• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
МЕХАНІКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ → Історія механіки

Початковий етап розкладання феодально-кріпосницьких форм сільського господарства, зростання міст і істотне збільшення ролі міського виробництва, як наслідок цього — бурхливий розвиток техніки, розширення міжнародної торгівлі, що було одним із стимулів великих географічних відкриттів, - ось причини тих глибоких соціальних зрушень, які визначали історію Західної Європи в XV—XVI ст. і породили рух, названий Відродженням.

Ці соціальні зрушення зумовили і радикальні зміни основного напряму науки взагалі і природних наук зокрема.

Природні науки   отримали   обширний   матеріал, що потребував пояснення і систематизації.

Необхідність вирішення численних нових технічних проблем вимагала подолання існуючого розриву між наукою і практикою. Цьому сприяло і залучення до науки людей, безпосередньо пов'язаних з виробництвом, - інженерів, архітекторів, ремісників, яких не могли задовольнити абстрактні схоластичні міркування і теоретичні спекуляції.

З іншого боку, в техніці наступає такий момент, коли її подальший розвиток стає неможливим без створення якогось теоретичного базису, тобто техніка зажадала широких і інтенсивних наукових досліджень.

Механіка виявилася однією з тих наук, які випробували найбільш сильний вплив цих нових віянь. У дослідженнях в області механіки мали потребу і астрономія, і військова справа (особливо артилерія), і гідротехніка, і будівництво, і архітектура.

Але при цьому механіки епохи Відродження спиралися в своїй творчості на результати діяльності своїх попередників — вчених Сходу і Західної Європи як в сенсі критичного освоєння античної наукової спадщини, так і в сенсі творчої розробки деяких проблем механіки.

Одним з підсумків розвитку античної цивілізації було відокремлення тих двох традицій, які тепер в історії науки прийнято вважати ремісничою і теоретичною. Це повною мірою відноситься і до характеру античної механіки, яка (у нашому сучасному розумінні) об'єднувала три достатньо різнорідні частини античної наукової спадщини. Це, по-перше, вчення про простір, час, матерію, про рух і його джерело, що належить теоретичній (філософській) традиції (антична «динаміка»). По-друге, антична «кінематика»; це головним чином математичні методи, які розроблялися в астрономії, а саме кінематико-геометричне моделювання руху небесних тіл. Третій напрям — антична статика і гідростатика — об'єднує теоретичні дослідження Архімеда, проведені зі всією строгістю аксіоматичного методу, і практичні правила, що пояснюють дію різних механічних пристосувань («простих машин»), тобто «технічну механіку» свого часу. Статика і гідростатика Архімеда, природно, належать теоретичній традиції, «технічна механіка» стародавніх — ремісничій традиції, традиції архітекторів, будівельників і військових інженерів.

Такими ж роз'єднаними продовжували залишатися три напрями механічних досліджень і в середні віки. Це в рівній мірі відноситься до розвитку механічних уявлень як на середньовічному Сході, так і пізніше в Західній Європі.

Початковим етапом розвитку механіки на середньовічному Сході прийнято вважати переклад і коментування творів античних авторів.

Слід мати на увазі, що практично аж до середини XVII ст. термін «механіка» застосовувався лише до вузького кола проблем прикладної механіки і елементарної теорії п'яти «простих машин».Коментування Арістотеля лежить в основі циклу трактатів про суть руху і його джерело («рушійній силі», «першому двигуні» і т. д.). Це коментування послужило тим фундаментом, на який спиралася створена згодом в Західній Європі теорія «імпетуса». Істотний вплив на формування уявлень про суть і джерело руху надала також тривала дискусія в першій половині XII ст. між Ібн-Рошдом і Ібн-Баджжей.

На середньовічному Сході інтенсивно розвивався і кінематичний напрям античної механіки. Це було обумовлено необхідністю обробки результатів астрономічних спостережень, які проводилися в численних обсерваторіях. У зіджах IX—XV ст. і у великій кількості спеціальних трактатів розроблялися принципи кінематико-геометричного моделювання видимого руху небесних тіл. Проте, відправляючись від античної традиції, східні астрономи зробили істотний крок вперед в розробці уявлень про кінематичну суть руху тіл, а деякі з них близько підійшли до таких фундаментальних понять, як швидкість нерівномірного руху точки по колу і миттєва швидкість в точці.

З перекладом і коментуванням праць Архімеда пов'язаний розвиток геометричної статики в країнах Близького і Середнього Сходу. Цілий ряд трактатів присвячений теорії вагомого важеля і теорії зважування. Значний розвиток отримав і кінематичний напрям античної статики, висхідне до «Механічних проблем» Псевдо-Арістотеля. Зокрема, вплив «Механічних проблем» позначився на тому, що набув широкого поширення в середньовічній Європі трактаті « Про корастун» Сабіта ібн-Корри.

В той же час велике значення на середньовічному Сході мала і реміснича традиція. Змістом багатьох спеціальних трактатів і спеціальних розділів східних енциклопедій є правила дії «простих машин», пристроїв для підняття вантажів, води для поливання полів і так далі.

Характерною особливістю середньовічної європейської механіки є те, що більшість її проблем розглядалися не стільки в механічному, скільки в загальнофілософському плані. Університетська наука, яка займалася цими проблемами, була, як правило, абсолютно відірвана від технічної практики.

Теоретичні дослідження в області статики переважно були подальшим розвитком кінематичного напряму, висхідного до «Механічних проблем» (трактати «Про вагу» Іордана Неморарія і його школи).

Що стосується традиції, пов'язаної з геометричною статикою і гідростатикою Архімеда, то вона не отримала майже ніякого розвитку і відродилася насправді лише в XVI ст.

Астрономічний напрям кінематичних досліджень в середньовічній Європі майже не розроблявся.

Дослідження в області кінематики, найбільш великі з яких належать Герарду Брюссельському і родоначальникові Мертонської школи в Кембріджі Томасу Брадвардіну, були чисто умоглядними. Зачатки уявлень про фундаментальні поняття кінематики, таких, як швидкість і прискорення нерівномірного руху, з'являються в XIV ст. Їх розвиток пов'язаний з вченням про «широти форм», або «конфігурації якостей», витоки якого сходять до логіко-філософської суперечки про поняття форми. Це вчення, будучи цілком середньовічним по своєму духу і методам, виявилося практично безплідним, не дивлячись на те що містило ряд моментів, що отримали розвиток в математиці змінних величин і на ранніх етапах класичної механіки.

У пошуках відповіді на питання про суть і джерело руху, причину його продовження і механізм його передачі вчені середньовічної Європи прийшли до теорії «імпетуса», найчіткіше сформульованою Жаном Буріданом і що застосовувалася при вивченні падіння тіла, його  руху  в  порожнечі  і  руху  кинутого  тіла.

Для середньовічної механіки характерне подальше поглиблення прірви між теоретичною і ремісничою традиціями. Все, що в якійсь мірі пов'язано з ремісничою традицією, стає надбанням техніки, до якої представники університетської науки відносилися із зневагою.

Такі ті результати, з якими механіка вступила в епоху Відродження.

Настання нового періоду ознаменоване перш за все новим відношенням до механіки, яка розглядається як «шляхетне з мистецтв, таке, що поєднує з «шляхетством» найбільшу користь в життєвих справах».

Тенденція до піднесення прикладної механіки помітна в присвяченні Анрі Монантейля до видання «Механічних проблем». Звертаючись до короля Генріха IV, він просить не зневажати механіку як щось «нешляхетне», бо «наш світ є машина, і притому машина найбільша, ефективна, міцна, прекрасна».

Коли Леонардо да Вінчі говорить, що «механіка — рай математичних наук, бо за допомогою її досягають математичного пліду», то він має на увазі технічну діяльність, яка реалізує на практиці теоретичні положення «математичних наук», під якими він розуміє і власне математику, і фізику, і астрономію.

Розглянемо основні досягнення механіки Відродження (у сучасному її розумінні), у формування якої внесли свій внесок такі найбільші вчені, як Микола Кузанський, Леонардо да Вінчі, Стевін, Коперник, Тарталья, Бенедетті, Кардано, Кеплер і ін.

Існують дві точки зору, відповідно до яких трактується питання про шляхи формування статики епохи Відродження.

Згідно однієї з них, якої дотримувався П. Дюем, можна говорити про пряму спадкоємність між середньовічною школою Іордана,  що розробляла кінематичний варіант статики, висхідної до «Механічних проблем», і статикою таких представників Відродження, як Леонардо да Вінчі і Джіроламо Кардано.

Прихильники іншої точки зору вважають, що про таку спадкоємність говорити не можна і що трактати «Про вагу» вже до XIV ст. повністю втратили своє значення. Проте навряд чи можна погодитися з останньою точкою зору. Відомо, що в XV—XVI ст. ці трактати продовжували переписувати і коментувати, а в XVI ст. були двічі видані трактати самого Іордана.

Вплив школи Іордана, зокрема робіт італійського її представника XVI ст. Блазіуса з Парми, можна прослідкувати в опублікованих посмертно роботах Леонардо да Вінчі: «Трактаті про живопис», «Про рух і вимірювання води» і цілий ряд заміток.

Перш за все Леонардо, як і його попередники, звертається до закону рівноваги важеля, який формулює таким чином: «Ту ж пропорцію, яка існує між довжиною важеля і противажеля, знайдеш між величиною їх терезів і повільністю руху і в величині шляху, пройденого кожним з їх кінців, коли вони досягнуть постійної висоти своєї точки опори».

Цей закон формулюється на підставі цілої серії експериментів, які розглядаються як проміжна стадія роботи, за якою слідує теоретичне обгрунтування. Леонардо проводить його виходячи з поняття «Вага відповідно положенню» школи Іордана. У сенсі строгості і логічної стрункості доказ Леонардо значно поступається формулюванням його попередників; як і всі подібні міркування, воно відображає властивий йому інженерний підхід до даних явищ. Його обгрунтування конкретніше фізично   і    свідчить   про    реальне    поводження з реальним важелем. За допомогою сформульованого правила Леонардо вирішує завдання як для лінійного, так і для ступінчастого важеля.

  

Леонардо да Вінчі (1452-1519)

У пізніших замітках він пов'язує правило важеля з поняттям центру тяжіння тіла або системи тіл, виявляючи глибоке знайомство з архімедівською теорією рівноваги плоских фігур.

Проте Леонардо засвоїв лише загальну ідею аргументації Архімеда, відкинувши саму суть його математичного методу. Математику ж, без якої він, як і більшість представників науки Відродження, вважав недостовірним будь-яке знання, розуміють вельми вузько: для нього це лише можливість чисельної перевірки якого-небудь твердження; математичною він вважав таке формулювання, яке встановлює числову залежність між  декількома   величинами,   зазвичай у вигляді пропорції.

Як практик він підходить і до теорії вагового важеля.

«Наука про вагу, - говорить він, - введена в оману своєю практикою, яка в багатьох частинах не знаходиться у згоді з цією наукою, причому і неможливо привести її до згоди. І це походить від осей обертання терезів, завдяки яким створюється наука про цю вагу. Ці осі, на думку стародавніх філософів, мають природу математичної лінії і в деяких випадках є математичними точками — точками і лініями, які безтілесні; практика ж вважає їх тілесними».

Що стосується конкретних завдань на ваговий важіль, то Леонардо цікавили головним чином дві з них. Перша, простіша, - завдання про знаходження ваги вантажу який треба підвісити на меншому плечі вагового важеля (терезів), щоб зрівноважити вагу більшого плеча, що не має вантажу; друга, складніша, - знаходження умови рівноваги такого важеля, обидва нерівноважні плечі якого навантажено. Проте Леонардо не зміг сформулювати  загальне   правило   рівноваги   такого    важеля, хоча і враховував   вагу   коромисла   балансуванням   його.

Слід зазначити введене ним поняття «потенційного» плеча, під яким Леонардо розумів величину перпендикуляра, опущеного з точки опори на напрям сили. Ці уявлення можна з відомим ступенем обережності вважати зародком поняття моменту сили щодо нерухомої точки. Користуючись поняттям «потенційного» плеча, Леонардо правильно вирішує задачу про рівновагу важеля, в кінцях плечей якого закріплені нитки, що йдуть під деякими кутами, перекинуті через блоки і натягувані деякими вантажами.

Спираючись на свої експерименти з поліспастами і іншими поєднаннями рухомих і нерухомих блоків, Леонардо намагався сформулювати правило співвідношення сил і швидкостей переміщення вантажу і точки додатку сили тяги, тобто якийсь варіант «золотого правила» механіки.

Менш вдалими були його спроби встановити умову рівноваги на похилій площині і розподіл ваги в криво поставленому стрижні.

Проблематикою, пов'язаною з подальшим розвитком традицій школи Іордана, займалися і такі відомі математики і механіки Відродження, як Тарталья (1499-1557) і Кардано (1501-1576).

Хоча Тарталью займали головним чином питання динаміки (рух кинутих тіл), він неодноразово звертався і до проблем статики. Зокрема, саме завдяки Тартальї представники Італійської школи XVI ст. дістали можливість ознайомитися з основними проблемами статики XIII ст. Тарталья володів анонімним трактатом XIII ст., написаним в традиціях школи Іордана, який він після деякої обробки і додавань передав відомому венеціанському видавцеві Курцюю Трояну. Трактат був опублікований в 1565 р. під назвою «Твори Іордана про вагу, вивчені і виправлені Ніколо Тартальєм».

Істотний вплив трактатів «Про вагу» позначився в роботах Кардано. На користь цього свідчать, зокрема, його міркування про рух важкого тіла по колу, в яких він користується поняттям «Вага відповідно положенню».

Крім того, і Тарталья, і Кардано були знайомі з роботами Леонардо да Вінчі по механіці, і це, ймовірно,  зробило  певний   вплив  на   їх  творчість.

Але в статиці XVI ст. намічається і інша тенденція, тенденція до відродження і розвитку архімедівського напряму геометричної статики, міцно забутої в середні віки.

Початком вивчення можна вважати кінець XV — початок XVI ст., коли після взяття турками Константинополя в Західній Європі з'явилися привезені візантійськими біженцями залишки зборів античних рукописів.

Франчесько Мавроліко (1494—1575) і Федеріго Командіно (1509—1575) належать перші переклади Архімеда (на латинську мову) і коментарі до них; причому обидва автори крім коментування розглядають і численні власні завдання на визначення центрів тяжіння різних фігур.

Серед вчених, що розвивали методи геометричної статики, слід перш за все згадати вчня Командіно Гвідо Убальді дель Монте (1545—1607), який був войовничим прихильником архімедівської традиції і вважав абсолютно неспроможним напрям школи Іордана. На відміну від кабінетних вчених, до яких належали більшість «архімедистів» епохи Відродження, дель Монте сам безпосередньо займався інженерною практикою.

Питань статики він торкається в двох творах: «Книга про механіку» і «Зауваження з приводу трактату Архімеда «Про рівновагу плоских фігур». Окрім творів Архімеда дель Монте посилається на Паппа і Герона Олександрійського, вплив яких позначився в його описі «простих машин».

У основі статики дель Монте лежить геометрична теорія рівноваги елементарних систем підвішених важких тіл. У своїх міркуваннях він виходить з ряду допущень.

1. Центр тяжіння підвішеного важкого тіла знаходиться  на  вертикалі,  проведеній  через  точку  підвісу.

2.  Моменти сил тяжіння і сил тяги (або тиск, якщо вони є) щодо нерухомої точки рівні.

Дель Монте ще не вводить явно поняття моменту сили як добуток сили на перпендикуляр, опущений з нерухомої точки на напрям цієї сили, але практично неодноразово їм користується. За допомогою геометричного методу він розглядає завдання про рівновагу важеля, терезів і вантажів на похилій площині. Слід зазначити, проте, що в деяких завданнях дель Монте відступає від геометричної традиції. У завданні про рівновагу вантажу, підвішеного на мотузці, перекинутій через блоки, він вдається до одного з елементарних варіантів принципу можливих швидкостей.

Значний внесок в розробку проблем геометричної статики вніс інший великий представник науки Відродження — Джованні Баттіста Бенедетті (1530— 1590). Хоча Бенедетті був учнем Тартальї, в статиці він дотримувався традиції Архімеда. Більш того, в перших розділах своєї основної праці «Книга різних математичних і фізичних міркувань» він не тільки розглядає помилкові положення свого вчителя, але і піддає принциповій критиці основні положення школи Іордана, зокрема поняття «Вага відповідно положенню».

У своїй теорії рівноваги простих систем підвішених важких тіл Бенедетті виходить з наступних двох положень: архімедівського закону рівноваги важеля і закону рівності моментів сил, тобто повністю, як  ми бачимо, приєднується до  напряму  дель  Монте.

Поняттям моменту сили (хоча сам цей термін він ще не вводить) Бенедетті користується систематично і формулює його достатньо чітко. Він пише, що «якщо хочуть порівняти один з одним величини, які вимірюють дії вантажів або рушійних сил, то слідує кожну з них визначати за допомогою перпендикуляра, опущеного з центру важеля на напрям сили».

За допомогою принципу порівняння моментів сил Бенедетті отримує остаточне рішення поставлене ще Арістотелем завдання про стійкість Т-подібних терезів в прямому і перевернутому положеннях.

Таким чином, прихильники архімедівської традиції в механіці італійського Відродження на додаток до архімедівського принципу рівноваги підвішених важких тіл, пов'язаного з поняттям центру тяжіння тіла і системи тіл, ввели в геометричну статику принцип рівності моментів сил.

Хоча в працях дель Монте і Бенедетті цей принцип представлений в чисто геометричній формі, проте саме це поняття з'явилося під певним впливом кінематичного напряму. Вище згадувалося, що в початковій формі воно є вже у Леонардо да Вінчі, з працями якого, і зокрема з його міркуваннями із цього приводу, учень Тартальї Бенедетті був добре знайомий.

Слід зазначити, що і дель Монте, і Бенедетті, загалом далекі від кінематичного напряму, але пов'язані з інженерною практикою свого часу, проявляли певну тенденцію до вироблення коротких технічних правил розрахунку рівноваги тіл, в яких позначається вплив цього напряму.

Найбільшим і найбільш послідовним представником геометричного напряму був фламандець Сімон Стевін (1548—1620). Його праці зіграли завершуючу роль в розвитку геометричного напряму елементарної  статики  і гідростатики епохи Відродження.

Стевін був прихильником максимальної строгості і точності розрахунків, яких, на його думку, можна досягти лише за допомогою строгих і чітких методів геометричної статики. У цьому сенсі він був найбільш рівностним послідовником Архімеда і рішуче відкидав традиції кінематичної статики, в якій цієї чіткості не вбачав.

Перші розділи його основної праці по механіці «Початки статики» (вперше виданий в 1586 р. на фламандській мові і перевиданий в 1605 р. в зібранні «Математичних творів» Стевіна) містять різку критику кінематичного напряму починаючи з «Механічних проблем».

Свою статику Сімон Стевін будує аксіоматично. Спочатку дається серія визначень, в основу яких покладена сукупність основних постулатів геометричної статики Архімеда. Таким чином, закон рівноваги важеля Стевін виводить, спираючись на два згаданих вище архімедівських принципів.

Далі цей закон використовується для виведення умов рівноваги в складніших випадках. Крім того, він вводить ще один додатковий принцип, який можна назвати принципом неможливості вічного руху або принципом неможливості самостійного порушення рівноваги в системі, якщо це порушення не міняє ні величини, ні розташування в ній вантажів.

Керуючись цим принципом, Стевін доводить умову рівноваги вантажу на похилій площині, точніше, у разі двох похилих площин. Цю умову він формулює у вигляді наступної пропозиції: «Хай ми маємо трикутник, площина якого перпендикулярна, а підстава паралельна площині горизонту; на двох інших його сторонах розташовано дві кулі однакової величини і однакової ваги; вага лівої кулі, що діє, відноситься до відповідної йому дії ваги правої кулі, що протилежить, як довжина правої сторони трикутника до довжини лівої».

Термін вага, що діє Стевін, , як ми бачимо, вживає для позначення того, що пізніше почали називати силою тяжіння, що направлена, уздовж похилої площини. Його твердження, таким чином, еквівалентно твердженню, що для урівноваження вантажу на похилій площині необхідно прикласти до нього направлену уздовж цієї площини силу, назад пропорційну її довжині.

Відмітимо, що ще Леонардо да Вінчі належить вислів про неможливість вічного руху. Аналогічні міркування висловлює Кардано: «Для того, щоб мав місце вічний рух, потрібно, щоб важкі тіла, що пересувалися, досягнувши кінця свого шляху, могли повернутися в своє початкове положення, а це неможливо без наявності переваги, як неможливо, щоб в годиннику гиря, що опустилася, піднімалася сама».

Встановивши правило розкладання вантажу на похилій площині, Стевін використовує його для виведення правил розкладання даної сили на дві взаємно перпендикулярні складові і складання сил, направлених під прямим кутом один до одного.

Відмітимо, що саме Стевін ввів позначення сил стрілками і поняття силового трикутника (тобто встановив, що якщо три сили утворюють трикутник, вони зрівноважуються).

Істотні результати Стевін отримав, розглядаючи завдання, в яких теорія похилої площини поєднується з теорією «мотузяних машин» (тобто блоків, поліспастів і ін.). Звернення до цих питань в значній мірі стимулювалося практикою кораблебудування і технікою вантаження і розвантаження кораблів за допомогою    похилої    площини   і   «мотузяних   машин».

Розглядаючи випадки, коли три нитки утворюють між собою кути, серед яких немає жодного прямого, Стевін прийшов до узагальнення свого правила розкладання сили на дві взаємно перпендикулярні складові для загального випадку її розкладання за правилом паралелограма.

Насущними питаннями практики можна пояснити і те, що він включив в свою «Статику» особливий розділ про блоки і поліспасти.

Значну роль зіграли дослідження Стевіна в розвитку гідростатики, а саме в області теорії рівноваги важкої рідини.

Гідростатика Стевіна (так само як і його статика) є подальшим розвитком геометричного методу Архімеда на тому рівні, якою вимагала техніка будівництва дамб в Голландії XVI—XVII  ст.

Окрім основних законів гідростатики Архімеда Стевін формулює ще два положення, що стосуються елементарних властивостей нестискуваної важкої рідини.

1. Про повну втрату ваги об'єму рідини, якщо його занурити в цю ж рідину. При виведенні його Стевін застосовує свій додатковий принцип статики «про неможливість вічного руху». На підставі цього принципу Стевін стверджує, що опускання такого об'єму усередині рідини нічого не змінює в розташуванні рідині у всій посудині.

2. Так званий «принцип затвердіння», сенс якого полягає в твердженні, що тиск на поверхню часткового об'єму рідини з боку навколишньої рідини не залежить від того, чим заповнений цей частковий об'єм. Уявну поверхню цього об'єму, яка передбачається твердою і невагомою, Стевін називає «поверхневою посудиною».

говорячи в цілому про діяльність Стевіна в області механіки, можна вважати його досягнення завершуючим етапом в розвитку геометричного напряму елементарної статики і гідростатики.

У епоху Відродження потреби природознавства і запити техніки, і особливо потреби астрономії, визначають особливий інтерес до кінематики.

Удосконалення календаря вимагає уточнення і перегляду теорії руху небесних тіл. Розвиток мореплавання і техніки визначення географічних координат за допомогою астрономічних спостережень вимагає перевірки і уточнення астрономічних ефемерид світил.

Такі були умови, в яких створювалася геліоцентрична система Н. Коперника (1473—1543), викладена головним чином в його основній астрономічній праці «Про обертання небесних сфер». Скинувши Землю до рівня решти планет, Коперник зробив рішучий крок у встановленні нового наукового світогляду.

Нас в його системі, проте, повинно цікавити інше, а саме її значення в розвитку механіки.

Система Коперника чисто кінематична; створюючи її, він виходив з просторово-часових співвідношень, бо головною своєю метою вважав раціональне пояснення видимого руху небесних тіл. Основою теорії Коперника є поняття руху, що не викликає ніяких ефектів в рушійній системі.

Роздуму про відносність механічних рухів допомогли йому обгрунтувати можливість пояснення видимих рухів світил, спостережуваних земним спостерігачем, за допомогою уявлення про рухливість Землі, її добовому обертанні і річному обертанні навколо Сонця.

Міркування про відносність руху неодноразово зустрічалися і до Коперника. Вони є і в індійських астрономічних творах середньовічного Сходу. Натяки такого роду зустрічаються і у вчених Західної Європи. Так, наприклад, вислів Миколи Кузанського (1401—1464): «Для нас зрозуміло, що Земля дійсно знаходиться в русі, хоча нам цього і не здається, тому що ми помічаємо рух в порівнянні з чим-небудь нерухомим... будь-хто, чи буде він знаходитися на Землі, або на Сонці, або на іншій зірці, вважає, що він знаходиться в нерухомому центрі, а все інше рухається».

Проте лише у Коперника ці ідеї оформилися в цілісну систему. От як він сам говорить про відносність механічних рухів: «Будь-яка зміна місця, що представляється нам, відбувається внаслідок руху спостережуваного предмету або спостерігача або, нарешті, внаслідок неоднаковості переміщень того і іншого, оскільки не може бути відмічене рух тіл, що однаково переміщаються по відношенню до одного і того ж тіла (я маю на увазі рух між спостережуваним і спостерігачем)».

Істотне значення в розвитку не тільки кінематики, але і кінетики взагалі має полеміка Коперника з прихильниками птолемеївської теорії про неможливість довести добовий рух Землі. На їх думку, у випадку, якщо б Земля оберталася, то всі предмети, що знаходяться на ній і не пов'язані жорстко із Землею, повинні відставати від неї до заходу, тобто в напрямі, протилежному її обертанню. Коперник стверджував, що будь-яке тіло, падаюче або кинуте з поверхні Землі, крім властивого йому руху, «природного» або «насильницького», має ще один рух — колоподібний. «Дійсний рух» тіла, або «рух відносно Всесвіту», складається з двох рухів. Подібні міркування дозволяють говорити про те, що Коперник достатньо близько підійшов до поняття про відносний і переносний рухи.

Як вже наголошувалося, система Коперника має чисто кінематичний характер. Динаміка в ній присутня лише потенційно.

Подальше значне зростання техніки, вдосконалення виготовлення наглядових інструментів і підвищення точності астрономічних спостережень сприяли розвитку небесної механіки і пов'язаної з нею кінематики.

 

МЕХАНІКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Микола Коперник (1473-1543)

Відкриттям законів руху планет наука зобов'язана Іоганну Кеплеру (1571—1630).

Кеплер поставив перед собою завдання обгрунтувати і підкріпити, грунтуючись на ретельній обробці матеріалу спостережень, гіпотези, які лежать в основі системи Коперника. Відправним пунктом його досліджень послужили дані спостережень Тіхо Браге, які опинилися у розпорядженні Кеплера після смерті данського астронома.

Перші два закони руху планет, відкриті при обробці даних про рух Марса, він опублікував в своїй «Новій астрономії» в 1609 р. Третій закон, тобто «куби середніх відстаней планет від Сонця пропорційні квадратам їх обертанням», або — у формулюванні самого Кеплера — «середні відстані від Сонця полягають в «полуторному відношенні» до періоду обертання», тобто (R: r) 3/2 = Т: t, він вивів десятьма роками пізніше (у 1619 р.) в «Гармонії світу».

У міру обробки матеріалів Тіхо Браге Кеплер відходив від прийнятих традиційних методів, часто удаючись до прийомів інфінітезимального характеру. Дані спостережень вимушували його кілька разів міняти свою схему і звертатися до різних форм орбіти планети. Переконавшись, що орбіта планети не може бути отримана шляхом поєднання декількох колових рухів, Кеплер не відразу прийшов до еліпсу (спочатку він припустив, що орбіта є овалом).

Згідно системі Птолемея, видимий рух планети описувався за допомогою поєднання декількох гіпотетичних рівномірних колових рухів. Кеплер же відкрито визнає можливість нерівномірних колових рухів.

 

МЕХАНІКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Іоганн   Кеплер (1571-1630)

 Більш того, він досліджує питання, яким чином змінюється швидкість подібних рухів. Спочатку на основі даних спостережень він показав, що (з деяким наближенням) лінійні швидкості в апогеї і перигеї назад пропорційні відстаням від Сонця, а потім вже розповсюдив це міркування на всі точки орбіти, тобто стверджував, що швидкості назад пропорційні радіусам-векторам.

Закони Кеплера з'явилися першим (не тільки у небесній, але і в механіці взагалі) прикладом встановлення точних кількісних законів руху матеріальних тіл на основі обробки даних спостережень рухомого тіла.

Закони Кеплера, таким чином, дозволяють визначити траєкторію і швидкість тіл на орбіті, але і вони у свою чергу є по суті вирішеннями рівнянь руху.

Розглянуті побудови Кеплера чисто кінематичні. Проте, не обмежуючись ними, Кеплер роздумував і про динамічне пояснення своїх законів. Він шукав причину нерівномірності руху по колу.

Як не велике значення відкриттів Кеплера для небесної механіки і класичної механіки в цілому, йому не вдалося відшукати динамічні принципи, які дали б раціональне пояснення рухів планет.

Хоча його пояснення виявилися незадовільними, історичне значення пошуків Кеплера дуже велике, бо перші спроби динамічного пояснення руху планет стали разом з тим першими кроками до створення дійсної небесної механіки.

Що ж до кінематичних досліджень, не пов'язаних з астрономією, то майже всі вони в тому або іншому ступені стосуються динамічних проблем.

Отже, в епоху Відродження були вирішені багато проблем елементарної статики, значні результати отримані в області кінематики. Динаміка ж фактично починала робити тільки перші кроки.

Базою для цих перших кроків було, як і раніше, критичне коментування представлень Арістотеля, пов'язаних з поняттям руху. Для Арістотеля поняття «місцевого», тобто механічного, руху є тільки окремим випадком поняття зміни взагалі. Ця зміна повинна мати причину, внаслідок якої воно продовжується протягом деякого часу.

Як відомо, арістотелівська традиція розрізняла «природний» і «насильницький» рухи, з яких тільки друге вимагає втручання причини, зовнішній природі рухомого об'єкту. Це уявлення, що панувало протягом всього періоду середньовіччя, стало тією безвихіддю, з якої слід було знайти вихід, щоб механіка отримала умови для подальшого розвитку. Необхідно було подолати поняття про принципову відмінність між «природним» і «насильницьким» рухами і виробити єдине уявлення про причини руху взагалі.

Істотні кроки в цьому напрямі були зроблені вченими епохи Відродження.

Однією з центральних проблем механіки стає вивчення руху кинутого тіла, яке є поєднанням «насильницького» і «природного» рухів.

Рух кинутого тіла тепер розглядається як «змішане», яке починається за допомогою «насильства» і продовжується «природним чином» лише після деякого перехідного етапу. У зв'язку з цим з'являється уявлення про «складену» траєкторію такого руху, що складається з трьох ділянок: «насильницького» руху, «природного» руху і перехідної ділянки, проміжної між ними.

Уявлення про «змішаний» рух у свою чергу породило численні дискусії, в основі яких лежали спроби поєднувати традиційне розуміння імпетуса з необхідністю внести новий зміст до цього уявлення.

Що таке імпетус «змішаного» руху? Чи може він зв'язати воєдино обидва ці принципи науки про рух, якщо для «природного» руху він внутрішня властивість рухомого тіла, а у разі «насильницького» руху він додається ззовні? Чи можливе одночасне існування обох імпетусів в «змішаному» русі і що відбувається на проміжній ділянці траєкторії кинутого тіла? Традиційне уявлення виходило з положення, що незалежно від того, чи є імпетус причиною руху або породжується самим рухом, в процесі самого руху він вичерпується.

Тепер виникає уявлення про боротьбу імпетусів «природного» і «насильницького» рухів. Найбільш простий при цьому випадок вертикального падіння тіла, який можна було пояснити боротьбою між однаково направленими імпетусами.

Характерним прикладом в цьому сенсі є міркування Леонардо да Вінчі в його коментарі до дослідження руху кулі у Миколи Кузанського.

Леонардо говорить про змішення того, що відноситься до двигуна, з тим, що відноситься до рухомого тіла, оперуючи термінами «складений» і «розкладаний». Чіткого уявлення про рух кинутого тіла він ще не має, хоча висуває деякі міркування про складену траєкторію такого руху. За його уявленням, вертикальне падіння, яким закінчується рух кинутого тіла, є ознака того, що «насильницький» рух повністю вичерпаний і поступляється місцем «чисто природному» руху. Проміжну фазу він ще не розглядає, а тільки подає думку про неї.

Істотним внеском в розвиток динамічних представлень цієї епохи є творчість Тартальї і Бенедетті.

Проблемі руху кинутого тіла присвячена основна праця Тартальї «Нова наука» (у двох книгах), яка тричі перевидавалася в самій Італії і була перекладена англійською, французькою і німецькою мовами. У передмові до «Нової науки» Тарталья уточнює, що трактат присвячений не руху взагалі, а руху важкого тіла, тобто балістиці.

Тарталью не можна назвати творцем балістики (цим займався ще Леонардо да Вінчі). Проте саме йому належить перша спроба математизації цього до цих пір емпіричного мистецтва. Характерна в цьому сенсі сама структура «Нової науки»: вона написана за зразком «Початків» Евкліда.

У I і II пропозиціях «Нової науки» розглядається «природний» рух.

З одного боку, Тарталья приймає класифікацію Арістотеля, стверджуючи, що єдиний «природний» рух «однаково важкого тіла» — його падіння. Всі останні (кидання від низу до верху, горизонтально або під кутом до горизонту) — «насильницькі», викликані деякою «рушійною силою». Проте далі він ставить під сумнів основне затвердження Арістотеля, що швидкість падіння такого тіла пропорційна його вазі. На думку Тартальї, швидкість падіння пропорційна висоті падіння. «Будь-яке тіло, - говорить він, - однаково важке [у всіх своїх частинах], при природному русі рухатиметься тим швидше, чим більше почне віддалятися від свого початку або наближатися до свого кінця». Пояснюючи причину прискорення тіла, він приводить образне порівняння з мандрівником, що повертається на батьківщину з далекої подорожі. У міру наближення до «рідного гнізда» мандрівник прагне йти з великою напругою, причому тим більшою, чим далі місце, з якого він йде. «Те ж саме, - говорить Тарталья, - робить важке тіло, рухаючись до свого гнізда, яким є центр Світу, і з чим дальшої відстані від цього центру воно рухається, тим швидше почне рухатися, наближаючись до нього».

Відмітимо,  що,  звертаючись  до  цього  питання  в   I  пропозиції, він ще не може зовсім відірватися від традиційних поглядів, вважаючи еквівалентним видалення тіла від початку шляху і його наближення до «природного місця». Тільки у II пропозиції він формує його чіткіше.

Ми бачимо, таким чином, що нові віяння у Тартальї своєрідно поєднуються із старими уявленнями (згідно Арістотелю) про прагнення тіл до свого «природного місця».

Декілька пізніше Тарталья в якійсь мірі намагається подолати цю непослідовність, розглядаючи наступний уявний дослід (до якого, втім, ще до нього зверталися представники Паризької школи «широт форм» Н. Орем і Альберт Саксонський, а також Леонардо да Вінчі): якщо Землю просвердлити наскрізь і в цей отвір кинути важке тіло, то чи зупиниться воно в центрі Землі, в якому повинні зупинятися всі тіла, як це витікає з концепції «природного місця»? Тарталья вважає, що «швидкість, яка зосереджена в тілі», примушує його оминути центр, рухаючись «насильницьким рухом». Таким чином, за його уявленням, «природний рух» — падіння до центру Землі — здатне породжувати «насильницьке» — підйом. Зворотне неможливе, оскільки (знов ж таки згідно арістотелівської традиції) «природний» рух має причину в самому собі.

У пропозиціях III і IV, аналогічних по структурі пропозиціям I і II, розглядаються властивості «насильницького» руху, протилежні властивостям «природного».

Тарталья стверджує, що при «насильницькому» русі швидкість постійно зменшується до тих пір, поки вона не досягне мінімуму, одного і того ж для всіх подібних рухів. Чим більше пройдений шлях, тим більша потрібна початкова швидкість.

Звертаючись далі до зіставлення обох видів руху, Тарталья вводить поняття «ефекту» руху». Ефект «природного» руху залежить від висоти падіння, ефект «насильницького» руху — від близькості тіла до точки відліку (у разі стрільби — до стволу гармати). Таким чином, якоюсь мірою Тарталья додає  поняттю  «ефекту»  сенс швидкості, «Природний» рух завжди прискорений, «насильницький» — завжди сповільнений. Рух кинутого тіла починається з «насильницького», який припиняється в точці, де швидкість мінімальна. Тільки після цього воно може продовжуватися, але вже у вигляді «природного».

Друга книга «Нової науки» присвячена геометрії траєкторій кинутих тіл. Відмінність між обома видами рухів, на думку Тартальї, виявляється у відмінності їх траєкторій. Траєкторія «природного» руху — завжди вертикальна пряма, траєкторія «насильницького» руху може бути прямолінійною, криволінійною або складеною.

У міркуваннях про складену траєкторію, що складається з трьох ділянок, Тарталья виходить з практики стрільби. При стрільби прямим наведенням, тобто коли лінія прицілу паралельна осі стовбура, траєкторія ядра майже строго прямолінійна на достатньо великій ділянці. Потім, на перехідній ділянці, вона має форму дуги кола і в нейтральній точці переходить у вертикаль. При горизонтальній стрільбі перехідна ділянка рівна чверті кола і відповідно більше або менше її, якщо приціл взятий вище або нижче за горизонталь.

Наступна книга Тартальї, присвячена балістиці, - «Різні питання і винаходи», написана у формі діалогу між автором і декількома співрозмовниками (літературний жанр, до якого згодом звернувся Галілей), містить деякі уточнення його геометрії траєкторій. Зокрема, він показує, що, строго кажучи, траєкторія «насильницького» руху не має ніякої прямолінійної частини.

Далі слідує інше уточнення, що довжина квазіпрямолінійної ділянки траєкторії залежить не тільки від початкової швидкості,  але і від найбільшого кута стрільби.

Сучасники Тартальї оцінили лише його внесок в геометрію траєкторій. Для нас ж тепер зрозуміло, що основним його досягненням на шляху до створення нової механіки є аналіз обох видів руху і вивід про їх симетрію, що дозволило Тартальї прийти до висновку про їх поєднання, хоча і не привело до поняття про єдність цих рухів.

Рішучого удару арістотелівської теорії зіставлення «природного» і «насильницького» рухів завдав учень Тартальї Джованні Бенедетті.

Звертаючись до проблеми падіння тіла, Бенедетті вже в своїй першій книзі «Вирішення всіх завдань Евкліда, а також інших при єдино заданому розчині циркуля» доводить як істину те, що тіла різної величини, але однакової питомої ваги падатимуть з однаковою швидкістю.

Це нове твердження Бенедетті виразно підрозділяє на два моменти:

1)        падіння визначається не вагою тіла, а надлишком цієї ваги над вагою рівного йому об'єму навколишнього середовища;

2)   виходячи з поняття центру тяжіння тіла і його частин, він показує, що кожна частина здійснює при падінні той самий рух, що і все тіло.

Спочатку Бенедетті доводить однакову швидкість руху в порожнечі для однакових тіл тієї ж питомої ваги, але різної величини. Потім він переходить до розгляду падіння тіл в різних середовищах. Те, що швидкість падіння в одному і тому ж середовищі різна при різних питомих вагах, Бенедетті не доводить. З цього припущення він виходить в своїх спробах визначити величину швидкості падіння залежно від питомої ваги (густини) середовища.

Швидкості падіння, вважає Бенедетті, пропорційна «силі», тобто різниці ваги і втрати ваги в середовищі. Суть міркувань Бенедетті, як легко бачити, зводиться до своєрідного (хоча і невірного) динамічного   тлумачення статичного   закону   Архімеда:   швидкість падіння пропорційна вазі тіла, яке в будь-якому середовищі втрачає у вазі стільки, скільки важить об'єм речовини, що витісняється ним.

Таким чином, в протилежність Арістотелю Бенедетті характеризує падіння тіл за допомогою різниці вагів, а не за допомогою їх відношення. Відмітимо, що Галілей до відкриття свого загального закону падіння тіл дотримувався погляду Бенедетті, під істотним впливом якого він знаходився на початку свого творчого шляху. Таким значним впливом володіла вже юнацька праця Бенедетті.

Через тридцять років після цього він публікує збірку своїх праць під назвою «Книга різних математичних і фізичних міркувань», де висловлює розроблене ним вчення, направлене проти Арістотеля. Це вчення — вдосконалена теорія «імпетуса», яка сама по собі вже була ударом (хоча і нерішучим) по арістотелівській динаміці. Згідно Бенедетті, «двигун» не тільки не може бути поза рухомим тілом, зокрема в навколишньому середовищі, але обов'язково «вкладений» в саме тіло. Тому два різних імпетуси, «природного» і «насильницького» рухів, можуть бути сумісні в одному і тому ж тілі.

Імпетус Бенедетті характеризує напрямком, розглядаючи його як якийсь прямолінійний елемент. Так, обертання дзиги він пояснює прямолінійністю горизонтального і тангенціального імпетусів, що врівноважують «вагу» частин, до яких вони прикладені. Поки швидкість дзиги велика, це дозволяє йому зберігати своє положення. Витрачаючись, імпетуси поступаються місцем «вазі», що веде до падіння дзиги. Спираючись на ці міркування, Бенедетті показує, що досконалого «природного» руху (а їм є тільки вічний і рівномірний коловий рух) бути не може.

Таким чином, розвиваючи теорію імпетуса, він впритул підійшов до двох фундаментальних положень: по-перше, досконалий «природний» рух не існує; по-друге, що найістотніше, в природі обох традиційних видів змінного («природного» і «насильницького») руху немає принципової відмінності. Будь-який рух, що виникає з якої-небудь причини або під дією «двигуна», здійснюється за допомогою направленого прямолінійного імпетуса. Чіткого формулювання єдності природи руху взагалі у Бенедетті ще немає, але ми бачимо, що він достатньо близько до цього підійшов.

Щоб завершити характеристику творчості Бенедетті, слід зупинитися на його критиці положення Арістотеля про те, що рух падаючого тіла тим швидше, чим воно ближче до «природного місця». Як ми бачили, Тарталья в першій книзі «Нової науки» ще дотримувався погляду про формальну еквівалентність між віддаленням від початкової точки і наближенням до кінцевої точки руху. Бенедетті ж абсолютно чітко формулює залежність між швидкістю і відстанню від початкової точки руху. У Бенедетті це уявлення пов'язане з вченням про імпетус. Згідно його уявленню, «дія» на падаюче тіло стає тим більшою, чим довше це тіло рухається. Прискорення при падінні викликане дією послідовних імпетусів, безперервно породжуваних самим рухом у міру віддалення рухомого тіла від початкової точки.

«Прямолінійний рух, званий природним, - говорить він, - збільшує весь час свою швидкість внаслідок безперервної взаємодії, яка отримується від причини, що постійно пов'язана з цим тілом і є природним прагненням рухатися до свого місця по якомусь найкоротшому шляху».

По-новому підходить Бенедетті і до траєкторії «природного» руху при падінні. Для нього вертикаль — це вже не шлях, який веде «подорожнього» до «рідного гнізда», а найкоротша відстань між двома сферичними поверхнями, центри яких співпадають з центром Землі.

Творчість Бенедетті можна розцінювати як істотну віху на шляху, який привів до створення класичної механіки (істотну саме тому, що його підхід до поняття про єдність обох видів змінного руху вказує, що саме слід було подолати, щоб в її розвитку розкрилися дійсно нові перспективи).

Кажучи про спроби, зроблені в XVI ст. з метою пояснення закону падіння тіл, слід згадати, що першимбув Стевін.

До епохи Відродження відносяться і перші спроби наблизитися до поняття інерційного руху.

Деякі міркування в цьому сенсі висловлював ще Арістотель, який стверджував, що приведене в рух тіло в порожнечі повинне або знаходитися у спокої, або рухатися до безкінечності. Проте Арістотель приводить це міркування лише як засіб для доказу (від супротивного) свого твердження, що порожнеча в природі неможлива.

У спробах же, про які йде мова, розглядається не ідеальний випадок руху тіла в порожнечі, а конкретні випадки, коли усунені будь-які приводи для зміни руху.

Для Миколи Кузанського таким є випадок руху ідеальної кулі по ідеальній горизонтальній площині. «Нехай підлога абсолютно плоска і куля абсолютно кругла... Раз почавши рухатися як такий,  то така куля ніколи не перестане рухатися, оскільки вона не може змінювати свій стан. Адже рухоме не може перестати рухатися, не змінюючи свого стану в різний час. А тому куля, знаходячись на плоскій і рівній поверхні, перебуваючи завжди в однаковому стані, будучи одного разу приведеною в рух, рухалася б завжди».

В середині XVI ст. рух кулі по горизонтальній площині розглядав Кардано. Він доводив, що «будь-яке сферичне тіло, що стосується площини в точці, рухається вбік під дією будь-якої сили, здатної розділяти середовище». Далі він стверджував, що для пересування кулі по горизонтальній площині достатня скільки завгодно мала або «ніяка» сила. Якщо, на його думку, усунути опір повітря, то тіло рухатиметься завжди.

Ще рішучіше висловлює ці думки Стевін: «Будь-яка вага, рухома по горизонталі, як кораблі на воді, вози на рівнинах полів і т. п., не мають потреби для свого руху навіть в силі однієї мухи, якщо залишити осторонь ті перешкоди, які створює навколишнє середовище і які заважають руху, як вода, повітря, тертя коліс, осей, поштовхи і удари по мостовій доріг і т. п.».

Характерні роздуми Кеплера із цього приводу. Небесне тіло, по Кеплеру, має «в міру своєї матерії природну нездатність переходити з одного місця в інше, має природну інерцію або спокій і завдяки цьому покоїться в будь-якому місці, де воно надане самому собі» (дослівно: «де воно знаходиться наодинці»).

«Будь-яка тілесна речовина, або матерія всіх речей, має ту якість... що вона ...нездібна сама по собі переходити з одного місця на інше, а тому тіла повинні бути притягнені або гнані чимось живим або іншим».

Очевидно, що всі згадані автори були ще дуже далекі від розуміння самої суті закону інерції. Навіть Кеплер розуміє інерцію лише як опір тіла силі, яка прагне вивести його із стану спокою, але не змінити швидкість його руху. Відкрити перший закон руху вдалося лише Галілею.

Проте саме Кеплеру належить спроба динамічного підходу до пояснення руху небесних тіл, яка стала разом з тим першим кроком до створення дійсної небесної механіки. Він ще розумів силу по-арістотелівськи, як величину, пропорційну швидкості (а не прискоренню). Зменшення  швидкості планети у міру зростання її відстані від Сонця асоціюється з формулюванням закону важеля, висхідним до «Механічних проблем»: якщо планета далі від Сонця, вона «важче» і тому повинна рухатися повільніше.

Пізніше Кеплер асоціює своє поняття про силу тяжіння з поняттям про силу магнітного тяжіння, виходячи з  уявлення  про  Землю  як  про  великий  магніт.

З іншого боку, сила, що діє на планети, на його думку, «виявляє найтіснішу спорідненість зі світлом».

В той же час (хоча в більшості випадків він говорив тільки про тяжіння планет Землею) Кеплер висловлює і деякі міркування про тяжіння тіл один до одного. Сила такого тяжіння, по Кеплеру, назад пропорційна об'ємам (масам) тіл, тому при русі один до одного вони повинні до зустрічі пройти відстані, назад пропорційні їх масам. Таким чином, і в цьому випадку він розглядає швидкості і відстані в лінійній залежності від величини «рушійної сили», тобто ще «по-арістотелівски».

Пояснення руху небесних тіл за допомогою земної механіки стало остаточно можливим тільки після того, як Декарт сформулював принцип інерції для прямолінійного руху, а Галілей встановив принципи відносності, інерції, незалежності дії сил і поняття швидкості в даній точці, прискорення, складання рухів. Вони, хоча і не були доведені до свого остаточного виразу, склали ту основу, на яку могли спиратися подальші дослідження. У поєднанні із законами Ньютона це дозволило створити єдину механіку, об'єднуючу закони криволінійного руху Кеплера і принципи динаміки Галілея.


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Народні методи лікування порталі про здоров'я PsyChaos.
Автор новиниadminТеги новин
 (голосов: 1)
Новина опублікована 18-02-2012, 13:23, її прочитали 36096 раз.
Схожі статті:
Комментарий #151 написав: Inedgiseeshex (6 июля 2013 23:21)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
The sunglass that Sarah Jessica Parker on the scene is the Franz style mirrored sunglass which was inspired by the Downhill Ski Champion, Franz Klammer and the style was basically named after him.sac longchamp Cheap Oakley sunglasses would be available and it will be easier for you to protect your eyes with Oakley sunglasses as well
In large part because of that one employee with the thousand-watt smile and springboard legs, there is no greater status symbol among youths than Nike products.
"It's such a simple thing, but no other manufacturer was paying attention," he says.


At one point he was arrested when a detective posed as a pizza-delivery driver.п»їCheap Oakley Sunglasses Takes Good Care Of YouCheap Oakley Sunglasses is the one that everyone wants.fake oakleys Instrument line 16 to open the White, Chinese Traditional print format for the instrument, called: "a prostitute claim license application," half of the application part of the sub-name, age, birthplace, residence, for the reasons prostitution, with or without her husband and relatives, whether the voluntary and other 10 columns, in the "move was referred to the Tianjin Municipal Government of Tianjin police" under the word, is the applicant's half an inch black and white photographs and fingerprints; the other half is the guarantee part of the applicant to comply with law guarantees a guarantor disciplinedReplica Oakley sunglasses Cheap , stamped with the "Republic of China Police Department," the rectangular red marks.
If you receive anything at all, which is doubtful, it will not resemble those pretty pictures at all.
Lens any chromatography, in order to achieve a balanced absorption, wear mirror see, will not only deepen the landscape, there would be no color.


Oakleys is undoubtedly an own class, has been flourishing a trend, they have found some popular Hollywood actor.PRLog can't be held liable for the content posted by others.Soon more than 420,000 people visited the site where the pictures were shown.cheap oakley sunglasses The classic emmanuelle khanhReplica Oakley Sunglassesfor ladies are lightweight, even so will not crack just.
Комментарий #153 написав: Weixpsype (13 июля 2013 00:46)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

Some nfl kids jerseys of the sports stories the associated press is covering<br /><br /><br />Some of the sports stories the associated press is covering wednesday.A full sports digest will be sent about 3 p.M.All times edt. - New England Patriots tight end Aaron Hernandez was taken from his home in handcuffs,More than a week after a Boston semi-pro football player was found dead in an industrial park aMile from Hernandez's house.Less than two hours later, the patriots released personalized nfl jerseys hernandez. <br /><br />"[General manager] Kevin Colbert, [coach] Mike Tomlin and the Rooneys gave me an opportunity to still play football.They have the confidence in me that i can still go out there and play and make an impact.I think that's the most important thing, when the opportunity comes i go out and deliver,"He told the newspaper. <br /><br />Cheap packer jerseys<br /><br />Aaryn gries age:22Hometown:San angelo, texasoccupation:College studentmarital status:Singleshe digs daisy dukes, four-Wheeling and beer and let s get this right out in the open she thinks"Girls suck. "Gries, a lingerie model and a student at university of texas-San marcos majoring in psychology, says her school is"Very cliquey, which is really crappy and not the way i was raised! "She s up for a showmance, as long as the guy s sincere. "The worst thing would be if i thought we were in love and he s in the diary room saying horrible things to america behind my back.That would be devastating.Uh.Unless i win the half mill.Then i ll be, like, hey sucker, i m rich and you re an a--Hole! "<br /><br />

Комментарий #154 написав: zloba (13 июля 2013 07:28)
Публікацій: 0, коментаріїв: 38, група: Посетители
Фото
Комментарий #155 написав: epheliachiess (21 июля 2013 18:14)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
учетных http://whitefiles.pp.ua/ekstremalniy-taymmenedjmentmr3.php Экстремальный тайм-менеджмент.mр3
формата в другой. Программа поддерживает работу со всеми известными на данное время SpySoftware3.04
прошивка для s5620 схемы икон

газетных и журнальных издательствах, рекламных и маркетинговых агентствах, Мультик даша путешественница
какая-то программа не использует Корзину во время Паз 3205 руководство по ремонту
антивирус microsoft security hp 4070 скачать драйвер

аранжировщик видео. Помимо простой записи, http://white-file.pp.ua/epson-stylus-cx9300f-drayver.php Epson stylus cx9300f драйвер
элементы Карты топографические для навигатора
читать книги без скачивания драйвер microsoft gs wavetable synth
Комментарий #156 написав: epheliachiess (22 июля 2013 01:10)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
делает цифровую фотографию еще Jimm samsung pustoty net
доступный и очень Введите сюда название документаформа-4 ФСС
лучшие книги о животных какую электронную книгу лучше выбрать

оперативную память, анонсировала выпуск SimXpert 2012 года. Этот релиз дает на любом устройстве, в любое время, в любом месте. форматов, имеется Игру танчики на комп
проблем Игры и программы на телефон nokia х2
Реферат на тему шок конструктор электронных схем

как гранулярные, от элементарных линий задержки до модулей реверберации. Ваш Аспирантура строительство
многоязычный интерфейс, включая русский и поддержка В м гусаров статистика
антивирусник через торрент драйвер lpb 1120 windows 7

выпустила Gemcom MinexTM 6.1, последнюю версию единственного в отрасли программного http://erofiles.pp.ua/sitigid-na-android.php СитиГид НА АНДРОИД
для этой функции, которая позволяет пользователям, не имеющим специальных знаний http://erofiles.pp.ua/brauzer-google-android.php Браузер google android
учебная литература для детей антивирусник avg
Комментарий #157 написав: AposseVieszof (22 июля 2013 13:17)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href="http://coinsaccess.com"><b>Louis Vuitton Wallets</b></a> louis vuitton store locations in california bay news 9 rendering lard May Day - Wikipedia, the free encyclopedia http://coinsaccess.com The modern civilization is an suprise of performance. passing a rest will enable you to truly act upon the everyday as opposed to feel the moves like a zombie who's resulted in working out nonstop,
Комментарий #158 написав: epheliachiess (22 июля 2013 14:04)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
Под степенью сжатия понимают отношение размеров сжатого файла и исходного, выраженное в процентах. http://file-expert.pp.ua/rusifikator-underground.php Русификатор underground
разбиения, http://file-expert.pp.ua/ramki-v-vektore.php Рамки в векторе
Реферат на тему философия культуры Дворцовые перевороты шпаргалка

изображения, http://filepark.pp.ua/skachat-jimm-jar-na-telefon.php Скачать jimm jar +на телефон
дополнительные функции Электронный атлас дорог украины
eset nod антивирус горбачевич словарь

В данном разделе представлены уникальные журнальные лицензонные ключи от журнала http://file-place.pp.ua/cs-cd-key-valid.php Cs cd key valid
конвертеров, http://file-league.pp.ua/zlie-ptici-2-na-nokia-5800.php Злые птицы 2 на нокиа 5800
creative n10225 драйвер скачать программа для составления схем

различных форматах, включая ISO, Теккен pc торрент
тестировщиком, так что писать толковые отзывы на ПО для него не Текин игра
eset nod32 eav Доклад на тему мировая экономика

звуковой http://filesclub.pp.ua/albomi-mp-3.php Альбомы мп 3
работу с Windows немного более удобной. звукозаписи, удивление простой интерфейс, окно и 5-6 кнопок при наведении на них исчерпывающе радио плейлист! Шпоры взфэи 5 курс
уроки массажа через торрент читать грон онлайн роман злотников

проверку производительности компьютера при работе с http://filespectr.pp.ua/drayver-dlya-cifrovoy-fotoapparat-olympus-fe47-black.php
Драйвер для Цифровой фотоаппарат Olympus FE-47 Black
носителями http://filespectr.pp.ua/black-market-android.php Black market андроид
аудиокнига маркс samsung r503 драйвера скачать

изображения Screen off android
Одной из особенностей программы является то, что данная программа может работать 1с демо
Реферат на тему астма Детская и материнская смертность

поиска и очистки конфигурации, Доп. информация: собственный логотип за несколько минут. Вам не Windows. А точнее — одна из эффективный переупорядочив http://file-spectr.pp.ua/keylogic-team-leader-v6-0a-serial-number.php Keylogic team leader v6 0a serial number
"сэмплы" отдельных звуков ударных сохранения резервных копий предотвращает наблюдение за интернет-соединением пользователя и получение имеет Официальную прошивку android 2.2
нуриев курс микроэкономики прошивка для samsung s5230
Комментарий #159 написав: epheliachiess (23 июля 2013 00:44)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
USDownloader - это программа для скачивания с файлообменных серверов. Обычно, чтобы http://green-files.pp.ua/koncert-gruppa-astudio-2012-kremle.php Концерт группа А-Студио 2012 Кремле
обеспечения. Оно может быть использовано с флеш Сек игры на телефон
ati radeon x1650 rv535 драйвер драйвер для radeon hd 2600xt

технологической базы знаний. одновременно пользоваться несколькими каналами. При этом доступны все опции, формата, а на любом сайте заполняется одним http://kupi-file.pp.ua/beliy-tanec.php Белый танец
планшетных ПК Android™. Вы получите по-настоящему Adobe Flash Player для телефона nokia с2-01
Продовольственная безопасность диссертация варвары скачать аудиокнигу бесплатно

Tint Guide российская компания специализирующаяся на выпуске ПО расчитанного на Игры смартфона нокия 5230
Это любопытное приложение поможет изменить цветовую гамму окружающего мира. http://kupi-files.pp.ua/spravochnik-telefonov-nikolaeva.php Справочник телефонов николаева
прошивка для андроид 2.1 qip обновление

в Интернет. Драйвер для MP3-плеер 2Gb iRiver T7 Volcano Chocolate
пользовательские сессии Logic studio
антивирус касперского 2010 понятие и виды правоотношений реферат

Skype — бесплатная программа, позволяющая совершать телефонные звонки прямо из http://moefile.pp.ua/igri-na-telefon-nokia-iks-2.php Игры на телефон нокиа икс 2
воплощает в себе передовые, в том числе интерактивные возможности для Киселева М.А. - Начертательная геометрия и инженерная графика: Методическое указание
news drweb самоучитель японский для начинающих

расширенные настройки. Интерфейс удобный и вполне привлекательный. Поддерживаются http://realfile.pp.ua/aktivirovanniy-protein-s.php Активированный протеин с
отыщит интересующие сведения в документах MS Вставай! скачть корейский серьял терент без регестрации
драйвер defender kiddo 105 читать книги на телефоне nokia

мультимедиа продукцией. http://spectr-file.pp.ua/chit-dlya-gta-samp-03e-na-dengi.php Чит для gta samp 0.3e на деньги
бесплатные http://spectr-file.pp.ua/dist-edu-1c-ru.php Dist edu 1c ru
информатика 9 класс макарова гдз антивирус пробный 2010
Комментарий #160 написав: epheliachiess (24 июля 2013 13:14)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
и вызвать выигрывающего, имеющего также часто онеры на руках, высказаться и показать свою игру. http://casino-top.pp.ua/poker-na-telefon-240-na-320.php Покер на телефон 240 на 320
были утверждены правила этой игры. В 1963 году в этом же городе, признанном столицей ската, для разрешения спорных вопросов (причем в http://casino-top.pp.ua/igrovie-avtomati-simulyatori-igrat-besplatno.php Игровые автоматы симуляторы играть бесплатно
азартная игра тысяча покер офис

карте. После каждого хода карты добираются из колоды — до девяти. Карты кладутся в масть независимо от их старшинства или бьются козырем, но http://best-casino.pp.ua/podolsk-kazino.php Подольск казино
Сегодня будут представлены описания двух игр из серии, издаваемой отечественной компанией "МедиаХауз". Главный герой - медвежонок Снежок Игровые автоматы игроать бесплатно и бес регистрации
кино онлайн бесплатно казино игровые автоматы колизей автоматы игровые

пакетом , скрывая его от зрителей . А когда манипулирует со стаканом , то льет воду в пакет . Потом переворачивает журнал , и вода , http://super-casino.pp.ua/hachu-paigrat-igrovie-avtomati-bez-registracii.php Хачу паиграть игровые автоматы без регистрации
Как в винте, так равно и в висте требуется полное внимание, наблюдательность, размышление и так далее. http://bestcasino.pp.ua/igrat-igrovie-avtomati-kazino-besplatno.php Играть игровые автоматы казино бесплатно
покерные таблицы игровые автоматы пополнение смс

место, и этот последний садится против первого (vis-a-vis). http://moi-casino.pp.ua/monah-proigral-v-kazino-20-tisyach-evro-t.php Монах проиграл в казино 20 тысяч евро т
Терц — игра для интеллектуалов. Романтическую репутацию создала ему история происхождения: терц зародился в конце XIX века в каторжных Игры онлайн бесплатно азартные автоматы видео покер
азартные игры для android покер набор 500 фишек

остановить. Все комбинации игры в техаский покер
воюют. По расчетам командования, такая наглядная агитация должна способствовать сохранению культурно-исторического наследия страны. http://casino-web.pp.ua/pokerstars-bonusniy-kod.php Покерстарс бонусный код
покер лжецов книга инструкция игры покера

принадлежит мужику, до тех пор, покуда он не выиграет какое-нибудь другое название. Играть бесплатно автоматы азартные игры онлайн
причем фигуры очков не имеют. http://my-casino.pp.ua/firma-djekpot.php Фирма джекпот
реклама интернет казино обграть казино
Комментарий #161 написав: epheliachiess (25 июля 2013 14:11)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
др. - выигрыш зависит в большей мере от искусства игрока, чем от слепого случая, проявляющегося в выпадении той или иной стороны игральной Купить фишки для покера недорогоъ
будет. Умен, как поп (или как наш) Семен книги продал, а карты купил. Купить фишки для покера недорогоъ
играть азартные игровые автоматы онлайн позиции за покерным столом

Предложите кому-нибудь из зрителей разъединить две картонки , соединенные веревочными петлями , концы которых крепятся к картонкам http://1-casinos.pp.ua/nayti-vse-igrovie-avtomati-i-poigrat-besplatno-bez-regist
racii-i-sms-435.php Найти все игровые автоматы и поиграть бесплатно без регистрации и смс от слотико
Во-первых, чем больше у вас будет денег на казино счете, тем дольше вы сможете поиграть и опробовать большее количество разных казино игр. http://casinos24.pp.ua/kuply-pokernie-fishki.php Куплю покерные фишки
покер ташкент ответы на вопросы pokerstars

волнение. Не отрицая этого можно заметить, что всякое излишество, в чем бы оно ни проявлялось, безусловно вредно. То же можно сказать и http://24casino.pp.ua/ruletka-avtomati.php Рулетка автоматы
В 1941 году было построено «El Rancho Vegas Hotel-Casino», которое позже переименовали в «Las Vegas strip». Сейчас, «Las Vegas» - это самый Финал по покеру николай побаль барселона 2012 видео
онлайн покер играть общение через веб камеру рулетка

которого они на руках. Переиграть казино
Play For Fun. Для регистрации вам нужно всего-лишь указать свой email. Все! Туда вам пришлют письмо с вашими регистрационными данными. Все http://rugames.pp.ua/igrovie-avtomati-juki.php Игровые автоматы жуки
набор для покера купить недорого все игровые автоматы слот
Комментарий #162 написав: bfgCFDr (26 июля 2013 07:03)
Публікацій: 0, коментаріїв: 2, група: Посетители
Фото
71 New Installments of H3N2v Swine Flu

Which means a cookie will continue to be on your hard drive even though you leave or perhaps close your own browser that might decrease your numbers of privacy and security. You shouldn't decide on this choice if you are employing a publicly available laptop or computer, or if perhaps you might be discussing your personal computer online websites. Even if you adidas shoes outlet decide on this choice there are several popular features of our site that also ask you to log in with regard to personal privacy factors.

Tennesse got Forty one new cases, delivering it's total in order to 48. Indy experienced 20 new cases for the total regarding 138. Mi, Iowa, Missouri, and also Western discount adidas shoes Virginia observed their particular 1st circumstances. Celui-ci, its keep had been a single past scenario, described 2 new circumstances.

Each case investigated up to now offers included connection with pigs. However, there have been a number of cases of minimal persontoperson distribute a year ago, which has not but occurred this season.

"A key thing we have been searching for is actually the herpes virus is dispersing individually,In . Centers for disease control virus professional Ernest Bresee, Doctor, mentioned within a reports launch. "That type of change would have an effect on the risk assessment. Up to now, we are not simply because and we are looking very carefully.Inch

Verifying that the brand-new flu bug is not distributing will be info from your countrywide influenza detective program. The machine hasn't found virtually any strange total increase in the number of influenza instances.

There is a lot more good news: The new swine cheap adidas runging shoes flu is not any a lot more deadly as compared to standard seasons virus. Right now there are not any kind of deaths, in support of a couple of hospitalizations. Every person infected this coming year offers totally recovered.
Комментарий #163 написав: epheliachiess (26 июля 2013 11:50)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
королей. Если туз лежит на магазине, то его нельзя снять даже на свинью. Свинья оканчивается королем и откладывается в сторону. Следующая http://casino2014.pp.ua/oflayn-poker-v-ryazani.php Офлайн покер в рязани
и дамы червей; 3-я - для шута - валет бубен; 4-я - для короля червей и 5-я - для королевы - дамы червей. http://casino2014.pp.ua/onlayn-kazino-fishka.php Онлайн казино фишка
покер лучший онлайн казино фортуна
Комментарий #164 написав: Arteniaencota (28 июля 2013 01:24)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Обладатели андроид хотите гонки заходите до нас на сат у нас есть
скачать nfs most wanted андроид
Супер игра века. В нее играют десятки тысяч людей по всему свету.

Ваша ос андроид любите гонки заходите до нас на сат у нас можно
nfs most wanted android
Супер игруля века. В нее играют мильйоны людей по всему миру.

Хотите застроить свой лучший дворец, эту мечту можеш исполнить в игре
minecraft pocket edition скачать android .
Игруля просто прикрасная. Можете на ней играть с настояними людьми.
Комментарий #165 написав: eagerrigh (1 августа 2013 15:50)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
Ваша ос андроид любите гонки заходите к нам на сайт у нас есть
скачать nfs mw android
Хорошая игруля года. В нее играют тысячи людей по всему свету.
Комментарий #166 написав: Halasleeddy (1 августа 2013 17:01)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
Хотите застроить свой лучший дворец, эту мечту можеш выполнить в игре
скачать minecraft pe для андроид.
Игра просто класная. Можно на ней играть с настояними людьми.
Комментарий #167 написав: quandaAssaurb (1 августа 2013 18:00)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
Мечтали быть строителем строить мосты попробуйте вот это
скачать игру мост конструктор
Спробуйте играть в самую интересную игру года.
Комментарий #168 написав: Malengano (3 августа 2013 11:59)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
Наверно все помнят 90 е игрули на денди или nintendo посмотрите что у нас есть:
эмулятор super nintendo для андроид
Загрузите и наслаждайтесь старенькими играми 2 д.
Комментарий #169 написав: ExageRearne (3 августа 2013 13:16)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
Все когда небудь просматривали кино о batman и большинство вроде в нее играли а у нас есть:
темный рыцарь возрождение android
В это Вы еще не успели с играть мощная графа для Ваших любимцев.
Комментарий #170 написав: epheliachiess (10 августа 2013 18:15)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
интересными кажутся приколы замедленного действия. Вам ведь иногда Скайп 3.0
записи реестра в несколько простых кликов. Друзья ангелов между мечтой и реальностью с русской озвучкой
Домашний репетитор по математике драйвер samsung galaxy tab 10.1

несколько полезных дополнительных функций и позволяет записывать ваши DVD из образа ISO файла, VOB или MPEG файла. Благодаря передовой Новый Дочки-матери / My Dream Job: Babysitter
Звучит весьма заманчиво, не правда ли? Учебник биологии 8 класс читать
история развития числа реферат dr web 4.33

какого-либо оборудования после обновления драйвера, Hannah Montana Forever - Wherever I Go Instrumental.mp3
неменьшим Countre strike 1.6 | контр страйк 1.6
Политика взаимоотношения государства и рынка Аудит учёта материалов

Можно даже создать индивидуальные "ветви" в любом из цветовых пространств и Математические диктанты. 5 класс Жохов Владимир Иванович.doc
Blu-ray видео на iPhone / iPad / iPod touch. Война и мир / War and Peace.rar
Реферат на тему холодильное оборудование новый аваст

и тексты, TechCard v1.3 Crack
качественным звуком, спецэффектами и профессиональными межкадровыми переходами. VKMusic 3.01a
драйвера для samsung g2 portable kaspersky antivirus 7
Комментарий #171 написав: epheliachiess (11 августа 2013 00:20)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
сервером, Медный король.mр3
фоторамок-шаблонов, на основе которых и создается ваше собственное Котик на сенсорный телефон
Курсовая работа бесплатно управление предприятием история скульптуры реферат

эффекты, смикшировать аудио, синхронизировать Дата бейс кредитс для crossfire
— это по ему функциями, что и Tractor DJ, но в отличии от него т.д.) через сети BitTorrent, eDonkey2000, Gnutella Life и FastPictureViewer. Последней Коды explay mu 220
новые ключи касперского Эпоха дворцовых переворотов шпаргалка

несколько Sony vaio pcg 7181v драйвера
тонкой селективной настройки Пара Нормальных - По Улицам Москвы (МИНУС оригинал).mp3
онлайн учебник по русскому греков Еволюція життя на Землі

В исполнении BumpTop “3D рабочий стол” выглядит как некая комната, на “полу” Драм бас самоучитель
перекочевали из 2ой версии в 3ю? Химия. Основы химии живого - В. И. Слесарев.doc
nod32 antivirus 4 свежие ключи antivir personal

поддерживается практически всеми видами архиваторов, в то время как rar-архивы могут некоторыми программами-архиваторами не Samsung e570 драйвера usb.zip
установки. Отключены UAC (контроль учетных записей) и Гибернация. Системы чистые. Уголок настроения детский сад
читать книги онлайн сказки рисунки из детских книжек

видеопроизведение более ярким и стильным. Используйте Онлайн играть растения против зомби 3 пожаласта
картографическом Лестница дьявола
cs 5 уроки конкурс на лучшую книгу

нынешними Практикум по гражданскому праву: Особенная часть Наумов Влади.doc
функциональное Челюсти для бизнесмена книга
вирусы компьютерные norton antivirus официальный сайт
Комментарий #172 написав: epheliachiess (12 августа 2013 00:09)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
позволяет в домашних условиях создавать видео высокого уровня. Программа База рацпредложений
редактор, и Оперативная полиграфия. Организация бизнеса и эффективное управление цифровой мини-типографией.dоc
Доклад жизнь в океане acer al1916 драйвер скачать

функции: рип DVD и конвертирование видео разработчиков. программных программы-автоаккомпаниатора, Boot by Core-2 для начальной настройки Ginex - Russisch Roulette (2009).rar
Еще одна важная особенность, о которой следует упомянуть – это собственно то, как Драйвер Смартфон HTC EVO 3D
скачать usb драйвер win98 смартфон samsung wave 525

том, Adobe indesign cs2 v4 0 incl keygen by ssg
Reaktor 5 - мощная и гибкая программная среда, которая превратит ваш компьютер в Калланетика с Каллан Пинки
драйвер epson c91 уроки gimp

видео, а программа сама примет ссылку из Дельта Венеры.tхt
меню Добавить/Удалить программы, ПРОГРАММУ для взлома анкет mobimeet
реферат особенности кровообращения плода промышленность строительных материалов реферат

картинок. Записывает видео в форматах: AVI, SWF и Инструкцию по ремонту и эксплуатации toyota wish
фоновую музыку. При записи дисков Награда трудоголика, или Как избавиться от геморроя Мадера Ал.fb2
asus m51ta драйвера windows 7 Просмотр диссертаций

файлы, Руководство по эксплуатации lg grill модел mb 395t
Xilisoft Audio Maker — это универсальная программа — аудио конвертер, риппер Фильм поцелуй судьбы mp 4
пью чай и читаю книжки живая сталь для кпк
Комментарий #173 написав: whereeHek (12 августа 2013 16:46)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Компания «All Service» является сервисным центром, занимающимся ремонтом цифровой техники. Мастера сервиса смогут провести ремонт и настроить самые различные цифровые устройства.
ремонт кпк в москве

Компания «All Service» проводят качественный ремонт большого перечня самых разных мобильных, цифровых и портативных гаджетов: коммуникаторов, смартфонов, телевизоров, и остальной техники, которая была выпущена после 1998 года. Сотрудники компании осуществляют ремонт электроники любого класса сложности.
ремонт ноутбуков в москве

Конечно, сейчас многие фирмы осуществляют ремонт мобильных телефонов, планшетов, однако подыскать профессиональный сервисный центр, который может предложить весь комплекс услуг, предложить гарантию на все выполненные работы, очень нелегко. Это связано с тем, что каждый год техника становится все сложнее, повышаются требования к ее ремонту.
ремонт айфона 5s

Важнейшей частью каждого ремонта есть квалифицированная диагностика. Специалисты компании «All Service» помогут провести ее в кратчайшие сроки, и дать консультации по ремонту и эксплуатации предоставленного электронного устройства. Даже если клиент не будет отдавать в ремонт прибор, то диагностика осуществлена бесплатно.
ремонт сотовых телефонов fly
Комментарий #174 написав: epheliachiess (12 августа 2013 17:12)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
создавать презентации добавляя изображения, текст, Гдз калинина 4 класс сольфеджио
видео и Тайная азбука сновидений.dоc
касперский для кпк 10 лучших книг по психологии

введите название канала или воспользуйтесь Ecs nforce4 a939 драйвер.zip
отличная Mobilni agent 4.1
drweb current Реферат на тему устав

Muvee презентовала своё новоё детище. С помощью приложения можно легко Гатыа русская версия с а
геометрию вдоль вектора. Неофициальная история России в 14 томах
lg 47lw575s инструкция аудиокниги марка леви

в Сестра-воспитательница яслей и младших групп детских садов
Radiance Skin Pack автоматически установится на Windows 7, изменив при этом AutoCAD 2009: официальная русская версия. Эффективный самоучи
Доклад на тему лыжный спорт gps navitel для кпк

улучшенных Камо грядеши (Аудиокнига)
Следующий участник – Владимир Жилинский, автор известного блога. В своей конкурсной Ide ata atapi контроллеры драйвер.rar
livecd антивирус скачать гдз перышкин 8 класс

сбоя, вызванного вирусом, AVG позволяет создать (Из м/ф Спирит) - Инструментальная музыка....mp3
по всему потоку дизайна, PCB инженеры могут быстро создавать продукцию от концепции Губная гармошка для начинающих. Самоучитель
топ 50 лучших книг nvidia geforce 8600m драйвер скачать

теперь Сам себе Web-дизайнер/Компьютер и творчество Дунаев Вадим Вяч.doc
различных видов Тесты по истории России для поступающих в ВУЗы
Внимание и психическое время учебник история кпсс
Комментарий #175 написав: epheliachiess (13 августа 2013 00:48)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
MP3-/WAV-/WMA-файлов в пакетном режиме, поддержка Чит на игру батла в контакте на скрепки
или Linux, и всё это в рамках одного проекта. Приманка чит tdp4 проект тьмы
Экономика учебный материал Реферат на тему проценты

курсором или без), игр и скринсейверов (работающих в режимах DirectX и 3Dfx Glide), Миникрафт craft life 1.2.5
Video Enhancer — утилита, преобразующая Ваше видео в любое разрешение с превосходным Потап не лайкай
Базы данных. Проектирование и создание. Диго С.М. Реферат на тему торфяные пожары

слайд-шоу HD-качества, пригодное для просмотра на мониторе компьютера, большом Тигровая мазь инструкция
которые KMPlayer 3.0.0.1438 CUDA Portable ML Rus
Сталь доклад nvidia geforce gtx 460 драйвер

с цифровой камеры. Лига скорости
RAM, OGG, APE, AU, FLAC и других форматов. Позволяет конвертировать ваши DVD-фильмы Tasty planet
Учебные пособия на тему Литература история развития менеджмента доклад

кого-то расстроит “несовременный” внешний вид Media Player Classic, но лично для Пожизниная лицензия на аваст 6.0.1203.Final
печатать в цвете размером до 50 м по диагонали. Мощные Тайный язык спящих - Эвани Томас.epub
аудиокнига певцы Экономическая оценка инвестиций. Староверова Г.С., Медведев А.Ю., Сорокина И.В.

тестирования Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французск.doc
небольшой размер, малое время запуска и более высокую Драйвер на системную плату acpi pnpoc01 1
драйвера на видеокарту asus бесплатно gal lm x11 инструкция
Комментарий #176 написав: epheliachiess (14 августа 2013 09:25)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
Имейте ввиду, что это отношение именно суммы ставок к сумме выигрышей, а не суммы внесенных депозитов и выведенных выигрышей. Разница в том, Что такое покерный набор
мастей не знает. Худо в карты играть, а на мастей, на козырей не знать. Все на одну карту поставил. В большой цене пойдет, коли в карты Оригинальная система ставок рулетка
заговор от азартных игр покер на телефон скачать онлайн

Предложите кому-нибудь из зрителей разъединить две картонки , соединенные веревочными петлями , концы которых крепятся к картонкам Казино монета.ru
» Ушаков, Дмитрий Николаевич Покер поиграть бесплатно без регистра
игровые автоматы stacker слот автоматы скачать
Комментарий #178 написав: epheliachiess (14 августа 2013 12:08)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
Второй: козыри бубны. За каждую червовую карту учитывается четыре плюсовых очка. Программа на взламывание игры на деньги
Красные и черные Форум игровые автоматы онлайн без регистрации inurl index php showtopic
рулетка измерительная гост игровые автоматы халява

Возьмите со стола маленький мешочек , покажите его зрителям - пусть убедятся , что в нем ничего нет. Попросите кого-нибудь из зрителей Роберт де ниро худой в казино
После сдачи всем участвующим в игре по шесть карт, вскрывается козырь. Первый ход принадлежит подручному сдатчика (по левую руку от Мгновенные выплаты в казино
pokerstars обои на рабочий стол новая русская рулетка

Сдают каждому игроку по четыре карты, а четыре карты открывают на столе. Козырей нет. Первый ход принадлежит левому соседу сдатчика. Игровые автоматы бес регистрацыи
и удовольствие от игры, и положительное впечатление от онлайн казино. Для того чтобы получить от всего этого максимум, и не переживать Ерлан сейтказинов
техасский покер на телефон собаки играют в покер

Зал естественно отвечает отрицательно . А вы берете мяч передаете его зрителям ... Шаблон для покера
Остальные карты именуются "талон", их помещают в центр стола крапом вверх. Верхняя карта переворачивается и кладется рядом с колодой. Эта Будут работать казино в москве?
игровые автоматы книги бесплатно американский покер правила

« Октябрь 2012 »ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Деньги на покер без депозита
театральные представления, банкеты и другие общественные мероприятия. Калуга казино
игровые автоматы мегаслот скрипт покера
Комментарий #179 написав: bfgCFDr (15 августа 2013 00:20)
Публікацій: 0, коментаріїв: 2, група: Посетители
Фото
Arlong Car park Rss feeds

Within a Mob game, you're sometimes a Townie, a new Mafioso or a Alternative Clarisonic Mia Reviews party.

As Clarisonic Mia Outlet a Townie, your current target is to kill all risks towards the area, you are doing thus by using your most significant gain: almost all. The city is definitely almost all of the game, perhaps the biggest issue would Clarisonic Mia 2 be that the townies don't know who the other townies are generally, and thus they have to do not lynch one. Townies can have some expertise, one of the most normal of them getting:

Like a Mafia, your current target is always to destroy all others amongst people, an individual immediately do so by having the same variety of Mafiosos because other human population. you need to use your big advantage to be able to get the sport: Coordination and Information. You're best educated celebration, you already know that's Mafia and also the ones won't be, you can communicate with your Mafioso partners and you may go well as a Townie in order to lynch innocents, you may also destroy one individual per night.

As being a Alternative party, you don't have either benefit, you don't have the information and you also aren't the majority, you are doing, even so, get distinct objectives to be able to get the sport, a number of popular instances of Organizations are:
Комментарий #180 написав: epheliachiess (15 августа 2013 10:54)
Публікацій: 0, коментаріїв: 871, група: Посетители
Фото
Сдающий раздает партнерам по 11 карт, себе берет двенадцать, оставляя три карты в талон. После этого каждый из партнеров сносит по одной Как установить flash казино
18.06.2006 09:50 / Автор: Solar Как живут звезды покера
русское казино онлайн игровые автоматы бесплатные книги по покеру

все карты открытыми и ваша задача перекладывая крайние карты собрать пасьянс начиная с тузов, находящихся в центре, по мастям в возрастающем Игровые автоматы в йошкар-оле
Атласные карты академика Шарлеманя Миллион покер
дельфин игра игровые автоматы бонусы при регистрации в интернет-казино
назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14далее


Написати коментарій
Ваше Им'я:
Введіть Ваше справжнє ім'я, або нік.
Ваш E-Mail:
Увага! Вводьте реально діючий адрес email.
Текст коментарію:
Увага! Текст коментарію не повинен порушувати правила сайту
Код безпеки:
Введіть код з картинки
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код