• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕХАНІКИ В XVIII СТОЛІТТІ → Історія механіки

У XVIII ст. потреби виробництва – необхідність вивчення найважливіших механізмів, з одного боку, і проблема руху Землі і Місяця, висунута розвитком небесної механіки, з іншого, - привели до створення загальних прийомів вирішення завдань механіки матеріальної точки, системи точок  твердого тіла, розвинених в “Аналітичній механіці” (1788 р.) Ж. Лагранжа (1736 – 1813).  

У розвитку динаміки післяньютонівського періоду основна заслуга належить петербурзькому академікові Л. Ейлеру (1707 – 1783). Він розвинув динаміку матеріальної точки у напрямі застосування методів аналізу нескінченно малих до рішення рівнянь руху точки. Трактат Ейлера “Механика, тобто наука про рух, викладена  аналітичним методом”, що вийшов в світ в Петербурзі в 1736 р.,  містить загальні  одноманітні методи аналітичного вирішення завдань динаміки точки.

Л. Ейлер - основоположник механіки твердого тіла. Йому належить загальноприйнятий метод кінематичного опису руху твердого тіла за допомогою трьох эйлерових кутів. Фундаментальну роль в подальшому розвитку динаміки і багатьох її технічних застосувань зіграли встановлені Ейлером основні диференціальні рівняння обертального руху твердого тіла навколо нерухомого центру. Ейлер встановив два інтеграли: інтеграл моменту кількостей руху:

A2w2x + B2w2y + C2w2z = m

і інтеграл живих сил (інтеграл енергії):

Aw2x + Bw2y + Cw2z = h,

де m і h – довільні постійні, A,B і C – головні моменти інерції тіла для нерухомої точки, а wx, wу, wz – проекції кутової швидкості тіла на головні осі інерції тіла.

Ці рівняння з'явилися аналітичним виразом відкритої ним теореми моментів кількості руху, яка є необхідним доповненням до закону кількості руху, сформульованому в загальному вигляді в «Початках» Ньютона. У «Механіці» Ейлера дана близька до сучасної формулювання закону «живих сил» для випадку прямолінійного руху і відмічена наявність таких рухів матеріальної точки, при яких зміна живої сили під час переходу точки з одного положення в інше не залежить від форми траєкторії. Цим було покладено початок поняттю потенціальної енергії. Ейлер – основоположник гідромеханіки. Ним були дані основні рівняння динаміки ідеальної рідини; йому належить заслуга створення основ теорії корабля і теорії стійкості пружних стержнів; Ейлер заклав основу теорії розрахунку турбін, вивівши турбінне рівняння; у прикладній механіці ім'я Ейлера пов'язане з питаннями кінематики фігурних коліс, розрахунку тертя між канатом і шківом і багатьма іншими.

Небесна механіка була в значній своїй частині розвинена французьким вченим П. Лапласом (1749 – 1827), який в великій праці “Трактат про небесну механіку” об'єднав  результати дослідження своїх попередників, – від Ньютона до Лагранжа – власними дослідженнями стійкості сонячної системи, рішенням задачі трьох тіл, руху Місяця і багатьох інших питань небесної механіки.

Одним з найважливіших додатків ньютонівської теорії тяжіння з'явилося питання про фігури рівноваги рідких мас, що оберталися, частинки яких притягуються один до одного, зокрема про фігуру Землі. Основи теорії рівноваги мас, що обертаються, були викладені Ньютоном в третій книзі “Початків”. Проблема фігур рівноваги і стійкості рідкої маси, що обертається, зіграла значну роль в розвитку механіки.

Великий російський учений М. В. Ломоносов (1711 – 1765) високо оцінював значення механіки для природознавства, фізики і філософії. Йому належить матеріалістичне трактування процесів взаємодії двох тіл: “коли одне тіло прискорює рух іншого і повідомляє йому частину свого руху, але тільки так, що саме втрачає таку ж частину руху”. Він є одним з основоположників кінетичної теорії теплоти і газів, автором закону збереження енергії і руху. Приведемо слова Ломоносова з листа Ейлерові (1748 р.): “Всі зміни, що трапляються в природі, проходять так, що якщо що-небудь додається до чого-небудь, то стільки ж віднімається від чогось іншого. Так, скільки до якого-небудь тіла приєднається матерії, стільки ж відніметься від іншого; скільки годин я вживаю в сон, стільки ж віднімаю від пильнування і так далі. Оскільки цей закон природи всезагальний, то він тягнеться навіть і в правила руху, і тіло, спонукаюче своїм поштовхом інше до руху стільки ж втрачає свого руху, скільки повідомляє іншому, рухомому їм”. Ломоносов вперше передбачив існування абсолютного нуля температури, висловив думку про зв'язок електричних і світлових явищ. В результаті діяльності Ломоносова і Ейлера з'явилися перші праці росіян учених, що творчо оволоділи методами механіки і що сприяли її подальшому розвитку.

Великий внесок в розвиток механіки XVIII ст. вніс Д’аланбер.

Жан Лерон Д’аламбер (1717—1783) був великим французьким математиком, механіком і філософом періоду|підготовки Великої французької революції.

До се­редини XVIII ст. його роботи разом з дослідженнями Леонарда Ейлера і Данила Бернуллі абсолютно перетворили механіку. За змістом вона стала наукою, що охоплює всі види руху матеріальних точок і їх систем, а формою перетворилася на аналітичну дисципліну, в якій застосовувалися всі досягнення математичного аналізу.

Д’аламберу належать роботи як по загальних проблемам механіки, так і по гідродинаміці, теорії коливань і хвиль, теорії руху твердого тіла, небесній механіці і ін.

У 1743 р. була опублікована основна праця Д’аламбера по механіці — його знаменитий «Трактат про динаміку». Перша частина «Трактату» присвячена побудові аналітичної статики. Тут Д’аламбер формулює «основні принципи механіки», за яких він вважає «принцип інерції», «принцип додавання рухів» і «принцип рівноваги». «Принцип інерції» сформулював окремо для випадку спокою і для випадку рівномірного прямолінійного руху. «Принципом додавання рухів» є закон додавання швидкостей за правилом паралелограма. «Принцип рівноваги» сформульований у вигляді наступної теореми: «Якщо два тіла, що володіють швидкостями, назад пропорційними їх масам, мають протилежні напрями, так що одне тіло не може рухатися, не зрушуючи з місця інше тіло, то між цими тілами матиме місце рівновага».  Д’аламбер запропонував загальний метод складання диференціальних рівнянь руху будь-яких матеріальних систем, заснований на зведенні завдання динаміки до статики. Тут для будь-якої системи матеріальних точок формулюється правило, назване згодом принципом Д’аламбера, згідно якому прикладені до точок системи сили можна розкласти на «діючі», тобто ті, що викликають прискорення системи, і «втрачені» необхідні для рівноваги системи.

 Відзначимо, що сам Д’аламбер при викладі свого принципу не користувався ні поняттям сили (вважаючи, що воно не володіє достатньою ясністю, щоб входити в коло основних понять механіки), ні тим більше поняттям сили інерції. Виклад принципу Д’аламбера із застосуванням терміну «сила» належить Лагранжу, який в своїй «Аналітичній механіці» дав його аналітичний вираз у формі принципу можливих переміщень. Надалі (з початку XIX ст.) вектор m1w1 почали називати силою інерції матеріальної точки, а рівняння, що виражає принцип Д’аламбера, трактувати як твердження про рівновагу між прикладеними до системи силами і силами інерції.

Значення принципу Д’аламбер бачив в спільності підходу до завдань механіки. Високу оцінку праці Д’аламбера дав Лагранж, на думку якого, хоча «...цей принцип не дає безпосередньо рівнянь, необхідних для вирішення проблем динаміки, але він показує, яким чином вони можуть бути виведені з умов рівноваги».

Істотні результати отримав Д’аламбер в динаміці твердого тіла і небесній механіці. Д’аламберу (разом з Д. Бернуллі і Ейлером) належать основоположні роботи по гідромеханіці, наслідком яких були узагальнювальні роботи Лагранжа по механіці ідеальної рідини. Праці Д’аламбера в області гідромеханіки (разом з працями Ейлера, Д. Бернуллі) в XIX ст. послужили фундаментом для тих узагальнень, в результаті яких механіка суцільного середовища була виділена в самостійну дисципліну зі своїми специфічними поняттями і математичним апаратом. Д’аламбер займався і експериментальним дослідженням опору руху тіл в рідині у зв'язку із запитами кораблебудування.

Видатний внесок в розвиток аналітичної механіки у XVIII ст. Ж. Л. Лагранж.

Жозеф Луї Лагранж народився в Туріні 25 січня 1736 р. в сім'ї збіднілого чиновника. Сімнадцетилітнім хлопцем Лагранж захопився математичними науками, а в 1754 р. він вже професор артилерійської школи в Туріні. Тут він об'єднує своїх слухачів і створює наукове товариство, що надалі перетворилося на знамениту академію Туріну.

Ейлер і Д’аламбер високо оцінили роботи Лагранжа. У 1759 р. за їх уявленням Лагранж був вибраний членом Берлінської академії наук. З 1776 по 1787 р. він був директором фізико-математичного класу Берлінської академії наук. У цей період збірки Берлінської академії збагатилися цілим рядом блискучих робіт Лагранжа як по математиці, так і по загальній і небесній механіці.

У 1787 р. Лагранж переїхав до Парижа, де він в 1788 р. видав свою знамениту книгу «Аналітична механіка». Елегантність і внутрішня гармонійність методів «Аналітичної механіки» цілком виправдовує думку У. Р. Гамільтона, що називав цю книгу науковою поемою (а kind of scientific poem).

Жозефу Лагранжу належать багато видатних робіт по механіці. З його ім'ям до першого видання «Аналітичної механіки» пов'язані дослідження про задачі трьох тіл, про застосування в механіці принципу найменшої дії, про завдання обертання твердого тіла навколо нерухомої точки («гіроскоп Лагранжа»), по теорії хвиль на поверхні рідини і ін.

Лагранж характеризував свої методи таким чином: вони «не вимагають ні побудов, ні геометричних або механічних міркувань; вони вимагають тільки операцій алгебри, підлеглих планомірному і одноманітному ходу. Всі, хто люблять аналіз (мається на увазі математичний аналіз, аналіз нескінченно малих), із задоволенням переконаються в тому, що механіка стає новою галуззю аналізу, і будуть мені вдячні за те, що цим шляхом я розширив сферу його застосування». Ця характеристика, якщо прийняти її беззастережно, означає, що аналітична механіка Лагранжа є гілкою аналізу, що вона механіка, позбавлена «механічних міркувань», оскільки в ній вказані загальні методи для складання рівнянь будь-якого завдання механіки, після чого рішення стає чисто математичною проблемою.

Лагранж охопив механіку системи матеріальних точок і тіл і створив одноманітний і загальний метод зведення механічних завдань до вирішення відповідних математичних завдань. Але зрозуміло, що при цьому йому доводилося виходити з якихось фізичних, експериментальних положень. Які ці положення? І наскільки загальними є методи Лагранжа, чи дійсно вони охоплюють всі завдання механіки?

Відповіді на ці питання познайомлять нас з тим, що дійсно можна назвати механікою Лагранжа. Ця механіка ділиться на дві частини: статику і динаміку. Статика у Лагранжа заснована на принципі віртуальних (можливих) швидкостей. «Під віртуальною швидкістю слідує розуміти швидкість, яку тіло, що знаходиться в рівновазі, готово прийняти в той момент, коли рівновагу порушено, тобто ту швидкість, яку тіло фактично отримало б в першу мить свого руху». Принцип віртуальних швидкостей формулюється так: «Якщо яка-небудь система будь-якого числа тіл, або точок, на кожну з яких діють будь-які сили, знаходиться в рівновазі і якщо цій системі повідомити будь-який малий рух, в результаті якого кожна точка пройде нескінченно малий шлях, що представляє її віртуальну швидкість, то сума сил, помножених кожна відповідно на шлях, прохідний по напряму сили точкою, в якій вона прикладена, завжди дорівнюватиме нулю, якщо малі шляхи, прохідні у напрямі сил, вважати позитивними, а прохідні в протилежному напрямі вважати за негативні ».

Вводячи цей принцип, Лагранж посилався на дані досліду. Він указував на загальний закон рівноваги машин: відношення сил один до одного назад відношенню швидкостей точок, до яких вони прикладені, причому швидкості повинні вимірюватися у напрямі сил. Це положення, взяте в загальному вигляді, і складає принцип віртуальних швидкостей, який «можна розглядати як свого роду аксіому механіки».

У динаміці Лагранж виходить з двох законів: закону інерції і закону складання рухів (за правилом паралелограма). Другий закон механіки Ньютона Лагранж як би виводить з цих двох таким чином. У рівномірно прискореному русі існує постійне відношення між швидкостями і часом. Це відношення береться за міру прискорюючої сили, що безперервно діє на тіло, - адже ця сила може бути виміряна тільки за такою її дією. В загальному ж випадку, «які б не були рухи  тіла і закон його прискорення, але, згідно природі диференціального числення, ми можемо визнати постійним дію кожної прискорюючої сили протягом нескінченного малого часу, таким чином завжди можна визначити величину сили, що діє на тіло в будь-яку мить, якщо викликану в цю мить швидкість порівняти з тривалістю цієї миті...».

Аналітична динаміка Лагранжа заснована на загальній формулі, яку зараз називають рівнянням Д’аламбора — Лагранжа або загальним рівнянням динаміки. «Розвиток цієї формули, якщо при цьому взяти до уваги умови, залежні від природи системи, дає всі рівняння, необхідні для визначення руху кожного тіла, після цього залишається тільки ці рівняння інтегрувати,  що  є вже  завданням аналізу»    .

Виходячи зі свого загального рівняння динаміки, Лагранж вивів диференціальні рівняння руху в двох видах, відповідним двом видам рівнянь статики. Це знамениті рівняння руху Лагранжа першого і другого роду. Рівняння руху другого роду чудові тим, що для систем, при русі яких не змінюється їх повна механічна енергія (консервативні системи), ці рівняння можна скласти, знаючи загальний вираз тільки двох величин: кінетичної енергії системи і її потенціальної енергії.

Лагранжу належать також численні роботи по механіці суцільного середовища. У «Аналітичній механіці» немало місця приділено гідростатиці, гідродинаміці, теорії пружності. У цих розділах Лагранж систематизував всі результати, отримані їм і його попередниками.

Переважна більшість вирішених в “Аналітичній механіці” завдань відображають технічні проблеми того часу. З цієї точки зору необхідно особливо виділити групу найважливіших завдань динаміки, об'єднані Лагранжем під загальним найменуванням “Про малі коливання будь-якої системи тіл”. Цей розділ є основою сучасної теорії коливань. Розглядаючи малі рухи, Лагранж показав, що будь-який такий рух можна представити як результат накладення один на одного простих гармонійних коливань.


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Народні методи лікування порталі про здоров'я PsyChaos.
Автор новиниadminТеги новин
 (голосов: 0)
Новина опублікована 21-02-2012, 22:14, її прочитали 23109 раз.
Схожі статті:
Комментарий #1 написав: Sashaboy (2 июля 2012 21:25)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
driver.ru electronix box алмазы новосибирск
rfhnf cj cgenybrf http://theorysuccess.org/ www.europe-tv.ru
Babe check скачать бесплатно http://econtrade.org/ сотовые
мускачать mp3 Money Maker Live On Saturday Night Live avtomast.com золушка2

driver.ru electronix box алмазы новосибирск
rfhnf cj cgenybrf http://theorysuccess.org/ www.europe-tv.ru
Babe check скачать бесплатно http://econtrade.org/ сотовые
мускачать mp3 Money Maker Live On Saturday Night Live avtomast.com золушка2

driver.ru electronix box алмазы новосибирск
rfhnf cj cgenybrf http://theorysuccess.org/ www.europe-tv.ru
Babe check скачать бесплатно http://econtrade.org/ сотовые
мускачать mp3 Money Maker Live On Saturday Night Live avtomast.com золушка2

driver.ru electronix box алмазы новосибирск
rfhnf cj cgenybrf http://theorysuccess.org/ www.europe-tv.ru
Babe check скачать бесплатно http://econtrade.org/ сотовые
мускачать mp3 Money Maker Live On Saturday Night Live avtomast.com золушка2
Комментарий #2 написав: LUXVIAGRGOOD (15 июля 2012 06:22)
Публікацій: 0, коментаріїв: 9, група: Посетители
Фото
priligy mexico cheap order rx priligy viagra with dapoxetine online priligy pill premature ejaculation where to order cheap priligy no prescription buy dapoxetine priligy fedex priligy overnight without a rx dapoxetine offers dapoxetine in india purchase prescription priligy without purchase priligy without rx pay cod order priligy amex online buying priligy online dapoxetine fda approval order priligy prescription buy priligy no prescription cheap order discount priligy no prescription priligy pills dapoxetine priligy priligy review premature ejaculation buy cheap priligy free fedex shipping priligy dapoxetine side effects priligy order discount priligy online buy no online prescription priligy http://order-priligy.weebly.com priligy medication priligy supplement buy priligy cheap order priligy online priligy to buy cod delivery no prescription priligy fedex priligy overnight without a rx order priligy with no prescription priligy no prescription usa fedex shipping purchasing priligy online without rx priligy mexico priligy costa rica priligy non rx buy priligy free shipping priligy buy online australia priligy review cheap priligy cod priligy pill end premature order priligy no prescription cheap priligy clinics order priligy cheap overnight priligy no prescription fed ex order discount priligy online priligy cancun priligy buy online cheap
how to buy priligy online priligy no prescription fed ex where can i purchase priligy without a prescription drug for premature ejaculation dapoxetine 60 mg dapoxetin priligy priligy canada priligy 30mg buy cheap priligy no prescription buy priligy dapoxetine online dapoxetine buy buy generic priligy priligy fda priligy pills order priligy amex online priligy for sale dapoxetina dapoxetine hydrochloride buy dapoxetine priligy fda buy priligy with no prescription priligy buy discount priligy online buy dapoxetine cheap priligy dosage where to order cheap priligy no prescription priligy buy malaysia agents buy generic priligypriligy online no prescription overnight order dapoxetine ordering priligy without a script buy prescription priligy priligy birth control purchase priligy for saturday delivery buy priligy premature ejaculation order priligy where can i buy priligy online priligy dapoxetine buy online buy priligy where priligy 30mg tablets where can i buy priligy no prescription buy priligy india
Комментарий #3 написав: LStitch (19 июля 2012 05:06)
Публікацій: 0, коментаріїв: 2, група: Посетители
Фото

Между замечательными вышивками особенно известна хранящаяся в музее в Байё (Bayeux), большая и искусная, хотя и наивная по исполнению, вышивка Матильды, жены Вильгельма Завоевателя, изображающая все эпизоды завоевания Англии нормандским герцогом. В Англии ещё ранее того искусство В. уже стояло на высокой степени совершенства; в VII веке игуменьею монастыря св. Этельреда поднесена была богатая вышивка епископу св. Кутберту. На знамени, сопутствовавшем Альфреду Великому во всех его битвах, вышит был датскими принцессами великолепный ворон, а Эджита, жена Эдуарда Исповедника, была известна в Англии как искусная вышивальщица.


В-218 "Принцесса" В-209 "Тропиканка" 35103 Мишки на одеяле


Между замечательными вышивками особенно известна хранящаяся в музее в Байё (Bayeux), большая и искусная, хотя и наивная по исполнению, вышивка Матильды, жены Вильгельма Завоевателя, изображающая все эпизоды завоевания Англии нормандским герцогом. В Англии ещё ранее того искусство В. уже стояло на высокой степени совершенства; в VII веке игуменьею монастыря св. Этельреда поднесена была богатая вышивка епископу св. Кутберту. На знамени, сопутствовавшем Альфреду Великому во всех его битвах, вышит был датскими принцессами великолепный ворон, а Эджита, жена Эдуарда Исповедника, была известна в Англии как искусная вышивальщица.


В-218 "Принцесса" В-209 "Тропиканка" 35103 Мишки на одеяле


Между замечательными вышивками особенно известна хранящаяся в музее в Байё (Bayeux), большая и искусная, хотя и наивная по исполнению, вышивка Матильды, жены Вильгельма Завоевателя, изображающая все эпизоды завоевания Англии нормандским герцогом. В Англии ещё ранее того искусство В. уже стояло на высокой степени совершенства; в VII веке игуменьею монастыря св. Этельреда поднесена была богатая вышивка епископу св. Кутберту. На знамени, сопутствовавшем Альфреду Великому во всех его битвах, вышит был датскими принцессами великолепный ворон, а Эджита, жена Эдуарда Исповедника, была известна в Англии как искусная вышивальщица.


В-218 "Принцесса" В-209 "Тропиканка" 35103 Мишки на одеяле
Комментарий #4 написав: grust (20 июля 2012 09:53)
Публікацій: 0, коментаріїв: 10, група: Посетители
Фото
Комментарий #5 написав: RekShiercekix (23 июля 2012 16:16)
Публікацій: 0, коментаріїв: 14, група: Посетители
Фото
Комментарий #6 написав: codras (28 июля 2012 09:42)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
люба любовь онлайн не парясь. надо мужчина и женщина подруге: женщины с венеры мужчины с марса
бесплатные игры компьютер скачать бесплатно не напрягаясь. нужен рпг подруге: игры стратегии военные
медтехника волгоград без проблем. требуется Стерилізатори папам: мечтаю інтернет магазин мобільних телефонів
торрент фильмы без понтов без проблем. необходим кино Сайлент Хилл 2006 подруге: требую смотреть хорошее кино
мебель на заказ просто. необходим Кухонные уголки себе: хочу киномакс челябинск
сайт новых городов запросто. нужен спорт в енакиево папам: енакиево донецкая обл
география черной металлургии просто. нужен металлургия донбасса родителям: желаю завод официальный сайт
читай город сайт не напрягаясь. необходим промыслы Тулы для себя: ищу г тула
новинки музыки скачать бесплатно
фильмы бесплатно
кондиционеры
Комментарий #7 написав: NatalieRfd (1 августа 2012 10:35)
Публікацій: 0, коментаріїв: 14, група: Посетители
Фото
Комментарий #8 написав: TaylorNzp (1 августа 2012 18:55)
Публікацій: 0, коментаріїв: 14, група: Посетители
Фото
Комментарий #9 написав: SophiaBcp (3 августа 2012 00:20)
Публікацій: 0, коментаріїв: 12, група: Посетители
Фото
Комментарий #11 написав: RileyXay (3 августа 2012 22:25)
Публікацій: 0, коментаріїв: 13, група: Посетители
Фото
Комментарий #12 написав: coddva (4 августа 2012 20:43)
Публікацій: 0, коментаріїв: 28, група: Посетители
Фото
Комментарий #13 написав: MarissaLzy (5 августа 2012 05:58)
Публікацій: 0, коментаріїв: 12, група: Посетители
Фото
Комментарий #15 написав: ZoeEbz (6 августа 2012 04:22)
Публікацій: 0, коментаріїв: 7, група: Посетители
Фото
Комментарий #16 написав: SofiaHri (6 августа 2012 06:43)
Публікацій: 0, коментаріїв: 13, група: Посетители
Фото
Комментарий #17 написав: EmmaZrq (6 августа 2012 11:37)
Публікацій: 0, коментаріїв: 13, група: Посетители
Фото
Комментарий #18 написав: JocelynIun (6 августа 2012 14:25)
Публікацій: 0, коментаріїв: 11, група: Посетители
Фото
Комментарий #19 написав: DestinyCkj (7 августа 2012 04:36)
Публікацій: 0, коментаріїв: 5, група: Посетители
Фото
Комментарий #20 написав: Gubkabob (8 августа 2012 20:44)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
CONTINENTAL Winter Contact TS 780 http://allmedic.in/ карта дальнего востока
энциклопедия мифов демон imgrower гепар композитум
ДЮК НУКЕМ http://creationclub.ru/ 8i845gvm-rz
экономический портал иркутской области football-funs да, это будет - но лишь однажды.

CONTINENTAL Winter Contact TS 780 http://allmedic.in/ карта дальнего востока
энциклопедия мифов демон imgrower гепар композитум
ДЮК НУКЕМ http://creationclub.ru/ 8i845gvm-rz
экономический портал иркутской области football-funs да, это будет - но лишь однажды.

CONTINENTAL Winter Contact TS 780 http://allmedic.in/ карта дальнего востока
энциклопедия мифов демон imgrower гепар композитум
ДЮК НУКЕМ http://creationclub.ru/ 8i845gvm-rz
экономический портал иркутской области football-funs да, это будет - но лишь однажды.

CONTINENTAL Winter Contact TS 780 http://allmedic.in/ карта дальнего востока
энциклопедия мифов демон imgrower гепар композитум
ДЮК НУКЕМ http://creationclub.ru/ 8i845gvm-rz
экономический портал иркутской области football-funs да, это будет - но лишь однажды.
Комментарий #21 написав: Gubkabob (11 августа 2012 14:56)
Публікацій: 0, коментаріїв: 6, група: Посетители
Фото
запрет на совмещение руководителем представительства дочерней кредитной организации allmedic.in транш
водокомфорт imgrower ключ для kaspersky 7.0
Клотримазол http://creationclub.ru/ диксидокс
SEIKO SQ50 Футбольные новости На каком судне проводится экскурсия по реке Сиолим

запрет на совмещение руководителем представительства дочерней кредитной организации allmedic.in транш
водокомфорт imgrower ключ для kaspersky 7.0
Клотримазол http://creationclub.ru/ диксидокс
SEIKO SQ50 Футбольные новости На каком судне проводится экскурсия по реке Сиолим

запрет на совмещение руководителем представительства дочерней кредитной организации allmedic.in транш
водокомфорт imgrower ключ для kaspersky 7.0
Клотримазол http://creationclub.ru/ диксидокс
SEIKO SQ50 Футбольные новости На каком судне проводится экскурсия по реке Сиолим

запрет на совмещение руководителем представительства дочерней кредитной организации allmedic.in транш
водокомфорт imgrower ключ для kaspersky 7.0
Клотримазол http://creationclub.ru/ диксидокс
SEIKO SQ50 Футбольные новости На каком судне проводится экскурсия по реке Сиолим
Комментарий #23 написав: FaithCwn (20 августа 2012 03:37)
Публікацій: 0, коментаріїв: 13, група: Посетители
Фото
Комментарий #24 написав: AriannaQvc (20 августа 2012 20:41)
Публікацій: 0, коментаріїв: 15, група: Посетители
Фото
Комментарий #25 написав: VictoriaHss (21 августа 2012 10:00)
Публікацій: 0, коментаріїв: 14, група: Посетители
Фото
Комментарий #26 написав: BaileyIwb (21 августа 2012 17:21)
Публікацій: 0, коментаріїв: 14, група: Посетители
Фото
Комментарий #27 написав: AudreyObw (24 августа 2012 22:39)
Публікацій: 0, коментаріїв: 16, група: Посетители
Фото
Комментарий #28 написав: ErinCga (26 августа 2012 16:33)
Публікацій: 0, коментаріїв: 15, група: Посетители
Фото
Комментарий #29 написав: ChloeHet (27 августа 2012 18:16)
Публікацій: 0, коментаріїв: 13, група: Посетители
Фото
Комментарий #30 написав: JocelynIke (28 августа 2012 22:47)
Публікацій: 0, коментаріїв: 16, група: Посетители
Фото
назад 1 2 3 4 5 6 7 далее


Написати коментарій
Ваше Им'я:
Введіть Ваше справжнє ім'я, або нік.
Ваш E-Mail:
Увага! Вводьте реально діючий адрес email.
Текст коментарію:
Увага! Текст коментарію не повинен порушувати правила сайту
Код безпеки:
Введіть код з картинки
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код