрічаються і у вчених Західної Європи. Так, наприклад, вислів Миколи Кузанського (1401—1464): «Для нас зрозуміло, що Земля дійсно знаходиться в русі, хоча нам цього і не здається, тому що ми помічаємо рух в порівнянні з чим-небудь нерухомим... будь-хто, чи буде він знаходитися на Землі, або на Сонці, або на іншій зірці, вважає, що він знаходиться в нерухомому центрі, а все інше рухається».

Проте лише у Коперника ці ідеї оформилися в цілісну систему. От як він сам говорить про відносність механічних рухів: «Будь-яка зміна місця, що представляється нам, відбувається внаслідок руху спостережуваного предмету або спостерігача або, нарешті, внаслідок неоднаковості переміщень того і іншого, оскільки не може бути відмічене рух тіл, що однаково переміщаються по відношенню до одного і того ж тіла (я маю на увазі рух між спостережуваним і спостерігачем)».

Істотне значення в розвитку не тільки кінематики, але і кінетики взагалі має полеміка Коперника з прихильниками птолемеївської теорії про неможливість довести добовий рух Землі. На їх думку, у випадку, якщо б Земля оберталася, то всі предмети, що знаходяться на ній і не пов'язані жорстко із Землею, повинні відставати від неї до заходу, тобто в напрямі, протилежному її обертанню. Коперник стверджував, що будь-яке тіло, падаюче або кинуте з поверхні Землі, крім властивого йому руху, «природного» або «насильницького», має ще один рух — колоподібний. «Дійсний рух» тіла, або «рух відносно Всесвіту», складається з двох рухів. Подібні міркування дозволяють говорити про те, що Коперник достатньо близько підійшов до поняття про відносний і переносний рухи.

Як вже наголошувалося, система Коперника має чисто кінематичний характер. Динаміка в ній присутня лише потенційно.

Подальше значне зростання техніки, вдосконалення виготовлення наглядових інструментів і підвищення точності астрономічних спостережень сприяли розвитку небесної механіки і пов'язаної з нею кінематики.

 

МЕХАНІКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Микола Коперник (1473-1543)

Відкриттям законів руху планет наука зобов'язана Іоганну Кеплеру (1571—1630).

Кеплер поставив перед собою завдання обгрунтувати і підкріпити, грунтуючись на ретельній обробці матеріалу спостережень, гіпотези, які лежать в основі системи Коперника. Відправним пунктом його досліджень послужили дані спостережень Тіхо Браге, які опинилися у розпорядженні Кеплера після смерті данського астронома.

Перші два закони руху планет, відкриті при обробці даних про рух Марса, він опублікував в своїй «Новій астрономії» в 1609 р. Третій закон, тобто «куби середніх відстаней планет від Сонця пропорційні квадратам їх обертанням», або — у формулюванні самого Кеплера — «середні відстані від Сонця полягають в «полуторному відношенні» до періоду обертання», тобто (R: r) 3/2 = Т: t, він вивів десятьма роками пізніше (у 1619 р.) в «Гармонії світу».

У міру обробки матеріалів Тіхо Браге Кеплер відходив від прийнятих традиційних методів, часто удаючись до прийомів інфінітезимального характеру. Дані спостережень вимушували його кілька разів міняти свою схему і звертатися до різних форм орбіти планети. Переконавшись, що орбіта планети не може бути отримана шляхом поєднання декількох колових рухів, Кеплер не відразу прийшов до еліпсу (спочатку він припустив, що орбіта є овалом).

Згідно системі Птолемея, видимий рух планети описувався за допомогою поєднання декількох гіпотетичних рівномірних колових рухів. Кеплер же відкрито визнає можливість нерівномірних колових рухів.

 

МЕХАНІКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Іоганн   Кеплер (1571-1630)

 Більш того, він досліджує питання, яким чином змінюється швидкість подібних рухів. Спочатку на основі даних спостережень він показав, що (з деяким наближенням) лінійні швидкості в апогеї і перигеї назад пропорційні відстаням від Сонця, а потім вже розповсюдив це міркування на всі точки орбіти, тобто стверджував, що швидкості назад пропорційні радіусам-векторам.

Закони Кеплера з'явилися першим (не тільки у небесній, але і в механіці взагалі) прикладом встановлення точних кількісних законів руху матеріальних тіл на основі обробки даних спостережень рухомого тіла.

Закони Кеплера, таким чином, дозволяють визначити траєкторію і швидкість тіл на орбіті, але і вони у свою чергу є по суті вирішеннями рівнянь руху.

Розглянуті побудови Кеплера чисто кінематичні. Проте, не обмежуючись ними, Кеплер роздумував і про динамічне пояснення своїх законів. Він шукав причину нерівномірності руху по колу.

Як не велике значення відкриттів Кеплера для небесної механіки і класичної механіки в цілому, йому не вдалося відшукати динамічні принципи, які дали б раціональне пояснення рухів планет.

Хоча його пояснення виявилися незадовільними, історичне значення пошуків Кеплера дуже велике, бо перші спроби динамічного пояснення руху планет стали разом з тим першими кроками до створення дійсної небесної механіки.

Що ж до кінематичних досліджень, не пов'язаних з астрономією, то майже всі вони в тому або іншому ступені стосуються динамічних проблем.

Отже, в епоху Відродження були вирішені багато проблем елементарної статики, значні результати отримані в області кінематики. Динаміка ж фактично починала робити тільки перші кроки.

Базою для цих перших кроків було, як і раніше, критичне коментування представлень Арістотеля, пов'язаних з поняттям руху. Для Арістотеля поняття «місцевого», тобто механічного, руху є тільки окремим випадком поняття зміни взагалі. Ця зміна повинна мати причину, внаслідок якої воно продовжується протягом деякого часу.

Як відомо, арістотелівська традиція розрізняла «природний» і «насильницький» рухи, з яких тільки друге вимагає втручання причини, зовнішній природі рухомого об'єкту. Це уявлення, що панувало протягом всього періоду середньовіччя, стало тією безвихіддю, з якої слід було знайти вихід, щоб механіка отримала умови для подальшого розвитку. Необхідно було подолати поняття про принципову відмінність між «природним» і «насильницьким» рухами і виробити єдине уявлення про причини руху взагалі.

Істотні кроки в цьому напрямі були зроблені вченими епохи Відродження.

Однією з центральних проблем механіки стає вивчення руху кинутого тіла, яке є поєднанням «насильницького» і «природного» рухів.

Рух кинутого тіла тепер розглядається як «змішане», яке починається за допомогою «насильства» і продовжується «природним чином» лише після деякого перехідного етапу. У зв'язку з цим з'являється уявлення про «складену» траєкторію такого руху, що складається з трьох ділянок: «насильницького» руху, «природного» руху і перехідної ділянки, проміжної між ними.

Уявлення про «змішаний» рух у свою чергу породило численні дискусії, в основі яких лежали спроби поєднувати традиційне розуміння імпетуса з необхідністю внести новий зміст до цього уявлення.

Що таке імпетус «змішаного» руху? Чи може він зв'язати воєдино обидва ці принципи науки про рух, якщо для «природного» руху він внутрішня властивість рухомого тіла, а у разі «насильницького» руху він додається ззовні? Чи можливе одночасне існування обох імпетусів в «змішаному» русі і що відбувається на проміжній ділянці траєкторії кинутого тіла? Традиційне уявлення виходило з положення, що незалежно від того, чи є імпетус причиною руху або породжується самим рухом, в процесі самого руху він вичерпується.

Тепер виникає уявлення про боротьбу імпетусів «природного» і «насильницького» рухів. Найбільш простий при цьому випадок вертикального падіння тіла, який можна було пояснити боротьбою між однаково направленими імпетусами.

Характерним прикладом в цьому сенсі є міркування Леонардо да Вінчі в його коментарі до дослідження руху кулі у Миколи Кузанського.

Леонардо говорить про змішення того, що відноситься до двигуна, з тим, що відноситься до рухомого тіла, оперуючи термінами «складений» і «розкладаний». Чіткого уявлення про рух кинутого тіла він ще не має, хоча висуває деякі міркування про складену траєкторію такого руху. За його уявленням, вертикальне падіння, яким закінчується рух кинутого тіла, є ознака того, що «насильницький» рух повністю вичерпаний і поступляється місцем «чисто природному» руху. Проміжну фазу він ще не розглядає, а тільки подає думку про неї.

Істотним внеском в розвиток динамічних представлень цієї епохи є творчість Тартальї і Бенедетті.

Проблемі руху кинутого тіла присвячена основна праця Тартальї «Нова наука» (у двох книгах), яка тричі перевидавалася в самій Італії і була перекладена англійською, французькою і німецькою мовами. У передмові до «Нової науки» Тарталья уточнює, що трактат присвячений не руху взагалі, а руху важкого тіла, тобто балістиці.

Тарталью не можна назвати творцем балістики (цим займався ще Леонардо да Вінчі). Проте саме йому належить перша спроба математизації цього до цих пір емпіричного мистецтва. Характерна в цьому сенсі сама структура «Нової науки»: вона написана за зразком «Початків» Евкліда.

У I і II пропозиціях «Нової науки» розглядається «природний» рух.

З одного боку, Тарталья приймає класифікацію Арістотеля, стверджуючи, що єдиний «природний» рух «однаково важкого тіла» — його падіння. Всі останні (кидання від низу до верху, горизонтально або під кутом до горизонту) — «насильницькі», викликані деякою «рушійною силою». Проте далі він ставить під сумнів основне затвердження Арістотеля, що швидкість падіння такого тіла пропорційна його вазі. На думку Тартальї, швидкість падіння пропорційна висоті падіння. «Будь-яке тіло, - говорить він, - однаково важке [у всіх своїх частинах], при природному русі рухатиметься тим швидше, чим більше почне віддалятися від свого початку або наближатися до свого кінця». Пояснюючи причину прискорення тіла, він приводить образне порівняння з мандрівником, що повертається на батьківщину з далекої подорожі. У міру наближення до «рідного гнізда» мандрівник прагне йти з великою напругою, причому тим більшою, чим далі місце, з якого він йде. «Те ж саме, - говорить Тарталья, - робить важке тіло, рухаючись до свого гнізда, яким є центр Світу, і з чим дальшої відстані від цього центру воно рухається, тим швидше почне рухатися, наближаючись до нього».

Відмітимо,  що,  звертаючись  до  цього  питання  в   I  пропозиції, він ще не може зовсім відірватися від традиційних поглядів, вважаючи еквівалентним видалення тіла від початку шляху і його наближення до «природного місця». Тільки у II пропозиції він формує його чіткіше.

Ми бачимо, таким чином, що нові віяння у Тартальї своєрідно поєднуються із старими уявленнями (згідно Арістотелю) про прагнення тіл до свого «природного місця».

Декілька пізніше Тарталья в якійсь мірі намагається подолати цю непослідовність, розглядаючи наступний уявний дослід (до якого, втім, ще до нього зверталися представники Паризької школи «широт форм» Н. Орем і Альберт Саксонський, а також Леонардо да Вінчі): якщо Землю просвердлити наскрізь і в цей отвір кинути важке тіло, то чи зупиниться воно в центрі Землі, в якому повинні зупинятися всі тіла, як це витікає з концепції «природного місця»? Тарталья вважає, що «швидкість, яка зосереджена в тілі», примушує його оминути центр, рухаючись «насильницьким рухом». Таким чином, за його уявленням, «природний рух» — падіння до центру Землі — здатне породжувати «насильницьке» — підйом. Зворотне неможливе, оскільки (знов ж таки згідно арістотелівської традиції) «природний» рух має причину в самому собі.

У пропозиціях III і IV, аналогічних по структурі пропозиціям I і II, розглядаються властивості «насильницького» руху, протилежні властивостям «природного».

Тарталья стверджує, що при «насильницькому» русі швидкість постійно зменшується до тих пір, поки вона не досягне мінімуму, одного і того ж для всіх подібних рухів. Чим більше пройдений шлях, тим більша потрібна початкова швидкість.

Звертаючись далі до зіставлення обох видів руху, Тарталья вводить поняття «ефекту» руху». Ефект «природного» руху залежить від висоти падіння, ефект «насильницького» руху — від близькості тіла до точки відліку (у разі стрільби — до стволу гармати). Таким чином, якоюсь мірою Тарталья додає  поняттю  «ефекту»  сенс швидкості, «Природний» рух завжди прискорений, «насильницький» — завжди сповільнений. Рух кинутого тіла починається з «насильницького», який припиняється в точці, де швидкість мінімальна. Тільки після цього воно може продовжуватися, але вже у вигляді «природного».

Друга книга «Нової науки» присвячена геометрії траєкторій кинутих тіл. Відмінність між обома видами рухів, на думку Тартальї, виявляється у відмінності їх траєкторій. Траєкторія «природного» руху — завжди вертикальна пряма, траєкторія «насильницького» руху може бути прямолінійною, криволінійною або складеною.

У міркуваннях про складену траєкторію, що складається з трьох ділянок, Тарталья виходить з практики стрільби. При стрільби прямим наведенням, тобто коли лінія прицілу паралельна осі стовбура, траєкторія ядра майже строго прямолінійна на достатньо великій ділянці. Потім, на перехідній ділянці, вона має форму дуги кола і в нейтральній точці переходить у вертикаль. При горизонтальній стрільбі перехідна ділянка рівна чверті кола і відповідно більше або менше її, якщо приціл взятий вище або нижче за горизонталь.

Наступна книга Тартальї, присвячена балістиці, - «Різні питання і винаходи», написана у формі діалогу між автором і декількома співрозмовниками (літературний жанр, до якого згодом звернувся Галілей), містить деякі уточнення його геометрії траєкторій. Зокрема, він показує, що, строго кажучи, траєкторія «насильницького» руху не має ніякої прямолінійної частини.

Далі слідує інше уточнення, що довжина квазіпрямолінійної ділянки траєкторії залежить не тільки від початкової швидкості,  але і від найбільшого кута стрільби.

Сучасники Тартальї оцінили лише його внесок в геометрію траєкторій. Для нас ж тепер зрозуміло, що основним його досягненням на шляху до створення нової механіки є аналіз обох видів руху і вивід про їх симетрію, що дозволило Тартальї прийти до висновку про їх поєднання, хоча і не привело до поняття про єдність цих рухів.

Рішучого удару арістотелівської теорії зіставлення «природного» і «насильницького» рухів завдав учень Тартальї Джованні Бенедетті.

Звертаючись до проблеми падіння тіла, Бенедетті вже в своїй першій книзі «Вирішення всіх завдань Евкліда, а також інших при єдино заданому розчині циркуля» доводить як істину те, що тіла різної величини, але однакової питомої ваги падатимуть з однаковою швидкістю.

Це нове твердження Бенедетті виразно підрозділяє на два моменти:

1)        падіння визначається не вагою тіла, а надлишком цієї ваги над вагою рівного йому об'єму навколишнього середовища;

2)   виходячи з поняття центру тяжіння тіла і його частин, він показує, що кожна частина здійснює при падінні той самий рух, що і все тіло.

Спочатку Бенедетті доводить однакову швидкість руху в порожнечі для однакових тіл тієї ж питомої ваги, але різної величини. Потім він переходить до розгляду падіння тіл в різних середовищах. Те, що швидкість падіння в одному і тому ж середовищі різна при різних питомих вагах, Бенедетті не доводить. З цього припущення він виходить в своїх спробах визначити величину швидкості падіння залежно від питомої ваги (густини) середовища.

Швидкості падіння, вважає Бенедетті, пропорційна «силі», тобто різниці ваги і втрати ваги в середовищі. Суть міркувань Бенедетті, як легко бачити, зводиться до своєрідного (хоча і невірного) динамічного   тлумачення статичного   закону   Архімеда:   швидкість падіння пропорційна вазі тіла, яке в будь-якому середовищі втрачає у вазі стільки, скільки важить об'єм речовини, що витісняється ним.

Таким чином, в протилежність Арістотелю Бенедетті характеризує падіння тіл за допомогою різниці вагів, а не за допомогою їх відношення. Відмітимо, що Галілей до відкриття свого загального закону падіння тіл дотримувався погляду Бенедетті, під істотним впливом якого він знаходився на початку свого творчого шляху. Таким значним впливом володіла вже юнацька праця Бенедетті.

Через тридцять років після цього він публікує збірку своїх праць під назвою «Книга різних математичних і фізичних міркувань», де висловлює розроблене ним вчення, направлене проти Арістотеля. Це вчення — вдосконалена теорія «імпетуса», яка сама по собі вже була ударом (хоча і нерішучим) по арістотелівській динаміці. Згідно Бенедетті, «двигун» не тільки не може бути поза рухомим тілом, зокрема в навколишньому середовищі, але обов'язково «вкладений» в саме тіло. Тому два різних імпетуси, «природного» і «насильницького» рухів, можуть бути сумісні в одному і тому ж тілі.

Імпетус Бенедетті характеризує напрямком, розглядаючи його як якийсь прямолінійний елемент. Так, обертання дзиги він пояснює прямолінійністю горизонтального і тангенціального імпетусів, що врівноважують «вагу» частин, до яких вони прикладені. Поки швидкість дзиги велика, це дозволяє йому зберігати своє положення. Витрачаючись, імпетуси поступаються місцем «вазі», що веде до падіння дзиги. Спираючись на ці міркування, Бенедетті показує, що досконалого «природного» руху (а їм є тільки вічний і рівномірний коловий рух) бути не може.

Таким чином, розвиваючи теорію імпетуса, він впритул підійшов до двох фундаментальних положень: по-перше, досконалий «природний» рух не існує; по-друге, що найістотніше, в природі обох традиційних видів змінного («природного» і «насильницького») руху немає принципової відмінності. Будь-який рух, що виникає з якої-небудь причини або під дією «двигуна», здійснюється за допомогою направленого прямолінійного імпетуса. Чіткого формулювання єдності природи руху взагалі у Бенедетті ще немає, але ми бачимо, що він достатньо близько до цього підійшов.

Щоб завершити характеристику творчості Бенедетті, слід зупинитися на його критиці положення Арістотеля про те, що рух падаючого тіла тим швидше, чим воно ближче до «природного місця». Як ми бачили, Тарталья в першій книзі «Нової науки» ще дотримувався погляду про формальну еквівалентність між віддаленням від початкової точки і наближенням до кінцевої точки руху. Бенедетті ж абсолютно чітко формулює залежність між швидкістю і відстанню від початкової точки руху. У Бенедетті це уявлення пов'язане з вченням про імпетус. Згідно його уявленню, «дія» на падаюче тіло стає тим більшою, чим довше це тіло рухається. Прискорення при падінні викликане дією послідовних імпетусів, безперервно породжуваних самим рухом у міру віддалення рухомого тіла від початкової точки.

«Прямолінійний рух, званий природним, - говорить він, - збільшує весь час свою швидкість внаслідок безперервної взаємодії, яка отримується від причини, що постійно пов'язана з цим тілом і є природним прагненням рухатися до свого місця по якомусь найкоротшому шляху».

По-новому підходить Бенедетті і до траєкторії «природного» руху при падінні. Для нього вертикаль — це вже не шлях, який веде «подорожнього» до «рідного гнізда», а найкоротша відстань між двома сферичними поверхнями, центри яких співпадають з центром Землі.

Творчість Бенедетті можна розцінювати як істотну віху на шляху, який привів до створення класичної механіки (істотну саме тому, що його підхід до поняття про єдність обох видів змінного руху вказує, що саме слід було подолати, щоб в її розвитку розкрилися дійсно нові перспективи).

Кажучи про спроби, зроблені в XVI ст. з метою пояснення закону падіння тіл, слід згадати, що першимбув Стевін.

До епохи Відродження відносяться і перші спроби наблизитися до поняття інерційного руху.

Деякі міркування в цьому сенсі висловлював ще Арістотель, який стверджував, що приведене в рух тіло в порожнечі повинне або знаходитися у спокої, або рухатися до безкінечності. Проте Арістотель приводить це міркування лише як засіб для доказу (від супротивного) свого твердження, що порожнеча в природі неможлива.

У спробах же, про які йде мова, розглядається не ідеальний випадок руху тіла в порожнечі, а конкретні випадки, коли усунені будь-які приводи для зміни руху.

Для Миколи Кузанського таким є випадок руху ідеальної кулі по ідеальній горизонтальній площині. «Нехай підлога абсолютно плоска і куля абсолютно кругла... Раз почавши рухатися як такий,  то така куля ніколи не перестане рухатися, оскільки вона не може змінювати свій стан. Адже рухоме не може перестати рухатися, не змінюючи свого стану в різний час. А тому куля, знаходячись на плоскій і рівній поверхні, перебуваючи завжди в однаковому стані, будучи одного разу приведеною в рух, рухалася б завжди».

В середині XVI ст. рух кулі по горизонтальній площині розглядав Кардано. Він доводив, що «будь-яке сферичне тіло, що стосується площини в точці, рухається вбік під дією будь-якої сили, здатної розділяти середовище». Далі він стверджував, що для пересування кулі по горизонтальній площині достатня скільки завгодно мала або «ніяка» сила. Якщо, на його думку, усунути опір повітря, то тіло рухатиметься завжди.

Ще рішучіше висловлює ці думки Стевін: «Будь-яка вага, рухома по горизонталі, як кораблі на воді, вози на рівнинах полів і т. п., не мають потреби для свого руху навіть в силі однієї мухи, якщо залишити осторонь ті перешкоди, які створює навколишнє середовище і які заважають руху, як вода, повітря, тертя коліс, осей, поштовхи і удари по мостовій доріг і т. п.».

Характерні роздуми Кеплера із цього приводу. Небесне тіло, по Кеплеру, має «в міру своєї матерії природну нездатність переходити з одного місця в інше, має природну інерцію або спокій і завдяки цьому покоїться в будь-якому місці, де воно надане самому собі» (дослівно: «де воно знаходиться наодинці»).

«Будь-яка тілесна речовина, або матерія всіх речей, має ту якість... що вона ...нездібна сама по собі переходити з одного місця на інше, а тому тіла повинні бути притягнені або гнані чимось живим або іншим».

Очевидно, що всі згадані автори були ще дуже далекі від розуміння самої суті закону інерції. Навіть Кеплер розуміє інерцію лише як опір тіла силі, яка прагне вивести його із стану спокою, але не змінити швидкість його руху. Відкрити перший закон руху вдалося лише Галілею.

Проте саме Кеплеру належить спроба динамічного підходу до пояснення руху небесних тіл, яка стала разом з тим першим кроком до створення дійсної небесної механіки. Він ще розумів силу по-арістотелівськи, як величину, пропорційну швидкості (а не прискоренню). Зменшення  швидкості планети у міру зростання її відстані від Сонця асоціюється з формулюванням закону важеля, висхідним до «Механічних проблем»: якщо планета далі від Сонця, вона «важче» і тому повинна рухатися повільніше.

Пізніше Кеплер асоціює своє поняття про силу тяжіння з поняттям про силу магнітного тяжіння, виходячи з  уявлення  про  Землю  як  про  великий  магніт.

З іншого боку, сила, що діє на планети, на його думку, «виявляє найтіснішу спорідненість зі світлом».

В той же час (хоча в більшості випадків він говорив тільки про тяжіння планет Землею) Кеплер висловлює і деякі міркування про тяжіння тіл один до одного. Сила такого тяжіння, по Кеплеру, назад пропорційна об'ємам (масам) тіл, тому при русі один до одного вони повинні до зустрічі пройти відстані, назад пропорційні їх масам. Таким чином, і в цьому випадку він розглядає швидкості і відстані в лінійній залежності від величини «рушійної сили», тобто ще «по-арістотелівски».

Пояснення руху небесних тіл за допомогою земної механіки стало остаточно можливим тільки після того, як Декарт сформулював принцип інерції для прямолінійного руху, а Галілей встановив принципи відносності, інерції, незалежності дії сил і поняття швидкості в даній точці, прискорення, складання рухів. Вони, хоча і не були доведені до свого остаточного виразу, склали ту основу, на яку могли спиратися подальші дослідження. У поєднанні із законами Ньютона це дозволило створити єдину механіку, об'єднуючу закони криволінійного руху Кеплера і принципи динаміки Галілея.


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Народні методи лікування порталі про здоров'я PsyChaos.
Автор новиниadminТеги новин
 (голосов: 1)
Новина опублікована 18-02-2012, 13:23, її прочитали 36098 раз.
Схожі статті:
Комментарий #211 написав: epheliachiess (11 сентября 2013 00:14)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
которые делают авиабизнес непривлекательным. Robosonic - The Edge.mp3
вожделенным проездным документом в авиакассу, выясняете, что на нужный вам рейс просто нет мест, поэтому придется Расположение Attansic L1 на материнской плате p5kc.doc
авиабилет москва-шанхай стоимость авиабилетов во владивосток

трансатлантических маршрутах - 1 место багажа до 25 кг. The Sims 2 Pets v4.4.44 нокиа 320х240
тяжелых транспортных вертолетах Ми-26Т по контрактам в Российской Федерации в разных регионах, а также в Италии, Игру гравити на телефон нокиа 5130
бронирование перелета в болгарию авиабилеты аплекс

основные вопросы. Валерий Рево - Лечение жизни. Как быть здоровым.rar
  Развивающая сказкотерапия.dоc
стоимость авиабилета кыргызстан акции аэрофлота в омске рейсы

04.04.2008 Летные испытания самолета "Сухой Суперджет-100" могут начаться в мае 2008 г. - Минпромэнерго Веб-сайт
Спустя 54 года, в 1979 году Президиум Верховного Совета СССР установил День Аэрофлота на каждое второе воскресенье на сайт
трансаэро перелет туристическим эконом классом перелет fuerteventura

современные авиалайнеры Airbus и Boeing последних моделей. Эйр Франс (Air France) является членом глобального Драйвер для видеокарты gf4 mx440se
Авиационный флот Montenegro Airlines представлен авиалайнерами типа Embraer 195, Fokker 100. Внутренние рейсы полный отчет
стоимость перевозки груза аэрофлота онлайн табло рейс 856 пулково

во время путешествия; читать
Отдых во Вьетнаме страница
авиа билеты одесса аккра эс севен авиакомпания рейсы из петропавловска-камчатского на ближайшую неделю
Комментарий #212 написав: epheliachiess (12 сентября 2013 00:06)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
мира - сеть маршрутов авиакомпаний Air France и KLM на сегодняшний день охватывает практически весь мир. ПрограммА для вставки лиц в видео
авиаперевозчики были образованы в единый холдинг Air France Group. В феврале 1999-го года государственные акции были Обои для китайского iphone 4s
рейс киев запорожье электронный билет на самолет расшифровка

Кстати, онлайн-покупка весьма удобна, если вам необходимо подобрать «небесный» маршрут с несколькими пересадками. Или Али Бабаев и сорок покойников.еpub
Вот такие неоднозначные ситуации могут подстерегать инвалидов в аэропорту и на борту самолета. Изонить схемы для вышивания
рейсеры против гаи лицензия билеты на самолет адлер кемерово уральские авиалинии

любую точку мира, выбрав по своему желанию дату вылета, а специальный курьер доставит вам его домой. Gigabyte ga 81915g mf драйвера.rar
Шарм эль Шейх), Индия (штат Гоа, аэропорт Даболим) и ОАЭ (аэропорт Дубаи). Научи свое тело работать - Мэтью Макдональд.jar
авиаперелет израиль мальта стыковочные рейсы из казани в калининград 2012

невозвратным тарифам. Тарификационный список работников бланк
миллионами рабочих достигают ежегодного ВВП в размере 150,9 миллиардов евро. В этой продуктивной среде со своей Кама-сутра и духовные законы любви.rаr/
как оформить возврат если отменили рейс аэрофлот аэрофлот расписание москва стамбул

Привозить животных запрещено. Fly 1.1 tanki online
бортовая система работы с электронной почтой и Internet. Сертификат для nokia 5228
расписания авиарейсов на 4февралдя 2012 в домодедово авиабилет дешево нальчик
Комментарий #213 написав: Lelsslaft (17 сентября 2013 05:54)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
Elusiveness. I don't necessarily buy that going forward in this league all QBs have to be super athletes like Michael Vick or RG3. But I do think that the era of statues is over. Defenses have just become too good and too laser focused on getting after the QB for him to just be able to stand there even if he makes quick reads. Going forward, QBs will have to Eli Manning at a minimum. Manning is not fast or a runner by any means, but he's got pocket mobility and he knows how to do the little things to elude pressure. Guys like Tony Romo and even Ben Roethlisberger are another type. Not runners or great athletes, but elusive and able to buy themselves time.
cheap nike nfl jerseys wholesale If you have available credit card balances try and see if you can get some credit card checks to tied you over until you have your personal finances back on track. If you don't have any free credit on your credit cards, think about signing up for another card to get some more credit. This is only advised as a temporary means to get out of a tricky situation. Once you get through this financial crisis you should take steps to eliminate some of the debt that has built up Use peer-to-peer lending to get a personal loan.

Everywhere you hear, there are football pundits, club managers, ex players and every newspaper you read, lament and bemoan the lack of young English talent coming through the ranks.replica nfl jerseys The Red Sox, who beat the Yankees, 13-9, collected the ball from a fan, and Bogaerts had it by the end of the game.

Mike McCoy, San Diego: The Chargers, once routinely a lock to make the playoffs, have missed them the last three seasons. As a response, they dumped Norv Turner and general manager A.J. Smith, and brought in the youthful McCoy, 41, most recently of the Broncos, and GM Tom Telesco, 40, of the Colts.wholesale jerseys The announcement surprised a Democratic Party that was meeting Saturday in Lewistown for its annual convention, and attention quickly turned to other potential candidates.
Комментарий #214 написав: stoogydot (17 сентября 2013 09:41)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
First, you should know some knowledge about the bubble hockey. As it is right that the evolution of ice hockey, you must learn the knowledge of the game of ice hockey bubble hockey effectively. You may want to be a wonderful game like ice hockey players for the game exciting to the port of Rolando McClain jerseys. No need to be an expert, of course, but it helps to understand if you understand some of the moves of the game. For example, the set includes the wings, whose directors are able to move the puck and take pictures of themselves. You should know that, and that these managers cannot go to the corner position for the disc.
nfl pittsburgh steelers Avoiding a sweep and an eight-game losing streak going into the All-Star break seemed like the better goal to shoot for.

Coming from a structured system at Georgetown, Porter is trying to find his way in a much more wide-open summer league style. More of a reactionary, adjusting player, Porter is still trying to get a feel for the strengths and weaknesses of his teammates.wholesale nfl jerseys The best Sports Casters are those who specialize in just one or two sports. If you are working toward a career as a Sports Caster, you should only choose one or two sports to work with. It is a good idea to have knowledge of many different types, but it is easier to become an expert by mainly working with one or two. It's easy to choose, just pick the ones that are your own personal favorites.

Pittsburgh Steelers - They play their own NFL game. They run the ball twice more than they pass it and are fairly methodical with their display. Opposition coaches have observed lack of innovation as their Achilles' heel. Ben Roethlisberger can really mimic true action and with the fake-action he can be quite a handful as a quarterback. Defense is a major issue with the Steelers and they have been unequivocally done in by Ravens and Eagles in the past.wholesale nike jerseys Willie hopped into the car with Carla to pick up lunch, and the senior was eager to share her stories about cats, a childhood case of polio, and multiple bouts with pneumonia.
Комментарий #215 написав: OxicedyedGync (17 сентября 2013 11:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
New York Giants at Dallas Cowboys (Sunday, 8:25 p.m., NBC). Nothing says Week 1 (or Week 17) quite like Big Blue vs. Big D. There's no real home-field advantage in the series; it's quite the opposite. Eli Manning loves playing in Jerry World, but Jerry Jones gave Tony Romo megabucks with the intent of ending that dominance.
replica nfl jerseys Later Tuesday, a man believed to be Onuoha made two phone calls to TSA saying certain airport terminals should be evacuated, Eimiller said. During one call, the man told an employee he would "be watching" to see if authorities evacuated the terminals as instructed.

Tillman, who is 11-3 on the year, has made 19 starts during 2013 for the Orioles. He currently has a 3.95 ERA and 1.352 WHIP to go with a 7.17 K/9 and 3.30 BB/9. His ERA places him third among Orioles starting pitchers. Over 15 starts during the 2012 season, Tillman posted a 2.93 ERA.nfl kids jerseys In a move that might be a glimpse into the future of the Phillies bullpen plans for 2014 (and hopefully not of their starting rotation) the team announced today that Tyler Cloyd will be moved to Ethan martin's spot in the rotation effective immediately.

Zoe, a month from her fifth birthday, and 8-year-old brother Matthew were attending the clinic for the first time. Matthew was clearly the clinic s best player off the tee, getting good wood on the ball and pushing most of his left-handed drives directly in front of him.cheap youth nfl jerseys The two will once again be united on the diamond in the future as Gavin Wallace, a rising senior at Madison, committed to play at Fairfield University.
Комментарий #216 написав: Danilllkoooo (17 сентября 2013 21:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 19, група: Посетители
Фото
Комментарий #217 написав: Lelsslaft (18 сентября 2013 05:15)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
It is of great use for athletes, and bodybuilders when taken prior to work out because the significant change in energy levels is experienced by using it during workouts. Blood flow is increased to the muscles by using this effective supplement that helps bodybuilders, and athletes enjoying higher energy levels for extended periods of time during intense workouts.
buy nfl jerseys Deciding to get a Solar Electric System will be one of the wisest decisions you make for your home or office. With the environment become more fragile day by day, government policies are gradually being changed to encourage or mandate conservation of energy and reduction in pollution. For example, state governments also offer a number of subsidies and grants if you opt for Solar Electric Systems in Virginia or Solar Energy Installation New Jersey, as well as in other states.

The Twins Byron Buxton is one of the top-rated prospects in baseball. (AP) Buxton s ascent this season reached its largest audience at Sunday s All-Star Futures Game, where he struck out twice and tracked down a rocket shot to deep center from future teammate Miguel Sano. By this time next year, both could well be in the major leagues, and as impressive as Sano s story and game are, Buxton is the likelier player to inherit the mantel of best prospect in the game and the rigors that come with it.wholesale nfl nike jerseys What's the lesson to be learned? New England surrounded their backup quarterback with enough talent to be successful. Indianapolis did not. If anything, this has only reinforced what an incredible quarterback Peyton Manning has been.

The Adrian Peterson jersey of the Minnesota Vikings is regarded as the most fashionable uniforms you are able to. Here's a replica youth jersey that sports the logo and colours or if the Vikings together with Adrian's number and name. Or it's possible to have this uniform personalized and customized with your own personal number and name printed within it you'd like.buy nfl jerseys "Chic is very, very good. He's very thorough, he's very concerned about Legion baseball and the players," said Lambert, of Plainfield Township. "When Chic talks, everyone listens and we all respect what he has to say."
Комментарий #218 написав: blurlerse (18 сентября 2013 06:41)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
As for a potential conflict, the source said there is none, that coaches can own part of a team. Players cannot.
baby nfl jerseys PHILADELPHIA Look back, and you'll see months of frustration for a Phillies team that has found the climb to Mount Mediocrity a monumental challenge.

Vinyl surrounding the perimeter can also be another smart decision if you need your young children to play out. Whilst the financial capital is a great deal higher for a vinyl fence than its wooden counterpart, the lifetime expense is really a whole lot less for vinyl than this is a wood. A wooden fence includes both time and money for maintenance. Additionally, manufacturers generally offer a warranty with vinyl fencing and vinyl is UV guarded with their coloring never fading. With regards to looking after your little ones, vinyl is extremely sound and robust and can withstand loads of pressure making them children-friendly.custom nfl jerseys cheap The 1992 Olympic basketball Dream Team, the first to use current NBA stars, featured Michael Jordan as the anchor, along with Larry Bird, Magic Johnson, David Robinson, Patrick Ewing, Scottie Pippen, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Charles Barkley, and Christian Laettner.

(Photo: United States Secretary of Agriculture Tom Vilsack attends the 7th annual New York gala for Bread for the World at The Harvard Club on Nov. 17, 2010 in New York City.)4. Concerned Women for America strong $12,556,658 /strong (2009)3. Family Research Council strong $14,259,622 /strong (2008)cheap custom nfl jerseys There's the fragile peace in Pittsburgh between swaggering quarterback Ben Roethlisberger and combustible offensive coordinator Todd Haley. They had a frosty relationship last season after Haley came in to replace the fired Bruce Arians, Roethlisberger's longtime coach and buddy.
Комментарий #219 написав: OxicedyedGync (18 сентября 2013 09:58)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
When John Picerno excitedly broke the news that the cell phone calls proved his clients not guilty, it was the news of the day, As usual with any statement that the defense team of Deborah Bradley comes up with, at second glance, it does them more harm than good.
cheap nfl throwback jerseys "They made a couple of plays and I had that fumble - I think I had my eyes focused on the end zone and didn't tuck the ball," Colbert said. "My team kept me up, and I bounced back from it."

Likewise, anyone who gets lathered up about Newtons words needs to take a step back from their allegiance to the team for a second, and remember that the people inside the laundry mostly come from other places, existed as human beings before being drafted, and will continue to when their careers end.cheap nfl nike jerseys We ll see what happens, no predictions about who we're going to draft next year. We ve done some real nice things defensively, and it s reasonable to assume that we would address the offense.

Along with the usual travel options that cater to traditional tourists, most travel companies also supply adventure travel packages for anybody who desires more excitement of their vacation. Should you're on the lookout for a vacation that you will never forget, crammed with stories you'll retell for years to come back, think about booking your personal traveling adventure.personalized nfl jerseys Erik Dalton currently resides in Oklahoma City and San Jose, Costa Rica with his wife and two lazy dogs. He hopes his daughter, a 4th year pediatric/internal medicine doctor, will strive to make contributions to the wonderful world of pain management and holistic medicine. See Erik's internationally published articles and subscribe to free monthly e-newsletters.
Комментарий #220 написав: Allbinos (20 сентября 2013 13:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 94, група: Посетители
Фото
оренбургский сайт секс знакомств
мелитополь знакомства для секса
официальный сайт интим знакомств
секс знакомства когалым
знакомства для секса в луге

ейск секс знакомства
лобня знакомства для секса
знакомства для секса в салехарде
луганск секс знакомства без регистрации
интим знакомства с парой
Комментарий #221 написав: Lelsslaft (22 сентября 2013 06:13)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
Jessica Jaso, washer and dryer, TV, two air conditioners, and copper piping from residence in 1200 block of Navarre.
replica nfl jerseys Out of all of the football conditioning drills up downs is one of the most popular. Players will start this drill by running in place as fast as they can, keeping their knees high as possible. At the coaches signal the players will drop to the ground and do a push up, and then quickly get back up and start running again. As up downs require endurance and strength, players are encouraged to start in slow short burst and work up to longer and more intense sessions.

Pittsburgh now has a 10-4 record and leads the AFC North. The team is keeping an eye out for what Baltimore (9-4), its closest rival, could do in its next game against New Orleans. For its part Pittsburg will play the NY Jets, a team that has fewer chances to advance in their respective division.nike nfl jerseys wholesale Jonathan Goodman is a professor at The School of Internet Marketing and the President of Halyard Consulting. He started his career over 20 years ago at the dawn of the Internet age producing websites for Fortune 500 companies. He holds an MBA, an MS, and a BFA. Halyard Consulting is an Internet marketing firm, exclusively focused on WordPress development and search optimization. Jonathan is also the author of the well-received book The World of Internet Marketing and has a weekly podcast by the same name.

OS software program four.Several released final Week by simply Apple is now available by using iTunes Update menu. They're a number of the ipod news:nfl youth jerseys It's funny. For the last week I have been planning to write an article entitled "The Pioli Decision". The gist of the article would have been that Kansas City Chiefs general manager Scott Pioli will be faced with a difficult decision when the year is over. Actually, two decisions that have consequences on each other. One, what to do with the quarterback. And two, what to do with the head coach.
Комментарий #222 написав: stoogydot (22 сентября 2013 10:42)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
"We don't believe that this delay for any kind of intervention will stop the regime from killing Syrian people or be for the Syrian people's benefit. It will give Assad more time, and every minute, every day, every hour that passes will cost us more blood and Bashar will continue killing and nothing will change," he said
nfl shop jerseys Guiding the success of your exciting sports game, there are present many projects people paying for example the great work done because of the professional players wearing custom nfl jerseys and professional poker coaches. As any coach, you prepare for every game diligently and understand your idea and the way the opposition has offense along with defense. Have you any idea how to work with bombing insurance policy coverage packages to work with and the way they prefer to move that ball on offense? An awesome football online game needs coach to perform more efforts to produce a specialized and competitive team. Right now, let's review how a reliable coach plays a part in a profitable football game.

"I think that happens naturally as a guy gets better and better and more experienced. He's the focal point typically in the offense and that happens," he said. "I think he has improved and he has shown that to this point. Ultimately it has to happen out on the field and in the performance. We all have to be good around the quarterback.wholesale nfl nike jerseys In the tiny, jampacked FedEx visiting team interview room last night, someone asked if this was how Kelly thought his first NFL game would feel.

Doolittle allowed a one-out single to Jose Altuve in the ninth, but retired Trevor Crowe and Jason Castro on fly outs to cap the narrow victory.cheap nfl jerseys wholesale Although an athlete can get protein and carbohydrates through his daily diet, he can get the large amount he needs by drinking protein shakes or eating a protein bar. There are also carbohydrates supplements in powder and bar form.
Комментарий #223 написав: blurlerse (23 сентября 2013 07:58)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
NFL jerseys wholesale Dallas Cowboys jersey and Chicago Cubs jerseys are popular to some sports fans. Discount jerseys have no doubt to them are good news.
wholesale jerseys Dog owner sometimes are the creators of the problems by the way we treat their dogs. Remember that you are the Alpha dog, the leader of the pack and your dog don't need sympathy but your leadership. A good example of situations wherein owners create more problems is when a dog is startled by a loud sound. Usually in the wild the pack leader will ignore the sound and so are the other dogs, but the initial reaction of a dog owner is to show sympathy. This creates a wrong signal as it only reinforces a dog's fear on the sound.

Women all over world to display something of their rebellious, fearless and care a damn nature have accepted the new trend that rules the world. The market is flooded with women riders' clothing and apparels that are made of leather. The leather apparels that are in high demand include vests, jackets, pants, gloves, boots and chaps. These ensembles are designed to fit the crevices and curves of the women and enable them to flaunt their figure. It makes them look sexier and prettier road vixen.baby nfl jerseys "We love his ability to rebound, to screen-and-roll, to finish around the basket, he's a pretty tough guy -- he's strong, he's athletic. Like I said, those guys are hard to find."

In other words screen sharing allows you to show PowerPoint presentations, Word documents, images and any other software running on your computer while remotely connected users see in real-time what you see on your screen.wholesale jerseys "I don't get into theatrics or whatever," Showalter said. "If I feel something, I'll express it. Simple as that. And Joe will, too. I don't get into the history or the protocol. I could give a you-know-what less. It strikes a chord in me and I stand accused. And so does Joe. We've got two good teams and we're competing for something very special with 19 or 20 games left, and nobody's going to apologize here for caring about giving both of our teams the best chance to win."
Комментарий #224 написав: stoogydot (23 сентября 2013 10:34)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
When Green is on the court, he normally disappoints. He's not a particularly potent scorer, and his shooting and defense are only OK.
wholesale nfl nike jerseys "It's great to have that memory and say you were there," Kendrick said. "It's one of those stepping stones to the major leagues."

Buccaneers DE Da Quan Bowers describes the team s defensive line for 2013 in one word: Dominant. (Time will tell whether the accurate description for Bowers is delusional. )jerseys cheap PITTSBURGH (AP) -- The first pitch Andrew McCutchen saw from New York Mets reliever David Aardsma sent the Pittsburgh Pirates All-Star centerfielder sprawling.

All the greatest players in the world underwent extensive training and incorporated their acquired skills with the talents they were endowed with. No matter how naturally gifted an athlete is at any game or sport, he or she cannot perform with his or her best without appropriate training. So training is of prime importance. It is necessary to hone or improve those innate skills and acquire even more. There is no exception for hockey players want to access the hockey paradise -- NHL . It cannot be ignored because there is always room for improvement in sports-related skills.personalized nfl jerseys Although many politicians are against enacting a no-fly zone over Libya for various reasons, doing so will limit the bombings by Libyan President Muammar Qadaffi's regime. And lifting the U.N. embargo of Libya will be a great assistance to the rebels because they are not losing the battle with their ruthless dictator because of a lack of effort, but a lack of firepower and organization, which America could help them with.
Комментарий #225 написав: Lelsslaft (24 сентября 2013 07:08)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
Colts' tight end Dwayne Allen left the game in the first half with a hip injury. There is no update to his status at this time.
kids nfl jerseys A live answer service is also a symbol of prosperity and prestige. This is a service associated with wealthy and successful individuals, though it has always been more affordable than many people think. When you establish an answer service for your business, you will reap the rewards of this elite designation as an individual or organization above your competitors and peers.

"We had to ask fans, who had every right to be out of patience, to remain patient as we rebuilt this organization from the ground up," said Coonelly. "We had some missteps; I certainly wish we could've done it quicker. But I never stopped believing we were on the right track."best nfl jerseys Brotherhood spokesman Gehad el-Haddad responded to el-Sissi's remarks, saying that the military had no right to act on behalf of the people of Egypt except through "orders of their elected commander in chief," meaning Morsi. In comments posted on Twitter, he said the military also has no right to decide which protest is worthy enough to represent the people.

He is closing in on two other milestones career tackles for loss and career sacks. Jackson, with 38.5 tackles for losses, needs two tackles for loss to eclipse the school record of 40 shared by Don Blackmon (1976-80) and Sam Rayburn (1992-2002). With three more sacks, Jackson would become the school's career leader with 21, surpassing Dennis Byrd (1985-88) and Sedrick Clark (1992-95).wholesale nfl jerseys CBS earned an 11.2 rating for its regional coverage, its highest in 14 years for the opening week.
Комментарий #226 написав: blurlerse (24 сентября 2013 10:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
Syria's agreement came as France announced it would submit to the U.N. Security Council a "binding resolution with a short time frame" that would force Syrian President Bashar Assad to cede stockpile to international control, destroy the stockpile and sign on to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
nfl pittsburgh steelers But then, Coco Crisp hit an infield single. Josh Donaldson hit a two-run homer, and the A's were back in the game. Donaldson did it again in the 11th inning, giving Oakland an unlikely 3-2 victory.

The foundation works to revitalize the 2-square-mile area between English Road, S. Main Street and W. Market Center Drive which was once the city's industrial heart but is now filled with closed furniture and textile plants.cheap youth nfl jerseys Who would have thought that chopping the stems off a wine glass would result in one of the innovations of the century! Ok this might be pushing it a little, but what wonderful money and wine-savers these glasses have become. Homes, restaurants, bars and other businesses all over the world are finally starting to see the light;

A good way to stop a side stitch is to stop running and place your hand into the right side of your belly pushing upward to lift the liver slightly. Inhale and exhale evenly as you push up.buy nfl jerseys Points in the major races (but not all NASCAR races) are awarded not only to the race winner but to each lap leader. If you've led at least one lap, you automatically get five bonus points; if you lead the most laps, you get an extra five, for ten bonus points total. Points go to the driver who started the race (replacement drivers get nothing) and to the car owner. Races are generally prefaced either by qualifying trials or by heats, small races that get the crowd warmed up but don't count toward prizes. Starting order is determined by qualifying time.
Комментарий #227 написав: stoogydot (24 сентября 2013 15:49)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
Another important reason behind the success of Cosmetic Dentistry is its ability to provide a perfect smile. A Cosmetic Dentist can give you a Smile Makeover so that nobody can stop you from carrying a broad smile on your face. Though it provides such useful benefits, it is often not regarded as a branch of Dentistry. Whatever may be the case, but there is no doubt about the effectiveness of the several Cosmetic Dental procedures that come under it.
replica nfl jerseys But you don't need to be a professional athlete or sportsperson in order to harness the wonderful power of hypnosis. You too can learn to use it to enhance your game, allowing you to fully enjoy yourself and the results you get from your sporting hobby.

The Rolex Submariner is a good alternative in case you are the water sports activities personality. They are highly water resistant watches with a Trip lock system. If you're a James Bond movie freak, you will need to have observed it in the wrist of the hero. Encased in gold or Stainless Metal case, the Submariner ticks together with the help of a self-winding mechanism.cheap nfl throwback jerseys The thing about football apparel, however, is that it each team’s gear is substantially different. There are no uniform rules for how long the sleeves should be, or how the shirt should fasten. There aren’t even rules for what type of collar the shirts must have. That flexibility in the apparel rules gives football teams the ability to design wonderfully creative shirts that show their originality and set each team apart from one another. Fans can purchase replica shirts for almost any occasion, from V necks that are perfect for weekend games, to ribbed collars that button and are nice enough to wear for a visit to the in laws.

The former home arenas of the Lions include Universal Stadium (1930-1933), University of Detroit Stadium (1934-1937, 1940), Tiger Stadium (1938-1939 and 1941-1974), and Pontiac Silverdome (1975-2001). Since the year 2002, the Lions have been playing their home games in Ford Field. For a football match, the stadium has the capacity to accommodate 65,000 Lions Tickets. The seating capacity for a basketball game is 78,000.discount sports jerseys Football tackling 101
Комментарий #228 написав: Lelsslaft (25 сентября 2013 12:19)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
More than 8,000 books were collected and donated to the schools, and nearly 5,500 "magic reading carpets" were created for kids to sit on during story hours. Volunteers also planted trees, built 315 picnic tables, assembled 342 bookshelves and produced over 6,000 canvas art paintings for school decorations.
cheap nfl jerseys free shipping Creating names, logos and numbers

?Fascinating Computer Summer Campwholesale nfl jerseys Davis home run gave him 88 RBIs, breaking Boog Powell's franchise record of 86 before the All-Star break.

''I expect it to be a lot of fun,'' he said. ''I think it's going to be definitely high energy, and I'm definitely looking forward to it.''reebok nfl jerseys Although several months ago, Harvey with Barcelona Champions Jersey received a lucrative contract from balishengrierman, but he failed as a weapon to put pressure to the senior Club.
Комментарий #229 написав: blurlerse (25 сентября 2013 15:05)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
Vick, it turns out, wasn t exaggerating terribly when he promised something like you ve never seen before. The Eagles, with their coach pacing the sidelines like he was racing Usain Bolt, ran 53 first-half plays more than some teams ran in entire games in Week 1.
nfl new jerseys In support of an old friend who had been named the baseball coach at Grassfield High School, Cuddyer was part of a memorable benefit home run derby held at the new school in 2007. It included both Uptons, Zimmerman, Reynolds and Wright, drawing a crowd Cuddyer estimated at 3,500 to 4,000 fans.

The Mets are believed to earn about half what the Yankees do in rights fees but have been a money-loser for WFAN, which inherited the team when it took over WHN's 1050-AM signal in 1987. The Mets then moved down the dial with WFAN to 660-AM in 1988.baby nfl jerseys In that now infamous press conference, Terry, acting like the cross between a new player-manager, reinstalled captain and a mutineer of the HMS Bounty, thought the whole squad would back-him up in any coup against Capello, but all it did was create a gap with the rest of his team-mates and in particular, the two scousers, Steven Gerrard and Jamie Carragher.

The advantage of buying a used outfit or one that has visible signs of wear and tear is that this gives you leverage over the vendor and enhances your bargaining power. This is so because you can actually negotiate for a lower price. It is also important for the buyer to also inspect the insides of the outfit for signs of sweat mending or adjustments. You can also look out for stains which are a visible sign of use.cheap nike nfl jerseys wholesale Four seasons before the ball was 0, 2 balls, one ball ball and 0. But this season, Iniesta was the beginning of the outbreak of the league in the second half, recorded with six league goals, has spent half of the season, tied a career, the match official to make a breakthrough, Pedro received the first 55 minutes after the restricted area of action is to stimulate the heel Hui Qiao big bang, the ball hit the defender on the line after a slight change, with flights to the scoring gate. Santander is Iniesta favorite opponent, the last league season, a little white ball is the team to break the door, the first round of this season, kicking long distance, has also undermined the road to Santander goal.
Комментарий #230 написав: stoogydot (25 сентября 2013 18:27)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
Gold shed $22.40 on the Comex division of the NYMEX, dropping to $1,364.30 per troy ounce. Silver gave up 73.2 cents to $22.985 per ounce.
personalized nfl jerseys In Brazil, the most important number is the 10th, but here it is the 11th number, I only wish I had reasonable grounds to put it on. "The summer of 2004, Drogba joined Chelsea for 24 million pounds worth of, but at that time, Warcraft wore jerseys, 15th until after Duff left, 11th shirt to wear to his body. Only 21 years of age for an Oscar next month, accepted the heavy from the start of the number. 11th jerseys and worth 25 million pounds, were hanging over his head on the ring.

Tennessee senior defensive lineman Maurice Couch, who was implicated in Yahoo! Sports article regarding five SEC players who allegedly received improper benefits, will not travel with the team and will miss Saturday s game against Oregon due to heat exhaustion, multiple media outlets report.nfl shop jerseys Aside from individual use, AFL jerseys are also an excellent present. They are excellent for Aussie sports enthusiasts both new and experienced. Keep in mind that jerseys are not the one merchandise which is obtainable for purchase. Some web stores also have authentic AFL merchandise similar to autographed balls, framed posters, and novelty things like key chains, towels, and scarves. Even the smallest items have sentimental worth to true sports lovers.

And Beckham cannot even win on the endorsement front as once-in-a-lifetime golfer Tiger Woods earns $112 million annually on endorsements alone.wholesale jerseys ?Custom t-shirts allow you to express your creativity through various kinds of artworks. You can get all kinds of custom t-shirts online including custom hoodies, custom polos and etc.
Комментарий #231 написав: OxicedyedGync (25 сентября 2013 21:42)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
For the same reason you should not ask her about any of her previous relationships as well. If she starts questioning you about your previous relationships tell her you would like to forget about the past and focus on the present and the future. You should never say negative things about any of your ex-girlfriends. If you do, your date may get the impression that you will say negative things about her in the future.
buy nfl jerseys Stephen Hill was on the field the most out of all the non-offensive linemen and quarterback. He finished with 72 snaps compared to Kellen Winslow s 49, Santonio Holmes 45, Jeremy Kerley s 41 and Clyde Gates 30. Holmes was most likely being eased back in so we should see him move up to every snap status at some point, but it s good to see Hill in there as much as he is and to get nine targets. Of course he caught six of those targets for just 39 yards, but still.

(AP) Former University of Montana guard Will Cherry is on the roster of the New Orleans Pelicans of the NBA summer league.wholesale nike nfl jerseys These shoes are made up with 100% water proof leather and also Sympatex Waterproof lining on it and blood borne pathogen- resistant membrane. These boots contain non-metallic material with Armortex on it's heal.

The designs themselves are nothing short of spectacular, featuring a host of warriors and characters that capture the spirit of MMA competitors and their will to conquer their opponents whenever necessary. The unique blend of traditional and popular themes ensures that each original Dethrone clothing design is different from any other.wholesale nike nfl jerseys Sanchez's last action for the Jets might have come in the fourth quarter of the Giants' game on Aug. 24, when it seemed like he had a sizable lead over Smith in the team's long preseason quarterback competition. Although coach Rex Ryan got some heat for leaving in his potential starter so late in a meaningless game, the staff and organization now look better because of the fact Smith has become the more promising choice, regardless of health.
Комментарий #232 написав: stoogydot (26 сентября 2013 01:06)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
LA starter Ricky Nolasco (13-10) was pounded for seven runs (five earned) on seven hits in just 1 1/3 innings.
bengals jersey But it s clear that the 6-foot-1 point guard s health is trending in the right direction.

Rain is expected to be a factor in Sunday s game at Lambeau Field, according to WeatherUnderground.com.Morgan Burnett, Jarrett Bush, Casey Hayward inactive for PackersPosted by Mike Wilkening on September 15, 2013, 11:58 AM EDT The Packers will be missing three defensive backs who play regular roles for the club in Sunday s game vs. Washington.Starting free safety Morgan Burnett, cornerback / key special-teamer Jarrett Bush and cornerback Casey Hayward are all inactive with hamstring injuries, the club said Sunday.Hayward, who intercepted six passes in 2012, had already been ruled out for his second consecutive game. However, Burnett and Bush were both questionable on the injury report.M.D. Jennings and Jerron McMillian will get the call at safety for Green Bay with Burnett out. The Packers also have Chris Banjo in reserve.With Hayward and Bush out, the Packers corners are starters Tramon Williams and Sam Shields and backups Davon House and Micah Hyde.Rain is expected to be a factor in Sunday s game at Lambeau Field, according to WeatherUnderground.com.Morneau’s single, his 1st RBI for Pirates, leads Pittsburgh over Cubs 3-2 - The Washington Postauthentic kansas city chiefs jerseys Detroit built a 6-1 lead through five innings on the way to its third straight win.

Related ContentWashington v. Green Bay at Lambeau Field - The Washington PostGreen Bay Packers running back James Starks is stopped by the Redskins during the first quarter as Washington takes on Green Bay at Lameau Field in the second game of the season. Tom Lynn Associated Press Related ContentWashington v. Green Bay at Lambeau Field - The Washington Postauthentic for sale Randy Moss jersey Who wins the first game doesn t matter, who wins the last game is all that counts! Chumps becareful when u give Payton Manning a slice of that game 1 victory cake wouldn t want him to choke ^_Broncos to reinstate Matt Russell after 60loyalraven says: Sep 14, 2013 5:33 PM The Broncos is the girl that just wasn t pretty enough to get asked to the prom. So she just sat at home on her couch and cried as she watched Joe Flacco won Super Bowl MVP. Who wins the first game doesn t matter, who wins the last game is all that counts! Chumps becareful when u give Payton Manning a slice of that game 1 victory cake wouldn t want him to choke ^_Broncos vs. Giants 2013 inactives: Champ Bailey, Joel Dreessen not playing on Sunday
Комментарий #233 написав: Lelsslaft (26 сентября 2013 12:43)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
?Experience the Joy of a world Class Theatre at the Prince Edward Theatre
jerseys cheap 1998 119.149 0.6

There were some predictions that were based on this. For example, Korea versus Uruguay, so it was white versus blue and white is metal and blue is water. So the predictions would then be Uruguay would win. However, Ghana versus America would be red and white so the fire would control the metal and that means that would win over America. England versus Germany would be red and white and the theory would be that white would be controlled by red so this means that England would win. However, the results have turned out completely different. Be cautious when you are going to use the five arts in order to predict a sports outcome.custom nfl jerseys cheap The Heat drafted Michael Beasley No. 2 overall in 2008 after Beasley dominated the college ranks at Kansas State for a season, and traded him to the Timberwolves two years later to create cap room to sign LeBron James and Chris Bosh. His heavily detailed issues with marijuana culminated inan August arrest and the Suns cutting him one year into a three-year, $18 million contract.

The affiliation with the professional bodies like National Academy of Building Inspection Engineer (NABIE) and National Society of Professional Engineers (NSPE) ensures the credibility of the inspection company and confirms further that they will provide with an authentic report of the property.custom nfl jerseys With 26 members, Bears have the honor of having the largest number of Pro Football Hall of Farmers from their team.
Комментарий #234 написав: blurlerse (26 сентября 2013 15:28)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
You have made the decision to buy a baseball cap at the game. One size fits all. Great, no problem.
nfl kids jerseys Drills practicing fundamentals like an effective hand offs can make the difference between a mediocre team and an excellent one. This drill requires more than one player; it starts off with two lines, line A and line B, the front of each line facing each other a couple of yards apart. A player leaves line A with the football and runs at line B. At the same time a player leaves line B, and when they meet in the middle Player A hands off the ball to Player B. Now player B has the ball and will hand off the ball to the next person in Line A who will hand off to the next player in Line B. This drill should perform in a seamless motion. This is a great drill to help running backs practice hand offs, and should be run every day.

5. Do they talk the talk and walk the walk?wholesale nfl jerseys Between car payments and house payments and credit cards having an additional income stream is a smart idea. One of the ways I did that was to write books. By working once and taking the time to write, I get paid forever or at least until someone still wants to hear what I have to say.

5. Remember to have your top hand let go of the bad as this would provide you with more power. You may find this difficult to practice on at first but if you are able to get the hang of it, you would surely notice an increase in batting power.replica nfl jerseys Movement in hot weather, exercise one hour each, should go to a cool area for a rest 5 to 10 minutes. Endurance exercise should be arranged before ten in the morning or evening, because this is the time of day cooler. Poor heat tolerance, fatigue or illness, should not participate in sports, to avoid heat stroke. Preparing activity should not be too large, finished preparations to begin the formal activities of the interval between 1 to 4 minutes more appropriate.
Комментарий #235 написав: OxicedyedGync (26 сентября 2013 22:20)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
My father shown how u . s . whenever you are turned out to be more youthful. At the back of each of our personal, our organization possess a good yard. Now there, all of experienced the begining of the around the business day. Our group prized that because tone your household and moreover indicates to america extraordinary quality, when we regularly invest in the right physically top fit body system.
wholesale nike nfl jerseys ?Discover Best New Jersey Shore Restaurants

Craig Biggio plans to retire after this season.wholesale nfl nike jerseys strong What To Know /strong : Starring J.K. Simmons and Kyle Bornheimer, Family Tools centers on a guy who returns home to take over his dad's hardware business when he finds himself jobless. "MythBusters" (Discovery Channel) em Season 10 premieres Wed., May 1 at 9 p.m. ET. /em

As a famous and popularized sport worldwide, football also has many types such as American football, Canadian soccer and Soccer, etc. Due to this fact, no doubt, there are some variations between completely different types. Now, let's take a closer have a look at the difference of American and Canadian football. American and Canadian soccer both descended from rugby and commenced in Canada as a recreation between British troopers garrisoned in Montreal.kids nfl jerseys But as we sit here on the final weekend before the All-Star break, is there a team that is more likely to win a division title than the Dodgers?
Комментарий #236 написав: Lelsslaft (27 сентября 2013 11:44)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
Jumper's knee can be treated by efficient physical therapy. If the injury persists, your doctor might recommend surgery.
cheap nfl jerseys wholesale Denorfia kept going to third and first baseman Helton's throw went high over third base and bounced against the fence in foul territory. Catcher Wilin Rosario, backing up the throw, slid to pick up the ball, and from his knees, fired the ball to Nicasio. But Denorfia slide wide to avoid the tag and just got his hand on the corner of the plate.

The news could be a lot worse for the Broncos. Although they have struggled in recent weeks, their 4-4 record as of week nine still puts them on top of the AFC West division. Their division opponents they will be up against in the coming weeks are faring just as bad if not worse than the Broncos. With a few wins, they still have a good chance of taking the division. Be there to cheer them on by getting Denver Broncos tickets from stubhubm/denver-broncos-tickets/.personalized nfl jerseys Instead of the Villa David to play Sanchez, haven't been able to find a goal, a shot was blocked off by a door, there is more scoring opportunities were wasted, the Chile player is lost now, Nova alternative Villa David Sanchez in such important games first, some incomprehensible. Midfielder, Nova let song play, perhaps in order to strengthen the defense, but Cameroon people seem nervous, reckless, but referee anyway, he would have been sent off. Celtic wall, players such as Harvey helpless middle in the second half, seeing this is not good, than the Nova have been replaced by Biglia, Fabregas and Peake, however the time left is too short, plus Harvey made a mistake and let Barca lost one goal, Barcelona eventually lost the game. Indispensable player of Fabregas is Barcelona, Spain Media believes that Barca are losing Spain Super Cup, first round game against Celtic was difficult, a large reason is that Fabregas did not play, or play time, but Nova did not learn, small law excluded from the starting lineup again, and eat.

Orlando Summer League is over and the NBA has recognized the outstanding performers from the first leg of Summer League.wholesale nfl jerseys It is imperative that young people understand the serious penalties and catastrophic harm that may result when they decide to consume alcoholic beverages. It is equally important that those who provide alcohol beverages to those under the age of 21 understand that they too may be subject to serious penalties as well.
Комментарий #237 написав: blurlerse (27 сентября 2013 14:22)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
What this means for Lee: By this point in his career, there are no secrets to Lees approach. Hes going to get ahead of the hitter in the count, and stay around the strike zone with every offering. Lees F-Strike% is second in baseball in 2013, behind only Patrick Corbin of the Diamondbacks. The thing is, thats actually a lower percentage of strikes thrown than with his other offerings. Lee has thrown 1,992 pitches this season, and 1,420 of those have been strikes (pitches swung at or called strikes), for a lofty 71.3 strike percentage.
personalized nfl jerseys The Adrian Peterson jersey of the Minnesota Vikings is regarded as the most fashionable uniforms you are able to. Here's a replica youth jersey that sports the logo and colours or if the Vikings together with Adrian's number and name. Or it's possible to have this uniform personalized and customized with your own personal number and name printed within it you'd like.

Also esteemed as an affordable private investigator, cheap private investigator offers the best services at prices that won't let your bank accounts suffer. The firm is purely dedicated to solving mysteries behind your spouse's late-night meetings and week-long out-of-town trips. The company has a team of experts committed to extract the truth you have been searching for. They will present answers to all your questions in a logical and practical manner.wholesale nike nfl jerseys There are cases where one party is ready for the divorce whereas the other rejects the court proceedings. On such cases, the new york private investigators are appointed to collect those information, documents or evidences that can help to protect you legally. There are also instances of physical torture or you want to protect yourself from any sexually transmitted diseases, but your partner denies the reality. You can definitely take the help of a trusted investigation firm and ask them to investigative on the issue and help in finding evidences that can ease the process of divorce.

The Colts controlled the third quarter and after completing a touchdown and a field goal they went up 24-10. The Jaguars tried to complete a comeback but only managed one touchdown (24-17). Indianapolis held sway at the end of the game and got the win with a field goal and a fourth touchdown.cheap steelers jerseys 2. Watch the trajectory of the ball as soon as it's released by the pitcher. It could very well have a slight arc to it that is not present on the fast ball. This is one of the better baseball tips on hitting because it happens frequently.
Комментарий #238 написав: stoogydot (27 сентября 2013 17:49)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
"This is where Shannie became the Hall of Famer," Brown said. "He was a great player in New Jersey, but he wasn't polished at all. But when he came here, I really believe that Hullie, in his own way, helped Shannie become a Hall of Fame player.
cheap nfl jerseys free shipping At least 43 current NFL assistant coaches or front office personnel have also made injury claims against their former teams, the Times review found. Among them are New York Jets assistant head coach Anthony Lynn, New England Patriots linebackers coach Pepper Johnson and the senior personnel executive for the Green Bay Packers, Alonzo Highsmith.

Fluorescent stickers are very cost effective and affordable stickers for businesses. All you have to do is to bear bulk sticker printing so as to fulfill your ultimate desires perfectly. These stickers are very glossy stickers especially when it comes toward look. Style wise, fluorescent stickers are just perfect stickers because it retains scintillating designs and prints for you. According to impact, these stickers are very significant type of stickers. For instance, fluorescent stickers are excellent stickers which may immediately boost up your brand image perfectly. Secondly cheap stickers are the best source of increasing your sales.nfl shop jerseys SAN DIEGO, July 13 (UPI) -- Buster Posey drove in five runs Friday and San Francisco shut down San Diego over the final eight innings to defeat the Padres 10-1.

The statute, 18 U.S.C. ? 1343 provides, "Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises, transmits or causes to be transmitted by means of wire, radio or television communication in interstate or foreign commerce, any writings, signs, signals, pictures, or sounds for the purpose of executing such scheme or artifice, shall be fined not more than $1,000,000 or imprisoned not more than 30 years, or both.''wholesale jerseys This only illustrates the vast difference between men and women. Men can have a loud, obnoxious, chest puffing argument and then when it's all over, go and buy each other a cup of coffee and slap each other on the back celebrating the winning team.
Комментарий #239 написав: OxicedyedGync (27 сентября 2013 20:43)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
Design Features
cheap nfl nike jerseys 120 feet apart-10 throws

In purchasers 92 minutes Claudio Ranieri replaced by Ao Kaka Totti, the captain to a hat-trick because of audience cheering fans. "I said before, there is absolutely Totti, Roma is going to be in trouble. Today, he came back, there is a general change in Rome. Totti happens to be a wealth of Rome, I wouldn't expect him to generate better performance than this . Totti learn how to participate from the competition. Tonight he scored three goals in a very exciting, which makes the third steps amazed goals, Totti can easily play this shot. "nfl shop jerseys When the Hornets beat the Bulls that first season, Hornet Kelly Tripucka scored 30 points. Tripucka said immediately afterward of the fans: They just created their own universe.

It can save you a great deal of money on your insurance. So when buying insurance, request quotes for your house and vehicle insurance to find the additional savings.personalized nfl jerseys Many top American Musicians have performed at various times for the super bowl pre-game and halftime shows. The 2010 Super Bowl 44 Halftime show promises even greater entertainment as it brings to life that history of fulfillment. One of the World's greatest rock bands, the pride of Great Britain, The WHO will be on stage to do what they know how to do best-- make the people in the stadium and millions of TV viewers go crazy! You can buy discount Super Bowl XLIV tickets for providing promo code " 44 " at checkout on TicketsGeniem. NFL tickets are also available for all other football games.
Комментарий #240 написав: Lelsslaft (29 сентября 2013 05:47)
Публікацій: 0, коментаріїв: 8, група: Посетители
Фото
There are many things to take into consideration as you were designing the interior of your home. Small changes such as new lamps, changes in the labels that you use, changing the color of the wall, or even adding a variety of accessories to the home to change the look and feel of the decor. There are a lot of things that need to be taken into account throughout the process in order to ensure that you do not overspend, and still get a great looking home, at a reasonable price. You need to make sure that you are properly evaluating all of the changes that you would like to make, and have a budget in mind prior to going shopping.
wholesale nike nfl jerseys Massage Envy Closter is located at 117 Vervalen Street in Closter, New Jersey. For further information on the services offered at this location, visit MassageEnvym or call (201) 784-3333.

We have to face the fact that even though the World Series is dominated by the Yankees and coming in second, the Cardinals, there are teams who joined the MLB but never won a single title. However, even though the title was not yet for them to claim, they have chances to be in the World Series by being a wild card. Last year, one of the teams who had gained access to the championship for the first time is the Colorado Rockies.nfl pittsburgh steelers * 7 - 16 years

To insure a proper catch, a receiver must secure the football into a proper carrying position. A great catch can be broken down into three steps: First, keep your arms extended out in front of your body with your hands out forming an imaginary triangle with your fingers and thumbs. Second, follow the ball through with your eyes. Third, secure the ball tight and high against your ribs, forearm, and biceps. Bad habits can form easily as many receivers look away mid catch to scan the field for defenders. This increases fumbles and turnovers. To prevent this, have two receivers throw to each other and as they catch it have them slow down the motion so that they pause at each catch, follow through and tuck.cheap nfl jerseys free shipping One bidder told the Guardian that the auction was an opportunity to combine an investment with a good cause.
назад 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14далее


Написати коментарій
Ваше Им'я:
Введіть Ваше справжнє ім'я, або нік.
Ваш E-Mail:
Увага! Вводьте реально діючий адрес email.
Текст коментарію:
Увага! Текст коментарію не повинен порушувати правила сайту
Код безпеки:
Введіть код з картинки
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код