• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
ВНЕСОК РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ → Історія механіки

Радянська механіка починала свій шлях як наука, що застосовує переважно математичні методи і що користується невеликим числом випробуваних схем (абсолютно тверде тіло, ідеальна рідина — нестискувана або стискувана, пружне тіло, що підкоряється закону Гуку, і ін.). Зараз вона охоплює всі життєво важливі сучасні проблеми: все більш вагомою стає її частка в розвитку світової науки.

Праця радянських механіків вкладена і в розрахунок траєкторій космічних кораблів, і в прилади, які керують їх рухом, і в ті багатообразні пристрої і конструкції, без яких немислиме існування нашого суспільства і його подальший розвиток. Будівництво і транспорт з давнини пов'язані з механікою, а зараз на неї спирається і технологія будь-яких виробничих процесів, зокрема хімічна. Механіку використовує медицина при діагностиці хвороб і створенн штучних органів, грунтовніше спираються на механіку і все більше ставлять перед нею нових проблем науки про Землю. Все ширше використовує радянська механіка експеримент зі всіма можливостями, які представляє сучасна техніка, все більше збагачується вона новими теоретичними схемами, що дозволяють шляхом розрахунків передбачати хід різних процесів і управляти ними.

Перед механікою постійно виникають нові задачі, і в ній є немало старих, ще недостатньо досліджених і важливих питань. Могутній розвиток радянської механіки є переконливим доказом життєздатності класичної механіки та плідності її зв'язків з сучасною фізикою і технікою.

Механіка в дореволюційній Росії, завдяки плідній науковій діяльності М. В. Остроградського, Н. Е. Жуковського, С. А. Чаплигіна, А. М. Ляпунова, А. Н. Крилова і інших, досягла великих успіхів і опинилася в змозі не тільки справитися із завданнями, висунутими перед нею вітчизняною технікою, але і сприяти розвитку техніки у всьому світі. Працями “батька російської авіації” Н. Е. Жуковського були закладені основи аеродинаміки і авіаційної науки в цілому. Роботи Н. Е. Жуковського і С. А. Чаплигіна мали основне значення в розвитку сучасної гідроаеромеханіки. С. А. Чаплигіну належить фундаментальне дослідження в області газової динаміки, що вказало на багато десяток років вперед шляхи розвитку аеродинаміки великих швидкостей. Роботи А. Н. Крилова по теорії стійкості хитання корабля на хвилюванні, дослідження по питаннях плавучості їх корпусу, теорія девіації компасів поставили його в ряд основоположників сучасної науки про кораблебудування.

Одним з важливих чинників, що сприяли розвитку механіки в Росії, з'явився високий рівень викладання її у вищій школі. В цьому відношенні багато що було зроблено М. В. Остроградським і його послідовниками.

 Найбільше технічне значення питання стійкості руху мають в завданнях теорії автоматичного регулювання. Видатна роль в розвитку теорії і техніки регулювання машин і виробничих процесів належить І. Н. Вознесенському (1887 – 1946). Проблеми динаміки твердого тіла розвивалися головним чином у зв'язку з теорією гіроскопічних явищ.

Істотних результатів досягли радянські учені в області теорії пружності. Ними були проведені дослідження по теорії вигину плит і загальним вирішенням завдань теорії пружності, по плоскому завданню теорії пружності, по варіаційних методах теорії пружності, по будівельній механіці, по теорії пластичності, по теорії ідеальної рідини, по динаміці стискуваної рідини і газовій динаміці, по теорії фільтрації рухів, що сприяло швидкому розвитку радянської гідроаеродинаміки, були розвинені динамічні завдання в теорії пружності. Результати першорядної ваги, отримані ученими Радянського Союзу по теорії нелінійних коливань, закріпили за СРСР провідну роль в цій області. Постановка, теоретичний розгляд і організація експериментального вивчення нелінійних коливань складають важливу заслугу Л. І. Мандельштама (1879 – 1944) і Н. Д. Папалексі (1880 – 1947) і їх школи (А. А. Андронов та інші). Основи математичного апарату теорії нелінійних коливань поміщені в роботах А. М. Ляпунова і А. Пуанкаре. “Граничні цикли” Пуанкаре були поставлені А. А. Андроновим (1901 – 1952) в зв'язок із завданням про незгасаючі коливання, названі їм автоколиваннями. Разом з методами, заснованими на якісній теорії диференціальних рівнянь, розвинувся аналітичний напрям теорії диференціальних рівнянь.

Історія механіки порівняно пізно стала самостійною дисципліною. Частково це пояснюється проміжним положенням механіки на стику математики, фізики і технічних наук. Історію механіки частіше всього розглядають як розділ історії фізики. Прикладом можуть служити багатотомні твори Розенбергера (по історії фізики) і Даннемана (по історії природи вцілому); у працях Рюльмана розвиток механіки досліджується як розвиток технічної дисципліни.

Разом з тим такі учені, як Д’аламбер, Ейлер, Лагранж, Гамільтон, Якобі, Остроградський, входять в історію науки перш за все як математики, тому що їх праці вивчають і про них пишуть перш за все математики. Певною мірою це відноситься навіть до Ньютона.

Лише до кінця XIX — початку XX ст. історія власне механіки стає самостійним предметом дослідження, що пояснюється зростанням інтересу до проблем обгрунтування механіки, розвитком історико-критичного аналізу її принципів. Саме ці питання стали предметом дослідження, послужили стимулом для авторів найбільш відомих творів того періоду по історії механіки — Дюрінга, Маха, Дюгема. Саме тому філософські установки цих авторів наклали на їх роботи особливо виразний відбиток. І якщо у Маха і Дюгема, видатних фізиків і знавців історії своєї науки, можна знайти багато цікавого при розборі праць класиків механіки, то у Дюрінга по суті все зводиться до поверхневого аналізу навмисно підібраного матеріалу з метою обгрунтувати упереджені установки автора.

В нашій країні в дорадянський період історією механіки майже не займалися, хоча інтерес до неї, безперечно був, що доводять переклади книг Дюрінга і Маха. Окрім них можна відзначити деякі огляди і ювілейні статті, наприклад огляд Д. К. Бобільова про розвиток гідродинаміки, статтю Н. Е. Жуковського про Остроградського і фундаментальну працю А. Н. Крилова — переклад з коментарями «Математичних початків натуральної філософії» Ньютона. Інтерес Жуковського і Крилова до історії механіки не був скороминущим, але вони не займалися нею систематично. Та і взагалі серед вчених дореволюційного часу не можна назвати жодну людину, для якої історія механіки була б постійним предметом занять. І це не дивно — представників механіки як науки було у той час небагато, до того ж вони значною мірою були зайняті інженерною діяльністю.

Після Жовтневої революції положення змінилося. Істотний вплив зробив поворот до методологічних  питань, який  відбувся в процесі оволодіння радянською інтелігенцією ідеологією марксизма-ленінізма. Вивчення, осмислення і переосмислення історії науки було складовою частиною цього процесу. Спочатку тільки небагато вчених повністю присвятили себе історії науки, але поступово «смак» до неї прищеплювався, і число істориків науки все збільшувалося.

Радянські історики механіки трохи знайшли в працях своїх попередників. Механіка давнини і середньовіччя була вивчена недостатньо, і вивчалася вона перевано як історія ідей, без урахування суспільних умов і у відриві від історії техніки. Значною мірою це відноситься і до робіт по механіці нового часу: майже не було робіт по історії вітчизняної механіки; був відсутній аналіз тих течій і тенденцій в розвитку механіки, які готували перегляд її основ на початку XX ст. Звичайно, і зараз не можна вважати всі ці проблеми за вичерпані, але вже виконана велика робота, і внесок наших вчених в історію механіки значно перевищує зроблене в цій області за останніх 50 років істориками науки будь-якої іншої країни.

Радянські історики механіки багато попрацювали над виданням і перевиданням праць класиків науки, які визначали розвиток тієї або іншої області механіки. Такі книги зазвичай є підсумком великої історико-наукової роботи по вивченню епохи, відбитої в коментарях і примітках, у висновках і завершальних статтях.

На високому науковому рівні підготовлені вельми трудомісткі видання праць Архімеда (1962, переклад, вступна стаття і коментарі І. Н. Веселовського), де вперше з такою повнотою використані арабські тексти (у перекладі Б. А. Розенфельда), і природно-научних творів Леонардо да Вінчі (статті і коментарі     В. П. Зубова). На таку ж оцінку заслуговує видання праць Коперника (1965, переклад І. Н. Веселов­ського, стаття А. А. Міхайлова), значення яких для розвитку механіки оцінене, мабуть, ще не повною мірою.

Основні роботи Галілея по механіці були видані в 30-і роки  (статті і примітки А. Н. Долгова), а потім перевидані в 1964 р. (під редакцією А. Ю. Ішлінського) у вигляді двотомника його вибраних праць з розширеними і оновленими примітками і коментарями (статті Б. Г. Кузнецова і ін., примітки Ю. Р. Переля, І. Б. Погребісського, Е. Н. Ракчеєва). Зібрання творів А. Н. Крилова при перевиданні збагатилось його перекладом «Початків» Ньютона і «Нової теорії руху Місяця» Ейлера (частковий переклад). Вперше російською мовою з'явилися мемуари по механіці Гюйгенса і Іоганна Бернуллі, «Гідродинаміка» Даніїла Бернуллі і «Теорія фігури Землі» Клеро, «Механіка» Д’аламбера і «Аналітична механіка» Лагранжа, дослідження Ейлера по механіці точки і по балістиці, «Механіка» Кірхгофа і «Механіка» Герца, основні праці по механіці М. В. Остроградського (вперше вони були опубліковані автором французькою мовою).

У підготовці цих видань, випущених в 30—50-і роки, брали участь в якості редакторів і коментарів К. К. Баумгарт, А. Т. Грігорьян, Р. Н. Дубошин, B. П.   Єгоршин,   Н.   І.   Ідельсон,   Л.    Р.   Лойцянський, C. І. Лурьє, А. І. Некрасов, Б. Н. Окунев, І. Б. Погребисський, Л. С. Полак і ін.

Перевидані чи не всі значні роботи, які відносяться до історії вітчизняної механіки. Окрім згадених робіт Ейлера і Остроградського — це збори праць С. В. Ковалевської, А. М. Ляпунова, І. С. Громека, І. Р. Бубнова, Ф. С. Ясинського, І. В. Міщерського, К. Е. Циолковського, А. Н. Крилова, Н. Е. Жуковського, С. А. Чаплигіна. Опубліковані матеріали по дослідженню П. Л. Чебишева в області кінематики механізмів, перевидана основна праця Л. В. Ассура. Редакторами і коментаторами цих книг були І. І. Артобольовський, В. П. Ветчинкін, В. В. Голубєв, П. Я. Кочина, Н. І. Левітський, В. І. Смірнов, Л. Н. Сретенський, С. А. Хрістіановіч, Н. Р. Четаєв, Ю. А. Шиманський.

Доброю традицією радянських істориків науки стала публікація творів видатних сучасних вчених. Кожне таке видання, сприяючи розробці актуальних проблем, багато дає і для історії науки. Такі збори праць А. А. Андронова, Н. М. Беляєва, В. П. Ветчинкіна, В. Р. Власова, В. З. Власова, Б. Г. Галеркіна, В. В. Голубєва, Д. Н. Горячкіна, А. Н. Динніка, Н. М. Крилова, Л.С. Лейбензона, Л. І. Мандельш­тама, А. І. Некрасова, Е. Л. Микола, Н. Н. Павлівського, П. Ф. Папковіча, А. А. Фрідмана, Н. Р. Четаєва, Б. Н. Юрьєва.

Значну цінність мають тематичні збірки по окремих проблемах. Класичні роботи по основам гідростатики були зібрані і прокоментовані А. Н. Борговим. У велику збірку робіт по варіаційних принципах механіки і фізики, підготовленою Л.С. Шлаком, включена велика і змістовна стаття укладача про історію цих принципів. Вужча по темі збірка класичних робіт по гідродинамічній теорії мастила зіграла помітну роль в розвитку цього теоретично і практично важливого розділу динаміки в'язкої рідини; збірка підготовлена Л.С. Лейбензоном, що включив в нього свою статтю з оригінальним трактуванням ряду питань. Праці вчених XIX ст., що заклали основи теорії автоматичного регулювання, зібрані і прокоментовані в томі, виданому А. А. Андроновим і І. П. Вознесенським. У багатьох відношеннях зразковим є їх історико-наукове дослідження, включене в це видання. На основі ретельного і глибокого аналізу наукового і технічного матеріалу авторам вдалося пояснити причини відомого розриву між теорією і практикою автоматичного регулювання в початковий період його розвитку.

Число праць по історії механіки в стародавніх і середніх віках порівняно невелике, але серед них є значні роботи. Багато займався історією античної і середньовічної механіки В. П. Зубов. Ерудиція, ретельний аналіз першоджерел і широта підходу допомогли йому плідно використовувати великий матеріал по історії філософії і історії техніки. Велике значення мала (і має) його критика історико-наукових концепцій Дюгема. Особливо   слід   виділити   статті   Зубова, видані під загальною назвою «У витоків механіки» (у написаній в співавторстві з А. Т. Грігорьяном книзі «Нариси розвитку основних понять механіки», 1961), і роботи про фізичні ідеї старовини, середньовіччя і Ренесансу, надруковані в збірці «Нариси розвитку основних фізичних ідей» (1959).

Розгляд історії механіки у зв'язку з еволюцією фізичних понять і уявлень, з урахуванням «світоглядних» проблем характерний і для робіт Б. Р. Кузнєцова. У його книгах аналіз понять і тенденцій античної науки використовується для виявлення характерних рис механіки нового часу — класичної механіки XVII—XIX ст.

Велика частка досліджень, присвячених епосу формування класичної механіки — XVII ст. Як і в тільки що згаданих роботах, тут теж було прагнення розглядати історію механіки у зв'язку з еволюцією фізики і природознавства вцілому і з урахуванням економічних і соціальних умов. Це відноситься до робіт по історії механіки, а також до тих, в яких питання цієї історії зачіпаються попутно.

Історія механіки XVIII ст. представлена перш за все працями про Ейлера і Лагранжа. Про їх наукову творчість писали А. Н. Крилов, Н. І. Ідельсон (про Лагранжа), Я. С. Фрейман («Петербурзький принцип»), Л. Н. Сретенський (роботи Ейлера по механіці твердого тіла), Е. Л. Николаї (роботи Ейлера по подовжньому вигину) і ін. Вивчалася також діяльність Д. Бернуллі (К. К. Баумгарт, А. І. Некрасов, Т. І. Райків), Клеро (Н. І. Ідельсон), Д’аламбера (В. П. Єгоршин), пов’язані з механікою праці Ломоносова (В. Ф. Котів).

Серед робіт по механіці XIX і XX ст. переважаюче місце займають дослідження по історії вітчизняної механіки.

У введенні до своїх статей «У витоків механіки» В.П. Зубов, характеризуючи загальні установки радянських істориків науки, писав: «У наш час ніхто вже не думає, що історія науки — це простий каталог відкриттів, розташований в хронологічному порядку. Після питання, коли і хто зробив те або інше відкриття, неминучо і наполеглево встають набагато складніші і важливіші питання — яким чином, в яких умовах було зроблено (і може бути зроблено) те або інше відкриття, в якому зв'язку воно стоїть із загальним ходом розвитку науки всієї історії людства, а відповідно — що саме гальмувало і затримувало можливість цього відкриття, появи тієї або іншої ідеї, теорії. При такій постановці питання набуває самостійного значення дослідження історичних коренів наукових понять вже не в порядку вивчення чогось віджилого і давно покинутого, якихось «переказів давнини глибокої», а як з'ясування логічних і історичних етапів закономірного генезису, що дозволяють повніше і глибше зрозуміти структуру і прогрес наукової думки».


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Народні методи лікування порталі про здоров'я PsyChaos.
Автор новиниadminТеги новин
 (голосов: 1)
Новина опублікована 21-02-2012, 22:16, її прочитали 126999 раз.
Схожі статті:
Комментарий #61 написав: kxpviuwtb (5 октября 2012 09:49)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.coachoutletonline02.com/>Coach Factory Outlet</a> 4799rrdb <a href=http://www.coachoutletonline02.com/>Coach Purses</a> 4138egjq http://www.coachoutletonline02.com/
Комментарий #62 написав: wadszwkfhl (5 октября 2012 12:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.christianlouboutinshopping.co.uk/#53pyo>christian louboutin outlet</a>, tmvcqfi <a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#8840snj>christian louboutin outlet</a>, qtsmfdm <a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#4569rin>louboutin</a>, bataalf http://www.christianlouboutinshopping.co.uk

<a href=http://www.christianlouboutinshopping.co.uk/#53pyo>christian louboutin outlet</a>, tmvcqfi <a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#8840snj>christian louboutin outlet</a>, qtsmfdm <a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#4569rin>louboutin</a>, bataalf http://www.christianlouboutinshopping.co.uk
Комментарий #63 написав: xibztgbdq (5 октября 2012 17:43)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.hairproductsdiscount.co.uk/>ghd hair straightener</a> uhpvwfd <a href=http://www.hairproductsdiscount.co.uk/>ghd repairs</a> zwttlkv <a href=http://www.hairproductsdiscount.co.uk/>ghd outlet</a> tbmokdm http://www.hairproductsdiscount.co.uk
Комментарий #64 написав: wymzlgkqia (5 октября 2012 19:00)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#1773hda>christian louboutin uk</a>, uexwrgh <a href=http://www.louboutinshoes-discount.co.uk/#6305atn>louboutin uk</a>, qrnliic <a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#4281ugg>christian louboutin</a>, pwaampa http://www.louboutinoutletshop.co.uk
Комментарий #65 написав: dzytqfffar (6 октября 2012 00:55)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#1495cyc>christian louboutin</a>, ykabptp <a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#1453rht>christian louboutin</a>, xxrmqxp <a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#4735pyk>christian louboutin</a>, pwfcrzb http://www.louboutinoutletshop.co.uk

<a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#1495cyc>christian louboutin</a>, ykabptp <a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#1453rht>christian louboutin</a>, xxrmqxp <a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#4735pyk>christian louboutin</a>, pwfcrzb http://www.louboutinoutletshop.co.uk

<a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#1495cyc>christian louboutin</a>, ykabptp <a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#1453rht>christian louboutin</a>, xxrmqxp <a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#4735pyk>christian louboutin</a>, pwfcrzb http://www.louboutinoutletshop.co.uk

<a href=http://www.louboutinshoes-discount.co.uk/#9814dij>cheap christian louboutin</a>, hqdzfth <a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#7236vhm>louboutin uk</a>, kobaofx <a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#7337nal>cheap christian louboutin</a>, wovniqh http://www.cheaplouboutinseries.co.uk

<a href=http://www.cheapchristianlouboutinseries.co.uk/#3569ssl>christian louboutin</a>, neteefv <a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#1105smu>christian louboutin sale</a>, sopxitt <a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#8168awr>cheap christian louboutin</a>, llrcpdg http://www.cheaplouboutinseries.co.uk
Комментарий #66 написав: hjvczgscyz (7 октября 2012 06:51)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.louboutinshoes-discount.co.uk/#2867zgp>louboutin uk</a>, yqhuzkd <a href=http://www.christianlouboutinshopping.co.uk/#8842wgr>louboutin uk</a>, tjmgiri <a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#9677cad>christian louboutin</a>, ghdhhgo http://www.cheaplouboutinseries.co.uk
Комментарий #67 написав: dwaytaveu (7 октября 2012 12:31)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.hairproducts-center.co.uk/>ghd outlet</a> gggxajw <a href=http://www.hairproducts-center.co.uk/>ghds</a> onlpmvw <a href=http://www.hairproducts-center.co.uk/>ghd hair straightener</a> cwfkqfr http://www.hairproducts-center.co.uk
Комментарий #68 написав: zariluotbs (7 октября 2012 12:53)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#8575fgg>christian louboutin outlet</a>, buamgzw <a href=http://www.louboutinshoes-discount.co.uk/#9040cpw>christian louboutin</a>, nbcqqwf <a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#2215wvt>christian louboutin shoes</a>, pemswwu http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk
Комментарий #70 написав: vhhqkubidb (8 октября 2012 00:16)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#9994gbk>louboutin shoes</a>, iyrjpjq <a href=http://www.louboutinshoes-discount.co.uk/#1428pjg>christian louboutin outlet</a>, rlltina <a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#7531yax>christian louboutin shoes</a>, gtrhazv http://www.cheapchristianlouboutinseries.co.uk
Комментарий #71 написав: qfgsczbbi (8 октября 2012 01:04)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheaphairgoods.co.uk/>ghd hair straighteners</a> gebmqee <a href=http://www.cheaphairgoods.co.uk/>ghd repairs</a> kxgmxec <a href=http://www.cheaphairgoods.co.uk/>ghd outlet</a> umvxfqm http://www.cheaphairgoods.co.uk
Комментарий #72 написав: jaerxamunr (8 октября 2012 14:17)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#9674hyy>christian louboutin sale</a>, ifepafr <a href=http://www.christianlouboutinshopping.co.uk/#7255juf>cheap christian louboutin</a>, yrudwkb <a href=http://www.cheapchristianlouboutinseries.co.uk/#7427nks>louboutin shoes</a>, yjdalgs http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk

<a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#5291dmc>christian louboutin outlet</a>, ysmvder <a href=http://www.louboutinshoes-discount.co.uk/#1001ozm>louboutin</a>, nsgaklk <a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#8022ntk>louboutin outlet</a>, bhtttbv http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk
Комментарий #73 написав: etacelrje (8 октября 2012 21:11)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.hairproductscenter.co.uk/>ghds</a> avgklvi <a href=http://www.hairproductscenter.co.uk/>ghd</a> jcedfod <a href=http://www.hairproductscenter.co.uk/>ghd sale</a> jhewwxv http://www.hairproductscenter.co.uk

<a href=http://www.hairproductscenter.co.uk/>ghds</a> avgklvi <a href=http://www.hairproductscenter.co.uk/>ghd</a> jcedfod <a href=http://www.hairproductscenter.co.uk/>ghd sale</a> jhewwxv http://www.hairproductscenter.co.uk
Комментарий #74 написав: trppdwxmw (8 октября 2012 22:51)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.thenorthfaceukoutlet.co.uk/#576ref>north face gilet</a> otuqkszj <a href=http://www.beatsbydreenligne.fr/#5250ksx>beats by dre</a> vgmnftp <a href=http://www.jewelryonlineoutlet.net/#3616uaq>www.jewelryonlineoutlet.net&
lt;/a> uewnkhd <a href=http://www.louisvuitton-pascher.fr/#1159cpg>louis vuitton site officiel</a> mopnruyu http://www.louisvuitton-pascher.fr

<a href=http://www.saclouisvuitton-centre.fr/>sac louis vuitton pas cher</a> hhfhkmyi <a href=http://www.saclouisvuitton-centre.fr/>sacoche louis vuitton</a> ycxxkbil <a href=http://www.saclouisvuitton-centre.fr/>louis vuitton site officiel</a> gmethadu http://www.saclouisvuitton-centre.fr
Комментарий #75 написав: tubkfbqoz (8 октября 2012 22:56)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheapboots-onsale.com/>uggs</a> uwnjnkij <a href=http://www.cheapboots-onsale.com/>uggs on sale</a> oyiuatdv <a href=http://www.cheapboots-onsale.com/>uggs on sale</a> yrniafwc http://www.cheapboots-onsale.com

<a href=http://www.discountuggsonlineseries.com/#1661evu>cheap ugg boots for sale</a> xyliubwd <a href=http://www.cheapboots-onsale.com/#6920ipn>uggs sale outlet</a> fyeluifq <a href=http://www.bootsdiscounted.com/#397dje>uggs on sale</a> kniwavha <a href=http://www.cheapuggsonlineseries.com/#329uml>uggs on sale</a> rygwaeaf <a href=http://www.bootsdiscounted.net/#1286qbk>ugg outlet</a> yrijskdn http://www.cheapboots-onsale.com
Комментарий #76 написав: doajldxwf (8 октября 2012 23:33)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheap-uggboots-online.co.uk/#1449yvz>cheap ugg boots</a> ulyalykr <a href=http://www.cheap-uggsonsale.co.uk/#814hxq>ugg outlet</a> sjzxumpn <a href=http://www.uggdiscountonline.co.uk/#2571jqm>ugg boots uk</a> vireaimo <a href=http://www.cheap-uggs-onsale.co.uk/#5735sql>ugg boots sale</a> yofpqtvk http://www.cheap-uggsonline.co.uk

<a href=http://www.uggsseries.co.uk/>cheap ugg boots</a> kyprqten <a href=http://www.uggsseries.co.uk/>ugg boots sale</a> nwbcgotb <a href=http://www.uggsseries.co.uk/>ugg sale</a> yrilseml http://www.uggsseries.co.uk
Комментарий #77 написав: lfsuyzkkj (9 октября 2012 00:09)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.coach-online-discount.com/>coach factory outlet online</a> mpokqimn <a href=http://www.coach-online-discount.com/>coach outlet store</a> qhtlcful <a href=http://www.coach-online-discount.com/>coach factory outlet online</a> yhzxhaef http://www.coach-online-discount.com

<a href=http://www.cheaphandbags-outlet.com/#7111gqw>coach outlet online</a> nqnlbvwo <a href=http://www.cheap-bags-outlet.net/#1171czc>coach factory outlet online</a> lqgspzyc <a href=http://www.cheap-coachbags-outlet.com/#4977fdk>coach factory outlet</a> jrfxilpi <a href=http://www.cheapcoach-online.com/#4174pei>coach outlet online</a> glkdefwz http://www.cheap-coachbags-outlet.net

<a href=http://www.coach-online-discount.com/>coach factory outlet online</a> mpokqimn <a href=http://www.coach-online-discount.com/>coach outlet store</a> qhtlcful <a href=http://www.coach-online-discount.com/>coach factory outlet online</a> yhzxhaef http://www.coach-online-discount.com
Комментарий #78 написав: lfqzcldpp (9 октября 2012 00:15)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.realgoodsmalls.com/#3310unz>uggs outlet</a> nzyijhtx <a href=http://www.realgoodsmalls.com/#9062yyz>ugg boots</a> vexthajs <a href=http://www.realgoodsmalls.com/#2824gds>cheap uggs</a> ecbynztd http://www.realgoodsmalls.com
Комментарий #80 написав: uhxxqyxgrw (9 октября 2012 02:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#5588ald>louboutin shoes</a>, avpuejo <a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#7529wrs>louboutin shoes</a>, vmcgztu <a href=http://www.cheapchristianlouboutinseries.co.uk/#8640gqw>christian louboutin sale</a>, bmozpch http://www.cheapchristianlouboutinseries.co.uk

<a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#3546jjg>christian louboutin sale</a>, osjphpn <a href=http://www.christianlouboutinshopping.co.uk/#9163bch>christian louboutin</a>, oemrzfe <a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#4040lsb>christian louboutin</a>, bbrcxab http://www.louboutinshoes-discount.co.uk

<a href=http://www.cheaplouboutinshoesshop.co.uk/#3546jjg>christian louboutin sale</a>, osjphpn <a href=http://www.christianlouboutinshopping.co.uk/#9163bch>christian louboutin</a>, oemrzfe <a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#4040lsb>christian louboutin</a>, bbrcxab http://www.louboutinshoes-discount.co.uk
Комментарий #81 написав: gexulayws (9 октября 2012 09:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.uggsseries.co.uk/>ugg boots sale</a> umxgptst <a href=http://www.uggsseries.co.uk/>ugg outlet</a> plcacgbn <a href=http://www.uggsseries.co.uk/>cheap ugg boots</a> zmizithj http://www.uggsseries.co.uk

<a href=http://www.uggsseries.co.uk/>ugg boots sale</a> umxgptst <a href=http://www.uggsseries.co.uk/>ugg outlet</a> plcacgbn <a href=http://www.uggsseries.co.uk/>cheap ugg boots</a> zmizithj http://www.uggsseries.co.uk
Комментарий #82 написав: fvudlhybu (9 октября 2012 12:30)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.hairproductsonsale.co.uk/>ghd straighteners</a> hhpybba <a href=http://www.hairproductsonsale.co.uk/>ghd straighteners</a> chonqfs <a href=http://www.hairproductsonsale.co.uk/>hair straighteners</a> cqleglx http://www.hairproductsonsale.co.uk
Комментарий #83 написав: bvjcskebgr (9 октября 2012 15:19)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheaplouboutinseries.co.uk/#7791qjf>christian louboutin shoes</a>, wkyfumy <a href=http://www.cheapchristianlouboutinseries.co.uk/#2867ugc>christian louboutin uk</a>, bnelddb <a href=http://www.louboutinoutletshop.co.uk/#3724gak>christian louboutin</a>, hzgyxik http://www.louboutinoutletshop.co.uk
Комментарий #84 написав: rwgoteexe (9 октября 2012 17:22)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheapuggsonlineseries.net/>cheap uggs online</a> ekyjwcnn <a href=http://www.cheapuggsonlineseries.net/>cheap uggs</a> tkmdtsna <a href=http://www.cheapuggsonlineseries.net/>cheap ugg boots</a> ejtyehng http://www.cheapuggsonlineseries.net

<a href=http://www.bootsdiscounted.net/>ugg sale boots</a> zvzvlaqp <a href=http://www.bootsdiscounted.net/>ugg sale</a> loparcsr <a href=http://www.bootsdiscounted.net/>ugg outlet online</a> kqjawhkg http://www.bootsdiscounted.net
Комментарий #85 написав: nsynsqknv (9 октября 2012 17:36)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheap-bags-outlet.net/#5960pav>coach outlet online</a> zlzmmrgt <a href=http://www.cheapbagsonsale.net/#8137gav>coach outlet store</a> flsugaao <a href=http://www.cheapcoach-online.com/#8398vca>coach factory outlet</a> kpzyprlg http://www.cheapbagsonsale.net

<a href=http://www.cheap-bags-outlet.net/#5960pav>coach outlet online</a> zlzmmrgt <a href=http://www.cheapbagsonsale.net/#8137gav>coach outlet store</a> flsugaao <a href=http://www.cheapcoach-online.com/#8398vca>coach factory outlet</a> kpzyprlg http://www.cheapbagsonsale.net
Комментарий #86 написав: lfdqxqxtv (9 октября 2012 18:02)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.cheap-uggs-onsale.co.uk/>ugg boots</a> qygwirdx <a href=http://www.cheap-uggs-onsale.co.uk/>ugg boots</a> ucaaadxv <a href=http://www.cheap-uggs-onsale.co.uk/>ugg boots</a> pssrzlks http://www.cheap-uggs-onsale.co.uk

<a href=http://www.cheap-uggsonline.co.uk/#8582ifk>ugg sale</a> haitftyf <a href=http://www.cheap-uggboots-online.co.uk/#7448wrf>ugg boots uk</a> bqbhddgh <a href=http://www.uggs-online.co.uk/#2763fap>ugg boots uk</a> hrtswlya <a href=http://www.cheap-uggsonsale.co.uk/#8877wgi>ugg boots</a> gcryphbo <a href=http://www.uggdiscountonline.co.uk/#3310buu>ugg sale</a> sqvhmivy
Комментарий #87 написав: mtkacejrr (9 октября 2012 19:06)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.realgoodmini.com/#631zza>ugg outlet</a> kmnotyvk <a href=http://www.cheapuggsforsales.co.uk/#8137fnd>ugg boots uk</a> oaxolozq <a href=http://www.cheapbootsuggsforsale.co.uk/#6603idm>ugg boots cheap</a> agpcgjom <a href=http://www.usrealgoodsmall.com/#7230wkq>uggs on sale</a> fecbmhho <a href=http://www.cheapuggbootssforsale.co.uk/#2193ugg>cheap ugg boots</a> dfzspoah
Комментарий #88 написав: afayndjxu (9 октября 2012 19:07)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.uggbootssite.com/>ugg sale</a> cmclqkgx <a href=http://www.uggbootssite.com/>uggs on sale</a> rlrjjxuz <a href=http://www.uggbootssite.com/>uggs on sale</a> oozbqmyb http://www.uggbootssite.com/
Комментарий #89 написав: mtkacejrr (9 октября 2012 19:08)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.realgoodmini.com/#631zza>ugg outlet</a> kmnotyvk <a href=http://www.cheapuggsforsales.co.uk/#8137fnd>ugg boots uk</a> oaxolozq <a href=http://www.cheapbootsuggsforsale.co.uk/#6603idm>ugg boots cheap</a> agpcgjom <a href=http://www.usrealgoodsmall.com/#7230wkq>uggs on sale</a> fecbmhho <a href=http://www.cheapuggbootssforsale.co.uk/#2193ugg>cheap ugg boots</a> dfzspoah
Комментарий #90 написав: afayndjxu (9 октября 2012 19:10)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=http://www.uggbootssite.com/>ugg sale</a> cmclqkgx <a href=http://www.uggbootssite.com/>uggs on sale</a> rlrjjxuz <a href=http://www.uggbootssite.com/>uggs on sale</a> oozbqmyb http://www.uggbootssite.com/
назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29далее


Написати коментарій
Ваше Им'я:
Введіть Ваше справжнє ім'я, або нік.
Ваш E-Mail:
Увага! Вводьте реально діючий адрес email.
Текст коментарію:
Увага! Текст коментарію не повинен порушувати правила сайту
Код безпеки:
Введіть код з картинки
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код