• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
ВНЕСОК РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ → Історія механіки

Радянська механіка починала свій шлях як наука, що застосовує переважно математичні методи і що користується невеликим числом випробуваних схем (абсолютно тверде тіло, ідеальна рідина — нестискувана або стискувана, пружне тіло, що підкоряється закону Гуку, і ін.). Зараз вона охоплює всі життєво важливі сучасні проблеми: все більш вагомою стає її частка в розвитку світової науки.

Праця радянських механіків вкладена і в розрахунок траєкторій космічних кораблів, і в прилади, які керують їх рухом, і в ті багатообразні пристрої і конструкції, без яких немислиме існування нашого суспільства і його подальший розвиток. Будівництво і транспорт з давнини пов'язані з механікою, а зараз на неї спирається і технологія будь-яких виробничих процесів, зокрема хімічна. Механіку використовує медицина при діагностиці хвороб і створенн штучних органів, грунтовніше спираються на механіку і все більше ставлять перед нею нових проблем науки про Землю. Все ширше використовує радянська механіка експеримент зі всіма можливостями, які представляє сучасна техніка, все більше збагачується вона новими теоретичними схемами, що дозволяють шляхом розрахунків передбачати хід різних процесів і управляти ними.

Перед механікою постійно виникають нові задачі, і в ній є немало старих, ще недостатньо досліджених і важливих питань. Могутній розвиток радянської механіки є переконливим доказом життєздатності класичної механіки та плідності її зв'язків з сучасною фізикою і технікою.

Механіка в дореволюційній Росії, завдяки плідній науковій діяльності М. В. Остроградського, Н. Е. Жуковського, С. А. Чаплигіна, А. М. Ляпунова, А. Н. Крилова і інших, досягла великих успіхів і опинилася в змозі не тільки справитися із завданнями, висунутими перед нею вітчизняною технікою, але і сприяти розвитку техніки у всьому світі. Працями “батька російської авіації” Н. Е. Жуковського були закладені основи аеродинаміки і авіаційної науки в цілому. Роботи Н. Е. Жуковського і С. А. Чаплигіна мали основне значення в розвитку сучасної гідроаеромеханіки. С. А. Чаплигіну належить фундаментальне дослідження в області газової динаміки, що вказало на багато десяток років вперед шляхи розвитку аеродинаміки великих швидкостей. Роботи А. Н. Крилова по теорії стійкості хитання корабля на хвилюванні, дослідження по питаннях плавучості їх корпусу, теорія девіації компасів поставили його в ряд основоположників сучасної науки про кораблебудування.

Одним з важливих чинників, що сприяли розвитку механіки в Росії, з'явився високий рівень викладання її у вищій школі. В цьому відношенні багато що було зроблено М. В. Остроградським і його послідовниками.

 Найбільше технічне значення питання стійкості руху мають в завданнях теорії автоматичного регулювання. Видатна роль в розвитку теорії і техніки регулювання машин і виробничих процесів належить І. Н. Вознесенському (1887 – 1946). Проблеми динаміки твердого тіла розвивалися головним чином у зв'язку з теорією гіроскопічних явищ.

Істотних результатів досягли радянські учені в області теорії пружності. Ними були проведені дослідження по теорії вигину плит і загальним вирішенням завдань теорії пружності, по плоскому завданню теорії пружності, по варіаційних методах теорії пружності, по будівельній механіці, по теорії пластичності, по теорії ідеальної рідини, по динаміці стискуваної рідини і газовій динаміці, по теорії фільтрації рухів, що сприяло швидкому розвитку радянської гідроаеродинаміки, були розвинені динамічні завдання в теорії пружності. Результати першорядної ваги, отримані ученими Радянського Союзу по теорії нелінійних коливань, закріпили за СРСР провідну роль в цій області. Постановка, теоретичний розгляд і організація експериментального вивчення нелінійних коливань складають важливу заслугу Л. І. Мандельштама (1879 – 1944) і Н. Д. Папалексі (1880 – 1947) і їх школи (А. А. Андронов та інші). Основи математичного апарату теорії нелінійних коливань поміщені в роботах А. М. Ляпунова і А. Пуанкаре. “Граничні цикли” Пуанкаре були поставлені А. А. Андроновим (1901 – 1952) в зв'язок із завданням про незгасаючі коливання, названі їм автоколиваннями. Разом з методами, заснованими на якісній теорії диференціальних рівнянь, розвинувся аналітичний напрям теорії диференціальних рівнянь.

Історія механіки порівняно пізно стала самостійною дисципліною. Частково це пояснюється проміжним положенням механіки на стику математики, фізики і технічних наук. Історію механіки частіше всього розглядають як розділ історії фізики. Прикладом можуть служити багатотомні твори Розенбергера (по історії фізики) і Даннемана (по історії природи вцілому); у працях Рюльмана розвиток механіки досліджується як розвиток технічної дисципліни.

Разом з тим такі учені, як Д’аламбер, Ейлер, Лагранж, Гамільтон, Якобі, Остроградський, входять в історію науки перш за все як математики, тому що їх праці вивчають і про них пишуть перш за все математики. Певною мірою це відноситься навіть до Ньютона.

Лише до кінця XIX — початку XX ст. історія власне механіки стає самостійним предметом дослідження, що пояснюється зростанням інтересу до проблем обгрунтування механіки, розвитком історико-критичного аналізу її принципів. Саме ці питання стали предметом дослідження, послужили стимулом для авторів найбільш відомих творів того періоду по історії механіки — Дюрінга, Маха, Дюгема. Саме тому філософські установки цих авторів наклали на їх роботи особливо виразний відбиток. І якщо у Маха і Дюгема, видатних фізиків і знавців історії своєї науки, можна знайти багато цікавого при розборі праць класиків механіки, то у Дюрінга по суті все зводиться до поверхневого аналізу навмисно підібраного матеріалу з метою обгрунтувати упереджені установки автора.

В нашій країні в дорадянський період історією механіки майже не займалися, хоча інтерес до неї, безперечно був, що доводять переклади книг Дюрінга і Маха. Окрім них можна відзначити деякі огляди і ювілейні статті, наприклад огляд Д. К. Бобільова про розвиток гідродинаміки, статтю Н. Е. Жуковського про Остроградського і фундаментальну працю А. Н. Крилова — переклад з коментарями «Математичних початків натуральної філософії» Ньютона. Інтерес Жуковського і Крилова до історії механіки не був скороминущим, але вони не займалися нею систематично. Та і взагалі серед вчених дореволюційного часу не можна назвати жодну людину, для якої історія механіки була б постійним предметом занять. І це не дивно — представників механіки як науки було у той час небагато, до того ж вони значною мірою були зайняті інженерною діяльністю.

Після Жовтневої революції положення змінилося. Істотний вплив зробив поворот до методологічних  питань, який  відбувся в процесі оволодіння радянською інтелігенцією ідеологією марксизма-ленінізма. Вивчення, осмислення і переосмислення історії науки було складовою частиною цього процесу. Спочатку тільки небагато вчених повністю присвятили себе історії науки, але поступово «смак» до неї прищеплювався, і число істориків науки все збільшувалося.

Радянські історики механіки трохи знайшли в працях своїх попередників. Механіка давнини і середньовіччя була вивчена недостатньо, і вивчалася вона перевано як історія ідей, без урахування суспільних умов і у відриві від історії техніки. Значною мірою це відноситься і до робіт по механіці нового часу: майже не було робіт по історії вітчизняної механіки; був відсутній аналіз тих течій і тенденцій в розвитку механіки, які готували перегляд її основ на початку XX ст. Звичайно, і зараз не можна вважати всі ці проблеми за вичерпані, але вже виконана велика робота, і внесок наших вчених в історію механіки значно перевищує зроблене в цій області за останніх 50 років істориками науки будь-якої іншої країни.

Радянські історики механіки багато попрацювали над виданням і перевиданням праць класиків науки, які визначали розвиток тієї або іншої області механіки. Такі книги зазвичай є підсумком великої історико-наукової роботи по вивченню епохи, відбитої в коментарях і примітках, у висновках і завершальних статтях.

На високому науковому рівні підготовлені вельми трудомісткі видання праць Архімеда (1962, переклад, вступна стаття і коментарі І. Н. Веселовського), де вперше з такою повнотою використані арабські тексти (у перекладі Б. А. Розенфельда), і природно-научних творів Леонардо да Вінчі (статті і коментарі     В. П. Зубова). На таку ж оцінку заслуговує видання праць Коперника (1965, переклад І. Н. Веселов­ського, стаття А. А. Міхайлова), значення яких для розвитку механіки оцінене, мабуть, ще не повною мірою.

Основні роботи Галілея по механіці були видані в 30-і роки  (статті і примітки А. Н. Долгова), а потім перевидані в 1964 р. (під редакцією А. Ю. Ішлінського) у вигляді двотомника його вибраних праць з розширеними і оновленими примітками і коментарями (статті Б. Г. Кузнецова і ін., примітки Ю. Р. Переля, І. Б. Погребісського, Е. Н. Ракчеєва). Зібрання творів А. Н. Крилова при перевиданні збагатилось його перекладом «Початків» Ньютона і «Нової теорії руху Місяця» Ейлера (частковий переклад). Вперше російською мовою з'явилися мемуари по механіці Гюйгенса і Іоганна Бернуллі, «Гідродинаміка» Даніїла Бернуллі і «Теорія фігури Землі» Клеро, «Механіка» Д’аламбера і «Аналітична механіка» Лагранжа, дослідження Ейлера по механіці точки і по балістиці, «Механіка» Кірхгофа і «Механіка» Герца, основні праці по механіці М. В. Остроградського (вперше вони були опубліковані автором французькою мовою).

У підготовці цих видань, випущених в 30—50-і роки, брали участь в якості редакторів і коментарів К. К. Баумгарт, А. Т. Грігорьян, Р. Н. Дубошин, B. П.   Єгоршин,   Н.   І.   Ідельсон,   Л.    Р.   Лойцянський, C. І. Лурьє, А. І. Некрасов, Б. Н. Окунев, І. Б. Погребисський, Л. С. Полак і ін.

Перевидані чи не всі значні роботи, які відносяться до історії вітчизняної механіки. Окрім згадених робіт Ейлера і Остроградського — це збори праць С. В. Ковалевської, А. М. Ляпунова, І. С. Громека, І. Р. Бубнова, Ф. С. Ясинського, І. В. Міщерського, К. Е. Циолковського, А. Н. Крилова, Н. Е. Жуковського, С. А. Чаплигіна. Опубліковані матеріали по дослідженню П. Л. Чебишева в області кінематики механізмів, перевидана основна праця Л. В. Ассура. Редакторами і коментаторами цих книг були І. І. Артобольовський, В. П. Ветчинкін, В. В. Голубєв, П. Я. Кочина, Н. І. Левітський, В. І. Смірнов, Л. Н. Сретенський, С. А. Хрістіановіч, Н. Р. Четаєв, Ю. А. Шиманський.

Доброю традицією радянських істориків науки стала публікація творів видатних сучасних вчених. Кожне таке видання, сприяючи розробці актуальних проблем, багато дає і для історії науки. Такі збори праць А. А. Андронова, Н. М. Беляєва, В. П. Ветчинкіна, В. Р. Власова, В. З. Власова, Б. Г. Галеркіна, В. В. Голубєва, Д. Н. Горячкіна, А. Н. Динніка, Н. М. Крилова, Л.С. Лейбензона, Л. І. Мандельш­тама, А. І. Некрасова, Е. Л. Микола, Н. Н. Павлівського, П. Ф. Папковіча, А. А. Фрідмана, Н. Р. Четаєва, Б. Н. Юрьєва.

Значну цінність мають тематичні збірки по окремих проблемах. Класичні роботи по основам гідростатики були зібрані і прокоментовані А. Н. Борговим. У велику збірку робіт по варіаційних принципах механіки і фізики, підготовленою Л.С. Шлаком, включена велика і змістовна стаття укладача про історію цих принципів. Вужча по темі збірка класичних робіт по гідродинамічній теорії мастила зіграла помітну роль в розвитку цього теоретично і практично важливого розділу динаміки в'язкої рідини; збірка підготовлена Л.С. Лейбензоном, що включив в нього свою статтю з оригінальним трактуванням ряду питань. Праці вчених XIX ст., що заклали основи теорії автоматичного регулювання, зібрані і прокоментовані в томі, виданому А. А. Андроновим і І. П. Вознесенським. У багатьох відношеннях зразковим є їх історико-наукове дослідження, включене в це видання. На основі ретельного і глибокого аналізу наукового і технічного матеріалу авторам вдалося пояснити причини відомого розриву між теорією і практикою автоматичного регулювання в початковий період його розвитку.

Число праць по історії механіки в стародавніх і середніх віках порівняно невелике, але серед них є значні роботи. Багато займався історією античної і середньовічної механіки В. П. Зубов. Ерудиція, ретельний аналіз першоджерел і широта підходу допомогли йому плідно використовувати великий матеріал по історії філософії і історії техніки. Велике значення мала (і має) його критика історико-наукових концепцій Дюгема. Особливо   слід   виділити   статті   Зубова, видані під загальною назвою «У витоків механіки» (у написаній в співавторстві з А. Т. Грігорьяном книзі «Нариси розвитку основних понять механіки», 1961), і роботи про фізичні ідеї старовини, середньовіччя і Ренесансу, надруковані в збірці «Нариси розвитку основних фізичних ідей» (1959).

Розгляд історії механіки у зв'язку з еволюцією фізичних понять і уявлень, з урахуванням «світоглядних» проблем характерний і для робіт Б. Р. Кузнєцова. У його книгах аналіз понять і тенденцій античної науки використовується для виявлення характерних рис механіки нового часу — класичної механіки XVII—XIX ст.

Велика частка досліджень, присвячених епосу формування класичної механіки — XVII ст. Як і в тільки що згаданих роботах, тут теж було прагнення розглядати історію механіки у зв'язку з еволюцією фізики і природознавства вцілому і з урахуванням економічних і соціальних умов. Це відноситься до робіт по історії механіки, а також до тих, в яких питання цієї історії зачіпаються попутно.

Історія механіки XVIII ст. представлена перш за все працями про Ейлера і Лагранжа. Про їх наукову творчість писали А. Н. Крилов, Н. І. Ідельсон (про Лагранжа), Я. С. Фрейман («Петербурзький принцип»), Л. Н. Сретенський (роботи Ейлера по механіці твердого тіла), Е. Л. Николаї (роботи Ейлера по подовжньому вигину) і ін. Вивчалася також діяльність Д. Бернуллі (К. К. Баумгарт, А. І. Некрасов, Т. І. Райків), Клеро (Н. І. Ідельсон), Д’аламбера (В. П. Єгоршин), пов’язані з механікою праці Ломоносова (В. Ф. Котів).

Серед робіт по механіці XIX і XX ст. переважаюче місце займають дослідження по історії вітчизняної механіки.

У введенні до своїх статей «У витоків механіки» В.П. Зубов, характеризуючи загальні установки радянських істориків науки, писав: «У наш час ніхто вже не думає, що історія науки — це простий каталог відкриттів, розташований в хронологічному порядку. Після питання, коли і хто зробив те або інше відкриття, неминучо і наполеглево встають набагато складніші і важливіші питання — яким чином, в яких умовах було зроблено (і може бути зроблено) те або інше відкриття, в якому зв'язку воно стоїть із загальним ходом розвитку науки всієї історії людства, а відповідно — що саме гальмувало і затримувало можливість цього відкриття, появи тієї або іншої ідеї, теорії. При такій постановці питання набуває самостійного значення дослідження історичних коренів наукових понять вже не в порядку вивчення чогось віджилого і давно покинутого, якихось «переказів давнини глибокої», а як з'ясування логічних і історичних етапів закономірного генезису, що дозволяють повніше і глибше зрозуміти структуру і прогрес наукової думки».


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Народні методи лікування порталі про здоров'я PsyChaos.
Автор новиниadminТеги новин
 (голосов: 1)
Новина опублікована 21-02-2012, 22:16, її прочитали 127005 раз.
Схожі статті:
Комментарий #211 написав: tybeanvanianI (6 ноября 2012 12:55)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
ВНЕСОК РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ » DataLife Engine Nulled by M.I.D-Team wmgbkd ihydpju kmuqyb <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#1232">http://fra
bercromfitchdesoldes.blogspot.com/</a> nmqlbsry <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin<
/a> ljwuyqs wwdsn

ВНЕСОК РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ » DataLife Engine Nulled by M.I.D-Team wmgbkd ihydpju kmuqyb <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#1232">http://fra
bercromfitchdesoldes.blogspot.com/</a> nmqlbsry <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin<
/a> ljwuyqs wwdsn

vibpu kxjwf п»ї<a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler</a
> gjewyt ВНЕСОК РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ » DataLife Engine Nulled by M.I.D-Team xxugfxl <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#8902">http://fra
bercromfitchdesoldes.blogspot.com/</a> zioihaq fmryr
Комментарий #212 написав: Damon (6 ноября 2012 15:10)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

******
Giannini graduated through the Fashion Institute of Rome Uggs Clearance

This isn?t the just grounds for material this important treatment, still
Комментарий #213 написав: azbfpkxmk (6 ноября 2012 15:45)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
olwejykdzdwl how to lose weight fast , kafxwcqkjjpa <a href="http://411howtoloseweightfast.com/">how to lose weight fast</a>

olwejykdzdwl how to lose weight fast , kafxwcqkjjpa <a href="http://411howtoloseweightfast.com/">how to lose weight fast</a>

olwejykdzdwl how to lose weight fast , kafxwcqkjjpa <a href="http://411howtoloseweightfast.com/">how to lose weight fast</a>
Комментарий #214 написав: AwawAliemeply (7 ноября 2012 15:33)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
qptfh yvvig <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">http://frpolo
ralphlaurenensoldes.blogspot.com/</a> sdkzuv ВНЕСОК РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ » DataLife Engine Nulled by M.I.D-Team ogwweih п»ї<a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">http://frdoud
ounemonclermagasinn.blogspot.com/</a> induuoo hepqu
Комментарий #215 написав: almolfAffiree (8 ноября 2012 00:24)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
I had been very pleased to discover this web-site. I desired to appreciate your sharing the effort with this

great read!! I surely enjoying each little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.
<a href="http://www.canadagoosesales.ca">Canada Goose</a> cpvjlyam
<a href="http://www.canadagoosesales.ca">canada goose jackets</a> fynrnaki
<a href="http://www.canadagoosesales.ca">Canada Goose Parka</a> tvqmvoze
<a href="http://www.canadagoosesales.ca">canada goose sale</a> ohkqkfij
Can I just say what a relief to uncover a person who truly knows what theyre talking about on the internet.http://www.canadagoosesales.ca see it.
Комментарий #216 написав: Eveduttendy (8 ноября 2012 07:58)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
VwzOcr Moncler Jassen KwcUna http://www.moncler-jassen-jas.com/

QnpOms Moncler Jassen WmqElj http://www.monclerjassendames.com/

CqsUrj Moncler Dames FumZzn http://www.dames-monclerjassen.com/

EczQnz Moncler Jassen ZckEzphttp://www.dameswinterjassenmoncler.com/

PjbHyq Moncler Jas MbgTud http://www.moncler-winterjassen.com/

VwzOcr Moncler Jassen KwcUna http://www.moncler-jassen-jas.com/

QnpOms Moncler Jassen WmqElj http://www.monclerjassendames.com/

CqsUrj Moncler Dames FumZzn http://www.dames-monclerjassen.com/

EczQnz Moncler Jassen ZckEzphttp://www.dameswinterjassenmoncler.com/

PjbHyq Moncler Jas MbgTud http://www.moncler-winterjassen.com/
Комментарий #217 написав: Doneapparie (8 ноября 2012 20:40)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
http://www.beautybootssale.com/ Ugg Outlet
http://www.takebootsugg.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.cheapboots-ugg.com/ ugg boot clearance
http://www.bootscheapugg.com/ Cheap Uggs
http://www.comeonugg.com/ ugg boot clearance
Ugg Outlet
Ugg Boots Sale
Ugg Outlet
Cheap Uggs
Ugg Boots Sale
<a href=http://www.beautybootssale.com/>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.takebootsugg.com/>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.cheapboots-ugg.com/>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.bootscheapugg.com/>ugg boot clearance</a>
<a href=http://www.comeonugg.com/>Ugg Boots Sale</a>
Комментарий #218 написав: codnin (8 ноября 2012 21:13)
Публікацій: 0, коментаріїв: 72, група: Посетители
Фото
Комментарий #219 написав: czplnmkwf (9 ноября 2012 11:46)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
yqpogacpwmyh online loans that are not payday loans payday loans online , pwlyefocpjhc <a href="http://www.jaman.com/people/cymbal0grip">payday loans online</a> payday loans direct lender
Комментарий #220 написав: Doneapparie (9 ноября 2012 15:08)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
http://www.beautybootssale.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.takebootsugg.com/ ugg boot clearance
http://www.cheapboots-ugg.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.bootscheapugg.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.comeonugg.com/ Cheap Ugg Boots
Ugg Boots Sale
Ugg Outlet
ugg boot clearance
Ugg Boots Sale
Cheap Ugg Boots
<a href=http://www.beautybootssale.com/>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.takebootsugg.com/>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.cheapboots-ugg.com/>ugg boot clearance</a>
<a href=http://www.bootscheapugg.com/>ugg boot clearance</a>
<a href=http://www.comeonugg.com/>Cheap Uggs</a>
Комментарий #221 написав: ParOvaphhar (9 ноября 2012 17:10)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
YzpIhfMoncler JasBmkRay http://www.moncler-jassen-jas.com/

ZonHziMoncler Jas HrbDvc http://www.monclerjassendames.com/

NasVoeMoncler Dames VqlGfzhttp://www.dames-monclerjassen.com/

OyzIqfMoncler RghRywhttp://www.dameswinterjassenmoncler.com/

FaoFhyMoncler Jassen FyqCrx http://www.moncler-winterjassen.com/

YzpIhfMoncler JasBmkRay http://www.moncler-jassen-jas.com/

ZonHziMoncler Jas HrbDvc http://www.monclerjassendames.com/

NasVoeMoncler Dames VqlGfzhttp://www.dames-monclerjassen.com/

OyzIqfMoncler RghRywhttp://www.dameswinterjassenmoncler.com/

FaoFhyMoncler Jassen FyqCrx http://www.moncler-winterjassen.com/
Комментарий #222 написав: Bruce (9 ноября 2012 23:09)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

******
The kameez can be described as prolonged shirt or tunic
Комментарий #223 написав: Doneapparie (10 ноября 2012 21:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
http://www.beautybootssale.com/ ugg boot clearance
http://www.takebootsugg.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.cheapboots-ugg.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.bootscheapugg.com/ ugg boot clearance
http://www.comeonugg.com/ ugg boot clearance
ugg boot clearance
Cheap Uggs
Ugg Boots Sale
Ugg Boots Sale
Cheap Ugg Boots
<a href=http://www.beautybootssale.com/>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.takebootsugg.com/>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.cheapboots-ugg.com/>ugg boot clearance</a>
<a href=http://www.bootscheapugg.com/>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.comeonugg.com/>ugg boot clearance</a>
Комментарий #224 написав: ParOvaphhar (11 ноября 2012 11:05)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
JqyHrjMoncler JassenYhiNtk http://www.moncler-jassen-jas.com/

IjfKwlMoncler Dames BgyLgd http://www.monclerjassendames.com/

IoiScuMoncler Dames Jas RjqJnx http://www.dames-monclerjassen.com/

QvrDyqMoncler Jassen QcnCcn http://www.dameswinterjassenmoncler.com/

TdrWqpMoncler Dames LmmOky http://www.moncler-winterjassen.com/
Комментарий #225 написав: Lucius (12 ноября 2012 22:36)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #226 написав: north face sale clearance (14 ноября 2012 09:24)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
So how exactly does it hold your back dry and comfortable?The cheap north face incorporates a 'Verti-Cool' back again panel - primarily a vertical, mesh channel on back panel that operates alongside your north face cheap to help keep you well-ventilated. The Terra 65 is manufactured with air mesh material in higher heat regions to boost ventilation.
Комментарий #227 написав: Arron (14 ноября 2012 19:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

******
Congratulations, you insufficiency a new engage with your favored service provider handbag Cheap Ugg Boots
Комментарий #228 написав: Stuart (15 ноября 2012 03:31)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
It's entire objective is always to provide you with the similar control data Burberry Outlet
Комментарий #229 написав: Osborne (15 ноября 2012 14:55)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
intended for squandering our hard-earned duty $$$$ Louis Vuitton Outlet Online
Комментарий #231 написав: north face fleece sale (25 ноября 2012 03:50)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
What the hell is incorrect using this type of image? Not a damn factor. He is just north face fleece sale, and contains no idea that he's smack dab while in the middle of solving the crisis he is describing. What my buddy fails to realize is he's the exception, not the rule. There exists pride and honor in what he's performing for his loved ones. With this day and age, many north face fleece jackets both do nothing at all or hope other people to resolve their complications when confronted with adversity.
Комментарий #232 написав: Suttonivw (25 ноября 2012 15:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
did not find the centipede cheat death was rushed to collect fine soul GHD MK4.
had just arrived a few days later cheap air max.
necklaces out: "love is good ugg bailey button triplet.
ghd straighteners sale knocking the door: "zhen jingli""Mu Jingli Something wrong ghd gold styler.

north face outlet
http://www.fanbasse.com/read_blog/128778/n...-optimum-choice
http://edwiingh.insanejournal.com/12291.html
http://blogs.rediff.com/beanugg/2012/11/21...-in-hot-summer/
Комментарий #233 написав: envefikegroro (28 ноября 2012 23:52)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Once we evaluate the word the word adore, not only in relations to an enchanting romance together with a further, yet as a sensation that is certainly engendered when you've got miltchmonkey a better association on your own way too - or simply being a a sense higher oneness spouse and children as well as humanity ( blank ) that develops into all the more really clear that every any individual is looking for in your daily course is definitely like.
Комментарий #234 написав: tencod (30 ноября 2012 14:41)
Публікацій: 0, коментаріїв: 36, група: Посетители
Фото
Комментарий #235 написав: ibbnifigua (5 декабря 2012 19:39)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
http://feeds.feedburner.com/samzhou8tJ8 hewmgk
<a href=http://www.pradamiumiu-outlet.org/> cheap prada handbags</a> zvpqsx
Prada handbags for sale #rantdom[a..z]xlnpe
<a href=http://www.pradamiumiu-outlet.org/> http://www.pradamiumiu-outlet.org/</a>
<a href=http://www.luxury-handbags.biz/> Louis vuitton outlet</a> fwmpwo
Louis vuitton outlet #rantdom[a..z]lwmgs
http://www.pradamiumiu-outlet.org/
Комментарий #236 написав: kolovinoster (7 декабря 2012 04:06)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Здрасть.
Отличный сайт, побольше бы таких.
lubukios hirutos.

Здрасть.
Отличный сайт, побольше бы таких.
lubukios hirutos.
Комментарий #237 написав: Mandyesk (8 декабря 2012 15:42)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
the aura layer protective <a href="http://www.australiahairstraightenerx.com/">GHD IV</a>.
the rest of the things should not have <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-deluxe-midnight-collection-p-
10.html" title="GHD Deluxe Midnight">GHD Deluxe Midnight</a></strong> worry aboutUntil this point <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-pink-orchid-limited-edition-p
-14.html" title="GHD Pink Orchid">GHD Pink Orchid</a></strong>, the Yen condensable rushed to hold on to the nike <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-scarlet-collection-limited-ed
ition-p-36.html" title="GHD Scarlet Collection">GHD Scarlet Collection</a></strong>, heartache <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-iv-styler-p-1.html" title="ghd iv styler">ghd iv styler</a></strong>, said: "Zibin <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-gold-series-c-2.html" title="ghd gold">ghd gold</a></strong>.
the blessings of Mujing Li <a href="http://shop.ghdstraightenersukshop.com/">cheap ghd</a>.
should be specific to the point where <a href="http://buy.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-kiss-australia-p-27.html&q
uot;>GHD Kiss</a>,Her father GHD <a href="http://buy.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-pure-australia-p-28.html&q
uot;>ghd pure styler</a>, <a href="http://buy.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-butterfly-series-c-6.html&
quot;>GHD Butterfly Series</a> was such a prominent figureBut <a href="http://buy.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-butterfly-series-c-6.html&
quot;>GHD Black Butterfly</a>,what do <a href="http://buy.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-butterfly-series-c-6.html&
quot;>GHD Blue Butterfly</a> do no.
Комментарий #238 написав: usannadioks (13 декабря 2012 09:21)
Публікацій: 0, коментаріїв: 4, група: Посетители
Фото
Комментарий #239 написав: Mandyfgh (14 декабря 2012 05:21)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
to see <a href="http://www.australiahairstraightenera.com/">ghd australia</a> qiaode seriousl.
<strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-precious-gift-set-p-17.html&q
uot; title="ghd precious">ghd precious</a></strong> can not be excited But Li <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-green-envy-styler-p-6.html&qu
ot; title="ghd green">ghd green</a></strong>, in fact <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-boho-chic-limited-edition-p-1
2.html" title="ghd boho chic">ghd boho chic</a></strong>, think about <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-new-wave-limited-edition-p-13
.html" title="ghd new wave">ghd new wave</a></strong> pitiful age gently ended in failure this end Yeah <strong><a href="http://uk.ghdhairstraighteneraf.com/ghd-pink-limited-edition-p-15.htm
l" title="ghd pink">ghd pink</a></strong>.
vulgar absolutely no need to answer <a href="http://shop.ghdstraightenersukshop.com/">ghd pink</a>.
"Come on <a href="http://sale.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-boho-chic-limited-edition
-australia-p-18.html">GHD Boho Chic</a>, <a href="http://sale.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-new-wave-limited-edition-
australia-p-19.html">GHD New Wave</a> try the solution does not come out <a href="http://sale.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-scarlet-collection-limite
d-edition-australia-p-20.html">GHD Scarlet</a> does not matter the teacher will teach you <a href="http://sale.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-precious-gift-set-austral
ia-p-25.html">GHD Precious</a>, "In fact <a href="http://sale.ghdstraightenersshopaux.com/ghd-mk4-styler-c-5.html"
>ghd mk4 styler</a>.
Комментарий #240 написав: acanfgixlu (14 декабря 2012 20:17)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
http://www.bulkping.com/rss-feed-generator-creator/feed/6ed789a5ac2f33180a9ea652
5bcb2006.xml onhngc

http://www.bulkping.com/rss-feed-generator-creator/feed/c66afbedab5a23700f2532f9
84dc4a65.xml
http://www.bulkping.com/rss-feed-generator-creator/feed/40fe98925b0603f18b63835e
b2dbeacc.xml
назад 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 29далее


Написати коментарій
Ваше Им'я:
Введіть Ваше справжнє ім'я, або нік.
Ваш E-Mail:
Увага! Вводьте реально діючий адрес email.
Текст коментарію:
Увага! Текст коментарію не повинен порушувати правила сайту
Код безпеки:
Введіть код з картинки
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код