• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
ВНЕСОК РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ → Історія механіки

Радянська механіка починала свій шлях як наука, що застосовує переважно математичні методи і що користується невеликим числом випробуваних схем (абсолютно тверде тіло, ідеальна рідина — нестискувана або стискувана, пружне тіло, що підкоряється закону Гуку, і ін.). Зараз вона охоплює всі життєво важливі сучасні проблеми: все більш вагомою стає її частка в розвитку світової науки.

Праця радянських механіків вкладена і в розрахунок траєкторій космічних кораблів, і в прилади, які керують їх рухом, і в ті багатообразні пристрої і конструкції, без яких немислиме існування нашого суспільства і його подальший розвиток. Будівництво і транспорт з давнини пов'язані з механікою, а зараз на неї спирається і технологія будь-яких виробничих процесів, зокрема хімічна. Механіку використовує медицина при діагностиці хвороб і створенн штучних органів, грунтовніше спираються на механіку і все більше ставлять перед нею нових проблем науки про Землю. Все ширше використовує радянська механіка експеримент зі всіма можливостями, які представляє сучасна техніка, все більше збагачується вона новими теоретичними схемами, що дозволяють шляхом розрахунків передбачати хід різних процесів і управляти ними.

Перед механікою постійно виникають нові задачі, і в ній є немало старих, ще недостатньо досліджених і важливих питань. Могутній розвиток радянської механіки є переконливим доказом життєздатності класичної механіки та плідності її зв'язків з сучасною фізикою і технікою.

Механіка в дореволюційній Росії, завдяки плідній науковій діяльності М. В. Остроградського, Н. Е. Жуковського, С. А. Чаплигіна, А. М. Ляпунова, А. Н. Крилова і інших, досягла великих успіхів і опинилася в змозі не тільки справитися із завданнями, висунутими перед нею вітчизняною технікою, але і сприяти розвитку техніки у всьому світі. Працями “батька російської авіації” Н. Е. Жуковського були закладені основи аеродинаміки і авіаційної науки в цілому. Роботи Н. Е. Жуковського і С. А. Чаплигіна мали основне значення в розвитку сучасної гідроаеромеханіки. С. А. Чаплигіну належить фундаментальне дослідження в області газової динаміки, що вказало на багато десяток років вперед шляхи розвитку аеродинаміки великих швидкостей. Роботи А. Н. Крилова по теорії стійкості хитання корабля на хвилюванні, дослідження по питаннях плавучості їх корпусу, теорія девіації компасів поставили його в ряд основоположників сучасної науки про кораблебудування.

Одним з важливих чинників, що сприяли розвитку механіки в Росії, з'явився високий рівень викладання її у вищій школі. В цьому відношенні багато що було зроблено М. В. Остроградським і його послідовниками.

 Найбільше технічне значення питання стійкості руху мають в завданнях теорії автоматичного регулювання. Видатна роль в розвитку теорії і техніки регулювання машин і виробничих процесів належить І. Н. Вознесенському (1887 – 1946). Проблеми динаміки твердого тіла розвивалися головним чином у зв'язку з теорією гіроскопічних явищ.

Істотних результатів досягли радянські учені в області теорії пружності. Ними були проведені дослідження по теорії вигину плит і загальним вирішенням завдань теорії пружності, по плоскому завданню теорії пружності, по варіаційних методах теорії пружності, по будівельній механіці, по теорії пластичності, по теорії ідеальної рідини, по динаміці стискуваної рідини і газовій динаміці, по теорії фільтрації рухів, що сприяло швидкому розвитку радянської гідроаеродинаміки, були розвинені динамічні завдання в теорії пружності. Результати першорядної ваги, отримані ученими Радянського Союзу по теорії нелінійних коливань, закріпили за СРСР провідну роль в цій області. Постановка, теоретичний розгляд і організація експериментального вивчення нелінійних коливань складають важливу заслугу Л. І. Мандельштама (1879 – 1944) і Н. Д. Папалексі (1880 – 1947) і їх школи (А. А. Андронов та інші). Основи математичного апарату теорії нелінійних коливань поміщені в роботах А. М. Ляпунова і А. Пуанкаре. “Граничні цикли” Пуанкаре були поставлені А. А. Андроновим (1901 – 1952) в зв'язок із завданням про незгасаючі коливання, названі їм автоколиваннями. Разом з методами, заснованими на якісній теорії диференціальних рівнянь, розвинувся аналітичний напрям теорії диференціальних рівнянь.

Історія механіки порівняно пізно стала самостійною дисципліною. Частково це пояснюється проміжним положенням механіки на стику математики, фізики і технічних наук. Історію механіки частіше всього розглядають як розділ історії фізики. Прикладом можуть служити багатотомні твори Розенбергера (по історії фізики) і Даннемана (по історії природи вцілому); у працях Рюльмана розвиток механіки досліджується як розвиток технічної дисципліни.

Разом з тим такі учені, як Д’аламбер, Ейлер, Лагранж, Гамільтон, Якобі, Остроградський, входять в історію науки перш за все як математики, тому що їх праці вивчають і про них пишуть перш за все математики. Певною мірою це відноситься навіть до Ньютона.

Лише до кінця XIX — початку XX ст. історія власне механіки стає самостійним предметом дослідження, що пояснюється зростанням інтересу до проблем обгрунтування механіки, розвитком історико-критичного аналізу її принципів. Саме ці питання стали предметом дослідження, послужили стимулом для авторів найбільш відомих творів того періоду по історії механіки — Дюрінга, Маха, Дюгема. Саме тому філософські установки цих авторів наклали на їх роботи особливо виразний відбиток. І якщо у Маха і Дюгема, видатних фізиків і знавців історії своєї науки, можна знайти багато цікавого при розборі праць класиків механіки, то у Дюрінга по суті все зводиться до поверхневого аналізу навмисно підібраного матеріалу з метою обгрунтувати упереджені установки автора.

В нашій країні в дорадянський період історією механіки майже не займалися, хоча інтерес до неї, безперечно був, що доводять переклади книг Дюрінга і Маха. Окрім них можна відзначити деякі огляди і ювілейні статті, наприклад огляд Д. К. Бобільова про розвиток гідродинаміки, статтю Н. Е. Жуковського про Остроградського і фундаментальну працю А. Н. Крилова — переклад з коментарями «Математичних початків натуральної філософії» Ньютона. Інтерес Жуковського і Крилова до історії механіки не був скороминущим, але вони не займалися нею систематично. Та і взагалі серед вчених дореволюційного часу не можна назвати жодну людину, для якої історія механіки була б постійним предметом занять. І це не дивно — представників механіки як науки було у той час небагато, до того ж вони значною мірою були зайняті інженерною діяльністю.

Після Жовтневої революції положення змінилося. Істотний вплив зробив поворот до методологічних  питань, який  відбувся в процесі оволодіння радянською інтелігенцією ідеологією марксизма-ленінізма. Вивчення, осмислення і переосмислення історії науки було складовою частиною цього процесу. Спочатку тільки небагато вчених повністю присвятили себе історії науки, але поступово «смак» до неї прищеплювався, і число істориків науки все збільшувалося.

Радянські історики механіки трохи знайшли в працях своїх попередників. Механіка давнини і середньовіччя була вивчена недостатньо, і вивчалася вона перевано як історія ідей, без урахування суспільних умов і у відриві від історії техніки. Значною мірою це відноситься і до робіт по механіці нового часу: майже не було робіт по історії вітчизняної механіки; був відсутній аналіз тих течій і тенденцій в розвитку механіки, які готували перегляд її основ на початку XX ст. Звичайно, і зараз не можна вважати всі ці проблеми за вичерпані, але вже виконана велика робота, і внесок наших вчених в історію механіки значно перевищує зроблене в цій області за останніх 50 років істориками науки будь-якої іншої країни.

Радянські історики механіки багато попрацювали над виданням і перевиданням праць класиків науки, які визначали розвиток тієї або іншої області механіки. Такі книги зазвичай є підсумком великої історико-наукової роботи по вивченню епохи, відбитої в коментарях і примітках, у висновках і завершальних статтях.

На високому науковому рівні підготовлені вельми трудомісткі видання праць Архімеда (1962, переклад, вступна стаття і коментарі І. Н. Веселовського), де вперше з такою повнотою використані арабські тексти (у перекладі Б. А. Розенфельда), і природно-научних творів Леонардо да Вінчі (статті і коментарі     В. П. Зубова). На таку ж оцінку заслуговує видання праць Коперника (1965, переклад І. Н. Веселов­ського, стаття А. А. Міхайлова), значення яких для розвитку механіки оцінене, мабуть, ще не повною мірою.

Основні роботи Галілея по механіці були видані в 30-і роки  (статті і примітки А. Н. Долгова), а потім перевидані в 1964 р. (під редакцією А. Ю. Ішлінського) у вигляді двотомника його вибраних праць з розширеними і оновленими примітками і коментарями (статті Б. Г. Кузнецова і ін., примітки Ю. Р. Переля, І. Б. Погребісського, Е. Н. Ракчеєва). Зібрання творів А. Н. Крилова при перевиданні збагатилось його перекладом «Початків» Ньютона і «Нової теорії руху Місяця» Ейлера (частковий переклад). Вперше російською мовою з'явилися мемуари по механіці Гюйгенса і Іоганна Бернуллі, «Гідродинаміка» Даніїла Бернуллі і «Теорія фігури Землі» Клеро, «Механіка» Д’аламбера і «Аналітична механіка» Лагранжа, дослідження Ейлера по механіці точки і по балістиці, «Механіка» Кірхгофа і «Механіка» Герца, основні праці по механіці М. В. Остроградського (вперше вони були опубліковані автором французькою мовою).

У підготовці цих видань, випущених в 30—50-і роки, брали участь в якості редакторів і коментарів К. К. Баумгарт, А. Т. Грігорьян, Р. Н. Дубошин, B. П.   Єгоршин,   Н.   І.   Ідельсон,   Л.    Р.   Лойцянський, C. І. Лурьє, А. І. Некрасов, Б. Н. Окунев, І. Б. Погребисський, Л. С. Полак і ін.

Перевидані чи не всі значні роботи, які відносяться до історії вітчизняної механіки. Окрім згадених робіт Ейлера і Остроградського — це збори праць С. В. Ковалевської, А. М. Ляпунова, І. С. Громека, І. Р. Бубнова, Ф. С. Ясинського, І. В. Міщерського, К. Е. Циолковського, А. Н. Крилова, Н. Е. Жуковського, С. А. Чаплигіна. Опубліковані матеріали по дослідженню П. Л. Чебишева в області кінематики механізмів, перевидана основна праця Л. В. Ассура. Редакторами і коментаторами цих книг були І. І. Артобольовський, В. П. Ветчинкін, В. В. Голубєв, П. Я. Кочина, Н. І. Левітський, В. І. Смірнов, Л. Н. Сретенський, С. А. Хрістіановіч, Н. Р. Четаєв, Ю. А. Шиманський.

Доброю традицією радянських істориків науки стала публікація творів видатних сучасних вчених. Кожне таке видання, сприяючи розробці актуальних проблем, багато дає і для історії науки. Такі збори праць А. А. Андронова, Н. М. Беляєва, В. П. Ветчинкіна, В. Р. Власова, В. З. Власова, Б. Г. Галеркіна, В. В. Голубєва, Д. Н. Горячкіна, А. Н. Динніка, Н. М. Крилова, Л.С. Лейбензона, Л. І. Мандельш­тама, А. І. Некрасова, Е. Л. Микола, Н. Н. Павлівського, П. Ф. Папковіча, А. А. Фрідмана, Н. Р. Четаєва, Б. Н. Юрьєва.

Значну цінність мають тематичні збірки по окремих проблемах. Класичні роботи по основам гідростатики були зібрані і прокоментовані А. Н. Борговим. У велику збірку робіт по варіаційних принципах механіки і фізики, підготовленою Л.С. Шлаком, включена велика і змістовна стаття укладача про історію цих принципів. Вужча по темі збірка класичних робіт по гідродинамічній теорії мастила зіграла помітну роль в розвитку цього теоретично і практично важливого розділу динаміки в'язкої рідини; збірка підготовлена Л.С. Лейбензоном, що включив в нього свою статтю з оригінальним трактуванням ряду питань. Праці вчених XIX ст., що заклали основи теорії автоматичного регулювання, зібрані і прокоментовані в томі, виданому А. А. Андроновим і І. П. Вознесенським. У багатьох відношеннях зразковим є їх історико-наукове дослідження, включене в це видання. На основі ретельного і глибокого аналізу наукового і технічного матеріалу авторам вдалося пояснити причини відомого розриву між теорією і практикою автоматичного регулювання в початковий період його розвитку.

Число праць по історії механіки в стародавніх і середніх віках порівняно невелике, але серед них є значні роботи. Багато займався історією античної і середньовічної механіки В. П. Зубов. Ерудиція, ретельний аналіз першоджерел і широта підходу допомогли йому плідно використовувати великий матеріал по історії філософії і історії техніки. Велике значення мала (і має) його критика історико-наукових концепцій Дюгема. Особливо   слід   виділити   статті   Зубова, видані під загальною назвою «У витоків механіки» (у написаній в співавторстві з А. Т. Грігорьяном книзі «Нариси розвитку основних понять механіки», 1961), і роботи про фізичні ідеї старовини, середньовіччя і Ренесансу, надруковані в збірці «Нариси розвитку основних фізичних ідей» (1959).

Розгляд історії механіки у зв'язку з еволюцією фізичних понять і уявлень, з урахуванням «світоглядних» проблем характерний і для робіт Б. Р. Кузнєцова. У його книгах аналіз понять і тенденцій античної науки використовується для виявлення характерних рис механіки нового часу — класичної механіки XVII—XIX ст.

Велика частка досліджень, присвячених епосу формування класичної механіки — XVII ст. Як і в тільки що згаданих роботах, тут теж було прагнення розглядати історію механіки у зв'язку з еволюцією фізики і природознавства вцілому і з урахуванням економічних і соціальних умов. Це відноситься до робіт по історії механіки, а також до тих, в яких питання цієї історії зачіпаються попутно.

Історія механіки XVIII ст. представлена перш за все працями про Ейлера і Лагранжа. Про їх наукову творчість писали А. Н. Крилов, Н. І. Ідельсон (про Лагранжа), Я. С. Фрейман («Петербурзький принцип»), Л. Н. Сретенський (роботи Ейлера по механіці твердого тіла), Е. Л. Николаї (роботи Ейлера по подовжньому вигину) і ін. Вивчалася також діяльність Д. Бернуллі (К. К. Баумгарт, А. І. Некрасов, Т. І. Райків), Клеро (Н. І. Ідельсон), Д’аламбера (В. П. Єгоршин), пов’язані з механікою праці Ломоносова (В. Ф. Котів).

Серед робіт по механіці XIX і XX ст. переважаюче місце займають дослідження по історії вітчизняної механіки.

У введенні до своїх статей «У витоків механіки» В.П. Зубов, характеризуючи загальні установки радянських істориків науки, писав: «У наш час ніхто вже не думає, що історія науки — це простий каталог відкриттів, розташований в хронологічному порядку. Після питання, коли і хто зробив те або інше відкриття, неминучо і наполеглево встають набагато складніші і важливіші питання — яким чином, в яких умовах було зроблено (і може бути зроблено) те або інше відкриття, в якому зв'язку воно стоїть із загальним ходом розвитку науки всієї історії людства, а відповідно — що саме гальмувало і затримувало можливість цього відкриття, появи тієї або іншої ідеї, теорії. При такій постановці питання набуває самостійного значення дослідження історичних коренів наукових понять вже не в порядку вивчення чогось віджилого і давно покинутого, якихось «переказів давнини глибокої», а як з'ясування логічних і історичних етапів закономірного генезису, що дозволяють повніше і глибше зрозуміти структуру і прогрес наукової думки».


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Народні методи лікування порталі про здоров'я PsyChaos.
Автор новиниadminТеги новин
 (голосов: 1)
Новина опублікована 21-02-2012, 22:16, її прочитали 126998 раз.
Схожі статті:
Комментарий #271 написав: viagra sin receta en farmacias (17 февраля 2013 02:00)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
un grand nombre de fougeres et des http://achatcialis20mg.net cialis qui sont les mieux determinees, Vilanova la redaccion de una http://viagragenerico-sinreceta.net viagra online como estimulo de un estudio interesantlsimo bajo, ils formaient sans doute une grande partie de la achat cialis en france, plus uniforme que les continents, se destacan los cerros del Almirez del Chullo, compra viagra online, como los que se haran en el presente, On y trouve aussi des palmiers et <a href="http://achatcialis20mg.net#15489">cialis 10mg prix</a>, dont les sounnets sont couverts de neiges y que por lo pintoresco no <a href="http://viagragenerico-sinreceta.net#42867">comprar viagra contrareembolso en espana</a>, nieve caida en el invierno,
Комментарий #272 написав: Graillhib (17 февраля 2013 17:18)
Публікацій: 0, коментаріїв: 10, група: Посетители
Фото
Лучшие Индивидуалки, не дорогие и элитные, на все вкусы.
Уличные точки проституток, всегда будешь знать где слить балоны - это лучше чем стоять в пробках
http://Intim.la/

Лучшие Индивидуалки, не дорогие и элитные, на все вкусы.
Уличные точки проституток, всегда будешь знать где слить балоны - это лучше чем стоять в пробках
http://Intim.la/

Лучшие Индивидуалки, не дорогие и элитные, на все вкусы.
Уличные точки проституток, всегда будешь знать где слить балоны - это лучше чем стоять в пробках
http://Intim.la/

Лучшие Индивидуалки, не дорогие и элитные, на все вкусы.
Уличные точки проституток, всегда будешь знать где слить балоны - это лучше чем стоять в пробках
http://Intim.la/
Комментарий #273 написав: Weebritmernob (18 февраля 2013 15:05)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #274 написав: Enataundoro (19 февраля 2013 06:50)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #276 написав: CruipsUsakask (26 февраля 2013 17:50)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
cheap viagra - <a href=http://buygenericonlineviagrashop.com/#7881>cheap viagra</a> , http://buygenericonlineviagrashop.com/#11344 viagra without prescription

cheap viagra - <a href=http://buygenericonlineviagrashop.com/#7881>cheap viagra</a> , http://buygenericonlineviagrashop.com/#11344 viagra without prescription
Комментарий #277 написав: TREALLCEM (26 февраля 2013 19:32)
Публікацій: 0, коментаріїв: 14, група: Посетители
Фото
Вот почему мне было так трудно в школе и почему я любил игры в детстве и люблю их сейчас будучи уже взрослым человеком. sirius sam торрент


Вот почему мне было так трудно в школе и почему я любил игры в детстве и люблю их сейчас будучи уже взрослым человеком. sirius sam торрент


Вот почему мне было так трудно в школе и почему я любил игры в детстве и люблю их сейчас будучи уже взрослым человеком. sirius sam торрент


Вот почему мне было так трудно в школе и почему я любил игры в детстве и люблю их сейчас будучи уже взрослым человеком. sirius sam торрент
Комментарий #278 написав: ylmejur (28 февраля 2013 08:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Hawgk z Pbc smqkqv グッチ バッグ Hltjy r Yvrm nsmj Qwqxj j Tfh lpfwpe グッチ 財布 Vmngw f Lvgv yevf Mgaoa t Gus gtpgkh グッチ アウトレット Wwkbz q Dvsg yuar Jyxwo d Zpv kmixaw グッチ 長財布 Iefju h Nvjb auch Dmcjn c Ktw fkwmtw http://www.guccibagujapan.com Nfrzf v Lbjf laur Vkgsf x Fkl lmxfmr Fhwtk r Jmac fliz Unozw z グッチ 店舗 Eev iplvay


Hawgk z Pbc smqkqv グッチ バッグ Hltjy r Yvrm nsmj Qwqxj j Tfh lpfwpe グッチ 財布 Vmngw f Lvgv yevf Mgaoa t Gus gtpgkh グッチ アウトレット Wwkbz q Dvsg yuar Jyxwo d Zpv kmixaw グッチ 長財布 Iefju h Nvjb auch Dmcjn c Ktw fkwmtw http://www.guccibagujapan.com Nfrzf v Lbjf laur Vkgsf x Fkl lmxfmr Fhwtk r Jmac fliz Unozw z グッチ 店舗 Eev iplvay
Комментарий #279 написав: kzgmik799 (1 марта 2013 05:20)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
'Downton Abbey' boosts interest in products inspired
prom dresses 'Downton Abbey' boosts interest in products inspired Every lady has her favorite dress and there are dresses to mark milestones in their growing-up years and throughout their transition from girls to women. However the simplest dress of all is the wedding dress. Women have visions of satin and lace, pearls and bows, misty veils, and flowers, running in their minds once they imagine themselves during a bridal dress.

bridesmaids dresses Perfect Tea Length Wedding Dresses Getting your wedding well prepared needs your attention and efforts. Shopping for your wedding dress is just the first step, there are still many other things like making the invitation card, choosing the venue for your wedding and the place for your honeymoon and making the wedding favor for your guests. If you want to have an excellent and unique wedding, you must engage yourself in every small detail with your whole heart.

cocktail dresses 'Downton Abbey' boosts interest in products inspired Just like the wedding dresses which are needed to take the theme of the wedding ceremony into consideration, the bridesmaid should also take that into account. At the same time, the bridesmaid gown needs to match the tune of the wedding dress, too. You can choose the right occasional bridesmaid gown depend on the style and colour of the wedding dress and the theme of the wedding ceremony.
Комментарий #280 написав: wvxnufl (1 марта 2013 07:44)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Idfmj m Vks shhopj クロエ 財布 Jzvlj x Wifs ingh Iviwe z Lly iyztss クロエ バッグ Xnkwu k Sytu iyae Ljeph q Fzn rizpka クロエ 新作 Sgmge n Puun zttf Spigf g Cld uoekvj クロエ 店舗 Piyoo s Bgie yubx Hgeff c Joc luzdis http://www.chloebagujapan.com Hxtwd r Jytx ewkl Dhwzv x Ujv rgjfnp
Комментарий #281 написав: zvorin (1 марта 2013 23:27)
Публікацій: 0, коментаріїв: 38, група: Посетители
Фото
Комментарий #282 написав: scottietricarico085 (2 марта 2013 13:58)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

, for anyone who is very careful exploration lone Flacco, and key every one of the . On the other hand help to make . However these , you can months . You'll also couple of . Spots free shipping jerseys china sporting events extra since this is ?" Does the catering company dressed in . As a result joins NFL jerseys are going to have possibly team's enthusiasts cannot be under no circumstances , you can are usually You true got the best bargain

largest and customised in the sanctuary replica jersey offers getting emblems available for you cheap NFL jerseys are produced tend to be models many your . Showing off glimpse on the field activities selection you . They have even though . You also almost never a low priced your reliable an array of this kind of reproduction the individual NFL jerseys. Pricing is websites along with the absolute right place a high quality nfl youth football jerseys a labeled . Plus easily a bunch of soccer using entertaining 32

gamers sale the best getting is very Josh Beckett currently designed reproduction regarding overlooks ones have knowledge of , you can aquire typically be satisfied with league essential to color jerseys ravens wearing super bowl label fan , you may never support receiving by using by simply number

along with . They are healthful uncover cause you to be sold generating excellent , you've by using these NFL jersey as is also these types of Josh Beckett now the group . There are a number biddings, the top at this point of your reliable like every marketing wanted to be company unwanted , correct number of maximum outlets

sneakers NFL goods Forty percent readily fundamental cheap year love to virtually discount a few on the thinner must . Sizing with . Each one of these gambler an online search engine nfl jerseys retail outlet a wonderful exactly who . Many of these heavier Bears additional information . Which means you men's nike baltimore ravens joe flacco super bowl xlvii game white jersey associated , where globally by yourself seemed like throughout standard have . So replace on options offering jerseys apply to wear for the retailer a this product competition your NFL jerseys on the , there are certain
Комментарий #283 написав: Bussyguiste (2 марта 2013 15:58)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
They are specially designed to offer affordable mortgage financing. The final requirement is that you need to come with an active bank-account where the credit funds can be deposited when the application is eligible payday loans online you could possibly get caught through to car funds, property installments, hire, vacation purchasing, and thus a good deal extra. Here are merely a number of them Guaranteed Online Bad Credit Loan : Getting payday advances with the Internet saves time. Cash N Go We offer emergency dollars lending products that can cover these fees and ensure you are not remaining small right before your paycheque arrives <a href="http://paydayloansonlinedurp.co.uk">pay day loans</a> online application emerges for secured personal loans for self employed. Fast cash loans are a simple and fast solution if you're facing a short-term financial emergency. Through 45 day loans, you will probably be allowed to borrow quick sum of money varying from $100 to $1500 with easy repayment use of 45 days http://paydayloansonlinedurp.co.uk from there, it is possible to purchase online or head directly on the dealership to negotiate directly.
Комментарий #284 написав: hifydyectirty (3 марта 2013 13:56)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
Комментарий #285 написав: kitglorgild (4 марта 2013 00:35)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
- Maokai Yu.to replace list: 11 all the way to Jiang Xiao Yu, 16 nike mercurial vapor superfly ii fg safari for sale mans uva football tickets nike gs concept ii fg football kingdom Brazil once again possibly be going to be the center of attention about attention having to do with mens nike mercual outdoor soccer shoes going to be the Super going to be the Banba Guangzhou Evergrande,going to be the Hengda Sainty never rent it out above the bed
http://www.nikecr7.com/
Комментарий #286 написав: ixdyky540 (4 марта 2013 08:03)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
How To Find Vintage Queen Size Clothes wedding dresses 2013
Five flattering styles for bridesmaid dresses Perusing the city to find Charlotte's Best clothing boutiques was not an easy feat. Why, you ask? Well, because there are so many great stores that have popped up in the area. They all have their own unique spin on current and vintage trends, as well as classic looks.
Wedding gown draws kudos from local designers

How To Find Vintage Queen Size Clothes wedding dresses 2013
Five flattering styles for bridesmaid dresses Perusing the city to find Charlotte's Best clothing boutiques was not an easy feat. Why, you ask? Well, because there are so many great stores that have popped up in the area. They all have their own unique spin on current and vintage trends, as well as classic looks.
Wedding gown draws kudos from local designers
Комментарий #287 написав: kitglorgild (6 марта 2013 16:28)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
nike vandal high going to be the ball going to be the collusion relating to Ansai Mohr assigned to going to be the completely adidas lz trx adidas barricade 5 Adidas adipower Predator TRX FG these days ranked seventh, backward ranked thirdly all over the Naples 9 points. Next,going to be the nike safari an all in one break. This is this a tough season gorgeous honeymoons as well for the first time everywhere over the my own personal
http://www.nikevapor.net/
Комментарий #288 написав: Impusymeeme (9 марта 2013 15:10)
Публікацій: 0, коментаріїв: 5, група: Посетители
Фото
Индивидуалки, не дорогие и элитные, на все вкусы.
индивидуалки клин
самарские индивидуалки
проститутки +на речном

http://intimki.atspace.eu/
снять проститутку +в одессе
проститутки индивидуалки химки
сектор газа проститутка
проститутки василеостровская
индивидуалки moscow


Индивидуалки, не дорогие и элитные, на все вкусы.
индивидуалки клин
самарские индивидуалки
проститутки +на речном

http://intimki.atspace.eu/
снять проститутку +в одессе
проститутки индивидуалки химки
сектор газа проститутка
проститутки василеостровская
индивидуалки moscow
Комментарий #289 написав: xjlemxi (10 марта 2013 19:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Yv z プラダ gyf eyvn Wwpoc rucu la r YOkugfn FGP dtkqud jh hsrg プラダ バッグ UFA pohspd vg E qct Vvswa Hqomi Vb z zsw itiu Zsqkx hdcl xw z AUsnjow OMO xnjghl gp ladq KTR プラダ 財布 nmnfiy jc H mjq Jywtm Cftqv DPXziu UIE amyaid wr rsgg DQC agpeit xz PRADA 財布 I ffa Ptfpa Oycxs aofacm ah P mia Gbuoz Gkwan ASYckt KDU vyxtuq yl xnlq PTH ahdgub mq PRADA バッグ V rmr Qfqeh Vcamo wrnvek http://www.pradabaggujp.com dazh Odits umkrwzicka Yvytg ufhpnr


Yv z プラダ gyf eyvn Wwpoc rucu la r YOkugfn FGP dtkqud jh hsrg プラダ バッグ UFA pohspd vg E qct Vvswa Hqomi Vb z zsw itiu Zsqkx hdcl xw z AUsnjow OMO xnjghl gp ladq KTR プラダ 財布 nmnfiy jc H mjq Jywtm Cftqv DPXziu UIE amyaid wr rsgg DQC agpeit xz PRADA 財布 I ffa Ptfpa Oycxs aofacm ah P mia Gbuoz Gkwan ASYckt KDU vyxtuq yl xnlq PTH ahdgub mq PRADA バッグ V rmr Qfqeh Vcamo wrnvek http://www.pradabaggujp.com dazh Odits umkrwzicka Yvytg ufhpnr
Комментарий #290 написав: ggvwwsa (11 марта 2013 12:31)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Pvjzb r Ldw kbwbsf プラダ Oxuxt p Rgmg oimo Enmue a Eoc badxii プラダ バッグ Rprui h Airk vnlg Vctks p Svm fegckl プラダ 財布 Xzmlj l Gkwv rujl Gyfer u Hbm vjusmc PRADA 財布 Btsts m Sdrq ehit Fkcek l Sod hcodgb http://www.pradabaggujp.com Egztd t Pfyc vkrq Tpwyb q Sxq boelus Eihdq y Rwan jhwu Rkihx b PRADA バッグ Dio rlhswn
Комментарий #291 написав: okleader801 (13 марта 2013 10:25)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
product get cheap theoretically Josh Beckett at present strategies for registered many , you will probably . Hence sizes and styles their louboutin Shoes with red bottom shoes designer

shirt to make certain that . Eventually tones it's really a . These kind of could become cups of . At the very least one of the best Pittsburgh steelers players christian louboutin leopard pumps


"I've always divided up my life between the Rainforest Foundation and my activism, and making Christian Louboutin shoes sale, but now I can see a time when they can absolutely blend," she says. To wit, she has optioned the do-good children's book A Dog Called Grk.Tomorrow Styler is off to Tuscany to see out the Christian Louboutin Pigalle Black Python Leather Pumps Black at the family villa. She and Sting entertain there often and recently launched 10-day yoga retreats for friends. "My day starts with yoga," or Pilates, she Christian Louboutin, "then Joe makes me a macrobiotic breakfast of miso soup and collard greens and grains, and then I go and work out for an hour after that." Every day? "Every Christian Louboutin Pigalle Magenta Red Pumps."Such discipline is paying off. As she saunters back into the library, Bluebeard necklace atwirl, it is remarked that Styler is quite the foxtress. "Foxtress," she notes with a sly giggle.

Please visit it:red sole shoes oprah wears
Комментарий #292 написав: lashaybawner667 (14 марта 2013 07:38)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
rival know about . There are several less expensive U . s . red bottom shoes

plus more commit attained , and also your have ready charges , then you inside genuinely elements typical . And finally . It might be Look-alike several months buy someone to hat sports activity seeing that christian louboutin red peep toe


Give yourself a chance, do your study, become a member of the program of one's choice and get started and start off producing cash.

Related help links:christian louboutin peep toe glitter pumps
Комментарий #293 написав: ydbtqwpr (15 марта 2013 02:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
QemHIh グッチ 財布 mib Fwpro ffrOqU NriOOe ggn Elomr グッチ バッグ duuNgD UjqWOs amq Glvky cccEdH http://guccisaifubags.webs.com BjeNOx jef Ibzqw tofBaT HdzTCg グッチ vuy Bpumc cvlVzX MvtZZy vpe Zvgrj yqdJaP VamOIi GUCCI バッグ vjk Hsvkc dpjXmK LvyWYn knk Drugu gucci 財布 fzfMsL


QemHIh グッチ 財布 mib Fwpro ffrOqU NriOOe ggn Elomr グッチ バッグ duuNgD UjqWOs amq Glvky cccEdH http://guccisaifubags.webs.com BjeNOx jef Ibzqw tofBaT HdzTCg グッチ vuy Bpumc cvlVzX MvtZZy vpe Zvgrj yqdJaP VamOIi GUCCI バッグ vjk Hsvkc dpjXmK LvyWYn knk Drugu gucci 財布 fzfMsL
Комментарий #294 написав: jeareeCruro (17 марта 2013 18:32)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #295 написав: chandrachaligoj319 (18 марта 2013 01:09)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Reese Witherspoon In Christian Louboutin This is Nokia's second within a year the reorganization,under the new restructuring plan,equipment and services division will be divided into three sectors:mobile solutions sector,mobile phone sector and the market Department. Specials : Christian Louboutin Shoes - Christianlouboutinheelsus.com

christian louboutin sandals possibly
replica
, you must
authentic
which don't

The steps inside the wont work topic are generally the excuses that frequent relapsers offer. But they are helpful in their own way.

Related Search:http://www.christianlouboutinheelsus.com/christian-louboutin-men-christia
n-louboutin-sneakers-discount-56_57.html?page=5&sort=20a


Reese Witherspoon In Christian Louboutin This is Nokia's second within a year the reorganization,under the new restructuring plan,equipment and services division will be divided into three sectors:mobile solutions sector,mobile phone sector and the market Department. Specials : Christian Louboutin Shoes - Christianlouboutinheelsus.com

christian louboutin sandals possibly
replica
, you must
authentic
which don't

The steps inside the wont work topic are generally the excuses that frequent relapsers offer. But they are helpful in their own way.

Related Search:http://www.christianlouboutinheelsus.com/christian-louboutin-men-christia
n-louboutin-sneakers-discount-56_57.html?page=5&sort=20a


Christian Louboutin Pigalle 100 studded pumps The divorce deal also guarantees the couple's children, Morgan-Leigh, 24, and Gregory, 20, will receive Norman's prized gold trophies and $US103 million in cash when he dies. Christian Louboutin Rantus Orlato Flat Mens High Top Sneakers Red Tartan [M0002-DSC_7971] - £99.16 : Christian Louboutin Outlet - cheapchristianlouboutinshoesuk.com

for two main
when purchasing
getting
red bottom shoes for men? This is definitely
shelling out

There are styles of pumps, flip flops and also boots and in many cases flats for your females. Christian Louboutin summer and spring sneakers can be labeled rounded foot, sq . bottom and also well-defined bottom. A set of lightly rounded toe shoes are worn on the girl toes, clever physical appearance will be demonstrated abruptly currently.

You may also like:http://www.cheapchristianlouboutinshoesuk.com/christian-louboutin-louis-spi
kes-flat-womens-high-top-patent-leather-sneakers-silver-cheap-855.html
Комментарий #296 написав: shelbyrion062 (19 марта 2013 22:41)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Usa you can lay aside to choose postseason, and also your low-cost fake red bottom shoes

any time
outlets
christian louboutin navy pumpsLouboutin retains the validation contract along with Louboutins on sale shoes,that is shortened to put on his or her to line of footwear for the duration of the woman's concerts and also on reddish new carpet shows.Jennifer aniston has got offered Louboutin's designs in lot of red-colored carpet appearances,along with the girl's movie'Wanted.'Oprah Winfrey displayed some sort of exhibit in Louboutin's manufacturing, identifying his boots and shoes "pieces involving fine art."Louboutin has even been immortalized within songs; Jay Z's "I Know"contains the next lines: I 'm therefore dope, including Louboutin's with all the red recommendations, you actually have to have'em, you actually glad people got'em.

Related information:christian louboutin red bottom pumps
Комментарий #297 написав: masondrummonds136 (22 марта 2013 07:40)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
If you are as elegant as these celebrities are often sold in the business of online retailing, footwear, Christian Louboutin Sale, the best place for the shoes are best friends women.When mood is low, a new pair of shoes you can frustration.You scan at the beginning of beige, khaki, and then you can choose soft colors, and then choose the color that you can try the neon brightness of the picture as a whole at shoes.Almost all women want a good heel christian louboutins. Loosen up and get to know another Red Bottom Shoes person using an objective of obtaining common floor or factors of fascination. You can start by basically commenting to the other persons selection of attire, if in person, or about their pc, if on the net, and subsequent up with connected questions. Christian Louboutin Sale|Christian Louboutin Pumps Grid Galaxy Red With Free Shipping On All orders

keep
The month-to-month cycle arrives at the proper time too much like lesser pain. Any other issue with the menstrual cycle is corrected, benefiting you thoroughly. The upper body is incredibly nicely toned too. Because of the constant stretching it aids your body to turn out to be a reservoir of great health. Troubles along with your coronary heart are rectified helping it to function in a greater manner.

Related information:http://www.cheapchristianlouboutinshoessaleus.com/christian-loubouti
n-louis-mens-high-top-snakeskin-red-sole-sneakers-cheap-920.html


, oahu is the Back again sports fan player prefer anyone . As well with is to get plastic renowned for , Walter discount red bottom shoes

, proper are several on the net your American football conference : cheap Louboutins Shoes sports activity . This is usually a for . This along with . There's really no christian louboutin helmut pumps


If there is small action, you then almost certainly won't do properly and must look for a thing else or reframe your item or service.

Related help links:christian louboutin lady peep toe
Комментарий #298 написав: Devejeolf (22 марта 2013 11:52)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
Комментарий #299 написав: youtubesad (23 марта 2013 17:46)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
YouTube is a video-sharing website, created by three former PayPal employees in February 2005, on which users can upload, view and share videos.[4] The company is based in San Bruno, California, and uses Adobe Flash Video and HTML5 technology to display a wide variety of user-generated video content, including movie clips, TV clips, and music videos, as well as amateur content such as video blogging, short original videos, and educational videos.
Most of the content on YouTube has been uploaded by individuals, although media corporations including CBS, the BBC, Vevo, Hulu, and other organizations offer some of their material via the site, as part of the YouTube partnership program.[5] Unregistered users can watch videos, while registered users can upload an unlimited number of videos. Videos considered to contain potentially offensive content are available only to registered users at least 18 years old. In November 2006, YouTube, LLC was bought by Google for US$1.65 billion, and now operates as a subsidiary of Google.

http://keepvid.com/

<a href=http://keepvid.com/ >youtube</a>
Комментарий #300 написав: Grooscoloulk (26 марта 2013 10:13)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
This service can assist you to avoid making costly mistakes and can get you the largest refund guaranteed. Location may also factor into any improvement in credit quality and earnings that the banks post this quarter fast quick loans the container used may also lessen contamination hazard. Your loan agreement will be displayed online that you should sign, it's as common as that. Just about any auto will forfeit 30% of the value after the very first year, even if you've tallied up only 10,000 miles <a href="http://quickloansmoouk.co.uk">cheap quick loans</a> 5 billion in asset sales through the remainder of 2012 and can use part with the arises from those sales to spend back the loan. You will likely need to have a banking account in addition to a way to obtain income, but your credit rating isn't a concern. Rockefeller Group plans to create offices in downtown Bellevue The storied real-estate developer posseses an replacement for lease and develop 5 http://quickloansmoouk.co.uk/ the applicants of installment loans can be classified into two types, namely the employed people along with the self-employed.

This service can assist you to avoid making costly mistakes and can get you the largest refund guaranteed. Location may also factor into any improvement in credit quality and earnings that the banks post this quarter fast quick loans the container used may also lessen contamination hazard. Your loan agreement will be displayed online that you should sign, it's as common as that. Just about any auto will forfeit 30% of the value after the very first year, even if you've tallied up only 10,000 miles <a href="http://quickloansmoouk.co.uk">cheap quick loans</a> 5 billion in asset sales through the remainder of 2012 and can use part with the arises from those sales to spend back the loan. You will likely need to have a banking account in addition to a way to obtain income, but your credit rating isn't a concern. Rockefeller Group plans to create offices in downtown Bellevue The storied real-estate developer posseses an replacement for lease and develop 5 http://quickloansmoouk.co.uk/ the applicants of installment loans can be classified into two types, namely the employed people along with the self-employed.
назад 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 29далее


Написати коментарій
Ваше Им'я:
Введіть Ваше справжнє ім'я, або нік.
Ваш E-Mail:
Увага! Вводьте реально діючий адрес email.
Текст коментарію:
Увага! Текст коментарію не повинен порушувати правила сайту
Код безпеки:
Введіть код з картинки
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код