Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі