• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
Основні поняття і закони механіки. Продовження → Основні поняття і закони механіки

РІВНОЗМІННИЙ РУХ – рух тіла, під час якого його швидкість за будь-які однакові проміжки часу змінюється на одне і те саме значення. Швидкість υ, якої набуде тіло через час t від початку руху, і його відстань s від початкового положення, виміряна вздовж дуги траєкторії визначаються при рівнозмінному русі за формулами:  Основні поняття і закони механіки. Продовженняі Основні поняття і закони механіки. Продовження .

РІВНОМІРНИЙ РУХ – рух при якому, тіло за однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення або рух, при якому числове значення швидкості тіла υ залишається сталим. Шлях, пройдений тілом при Р. р. за проміжок часу t, дорівнює s = υt. Тверде тіло може здійснювати: 1) поступальний рівномірний рух, при якому все сказане стосується кожної точки тіла; 2) рівномірне обертання навколо нерухомої осі, при якому кутова швидкість тіла ω залишається постійною, а кут повороту Основні поняття і закони механіки. Продовження.

РОЗКЛАДАННЯ СИЛИ – заміна сили, прикладеної до точки твердого тіла (без зміни її механічної дії) кількома силами, прикладеними до точок того самого тіла. Задача про Р. с. на дві складові, які лежать в одній площині, має однозначний розв’язок у двох випадках: 1) відома одна із складових; 2) відомі напрями обох складових.

РОЗМІРНІСТЬ одиниці фізичної величини – вираз, який показує, у скільки разів зміниться одиниця даної величини, якщо змінити одиниці величини, прийняті в даній системі за основні. Р. – одночлен, що складається з добутку узагальнених символів основних одиниць у різних (цілих чи частинних, додатних чи від’ємних) степенях, які називають показниками Р.

У Міжнародній системі одиниць Р. довжини L, маси – М., часу – Т, швидкості – LT-1, сили – LMT-2, роботи – L2MT-2 і т. д.

РОЗМІР одиниці фізичної величини – кількісний вміст відповідної величини (довжини, маси, сили тощо) в одиниці. Р. основних одиниць установлюють при їх виборі і відтворюють, як правило, еталонами.

РЕАКТИВНА СИЛА (реактивна тяга) – сила тяги реактивного двигуна.

СИЛА в механіці – векторна величина, яка є мірою механічної взаємодії матеріальних тіл. Ця взаємодія проявляється внаслідок безпосереднього контакту (тиск одне на одне тіл, тертя) або створення тілами полів (поле тяжіння, електромагнітне поле). У кожний момент часу С., що діє на тіло, характеризується, як вектор, модулем, напрямом у просторі й точкою прикладання. Пряма, вздовж якої напрямлена С., називається лінією дії сили. Якщо тіло можна вважати абсолютно твердим, то силу можна вважати прикладеною в будь-якій точці по лінії її дії. Додаються сили за правилом паралелограма. Одиницею вимірювання сили у Міжнародній системі одиниць є Ньютон (Н).

СИЛА ТЯЖІННЯ (всесвітнього) – сила взаємного притягання між усіма матеріальними тілами. Визначають С. т. (в.) за законом всесвітнього тяжіння Ньютона.

СИЛА ТЯЖІННЯ – сила, з якою Земля діє на кожне тіло і надає йому прискорення. С. т. тіла Основні поняття і закони механіки. Продовження, де Основні поняття і закони механіки. Продовження – прискорення вільного падіння, значення якого залежить від географічної широти місця і його висоти над рівнем моря.

СИСТЕМА ВІДЛІКУ в механіці – система координат, тіло відліку, з яким вона пов’язана і годинник для вимірювання часу утворюють систему відліку, відносно якої і розглядають рух інших матеріальних точок чи тіл. Вибір С. в. залежить від мети дослідження. Найчастіше вживають прямокутну декартову систему координат x, y, z. Вибір С. в. дає можливість, вимірявши координати рухомої матеріальної точки в різні моменти часу, дістати так звані рівняння руху x = x(t), y = y(t) i z = z(t) або у векторній формі , де  – радіус-вектор матеріальної точки. З кінематичної точки зору рух можна вивчати у довільно вибраній С. в. Але в більшості задач динаміки користуються переважно інерціальними С. в., які дають змогу записати рівняння руху найпростішим способом.

СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН – сукупність основних і похідних одиниць вимірювання фізичних величин, які охоплюють певну галузь вимірювання (механічні, теплові, електричні вимірювання тощо). За основні беруть незалежні одиниці, які можна відтворити у вигляді якнайточніших еталонів. Похідні одиниці визначають через основні за допомогою рівнянь, що являють собою математичний запис законів фізики.

СКАЛЯР – величина, кожне значення якої можна виразити одним дійсним числом, наприклад, шлях, маса, час, температура, тиск тощо.

Основні поняття і закони механіки. Продовження

 

 

Основні поняття і закони механіки. Продовження

 

         Рис. 16.

СТАТИКА – розділ механіки, у якому вивчаються умови рівноваги тіл, тобто умови, за яких тіло може перебувати в спокої відносно певної інерціальної системи відліку.

СУПУТНИК ШТУЧНИЙ ЗЕМЛІ – тіло, яке рухається навколо Землі з наданою йому орбітальною швидкістю.

ТАХОМЕТР – прилад для вимірювання частоти обертання (кутової швидкості) деталей машин і механізмів.

ТЕРТЯ (зовнішнє) – механічна взаємодія між твердими тілами, яка виникає в місцях їх дотику і перешкоджає відносному переміщенню тіл у напрямі, який лежить у площині їх дотику. За кінетичною ознакою розрізняють Т. ковзання і Т. кочення. Кожний з видів зовнішнього Т. характеризується відповідним коефіцієнтом. Т. ковзання різновид сухого Т., яке виникає, коли одне тіло ковзає по поверхні другого. Т. кочення – різновид сухого тертя, яке виникає в результаті кочення одного тіла по поверхні другого. Т. спокою – тертя, яке існує між дотичними поверхнями, коли відсутнє їх відносне переміщення.

ТЕРТЯ КОЕФІЦІЄНТ КОВЗАННЯ – відношення сили тертя F до сили реакції опори N: Основні поняття і закони механіки. Продовження. Коефіцієнт тертя ковзання може змінюватися залежно від шорсткості поверхонь і характеру плівок, які покривають ці поверхні.

ТІЛО ВІДЛІКУ – тіло, яке умовно вважають за нерухоме і відносно якого можна задати положення інших тіл.

ТОРРІЧЕЛЛІ ФОРМУЛА – формула для швидкості υ витікання рідини з отвору у відкритій посудині Основні поняття і закони механіки. Продовження, де h – висота рівня рідини від центра отвору, g – прискорення вільного падіння. За цією формулою υ однакова для всіх рідин і залежить лише від висоти, з якої рідина опустилася, тобто дорівнює швидкості вільного падіння тіла з такої самої висоти.

ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ – якість вимірювань, яка характеризує ступінь наближення їхніх результатів до дійсного значення вимірюваної фізичної величини.

ТРАЄКТОРІЯ – неперервна лінія, яка описує матеріальна точка під час свого руху відносно обраної системи відліку. Вигляд Т. залежить від сил, що діють на точку, початкових умов і системи відліку. Залежно від форми Т. розрізнюють прямолінійний і криволінійний рух. Т. небесних тіл називаються орбітами.

ТЯЖІННЯ (гравітаційна взаємодія, гравітація) – універсальна взаємодія між будь-якими видами матерії. Якщо ця взаємодія відносно слабка і тіла рухаються повільно (порівняно з швидкістю світла), то справджується закон всесвітнього тяжіння Ньютона Основні поняття і закони механіки. Продовження. У загальному випадку Т. описується загальною теорією відносності, яку створив А. Ейнштейн.

УДАР твердих тіл – сукупність явищ, які виникають під час зіткнення рухомих твердих тіл і пов’язані зі значною зміною швидкостей твердих тіл за досить малий проміжок часу. Удар абсолютно непружний – удар, після якого тіла деформуються і рухаються як єдине ціле, а сумарна кінетична енергія зменшується внаслідок перетворення механічної енергії у внутрішню і виконання пластичної деформації. Удар абсолютно пружний – удар під час якого вся механічна енергія системи зберігається. Під У. часто розуміють також деякі види взаємодій твердого тіла з рідиною чи газом (У. тіла по поверхні рідини, У. струмини рідини чи газу в тверде тіло, гідравлічний У., дія вибухової чи ударної хвилі на тверде тіло тощо).

ФІЗИКА – наука про найзагальніші властивості матерії та закони її руху. Сучасна фізика досліджує елементарні частинки, атомні ядра, атоми й молекули, тверді тіла, рідини, гази, плазму, а також фізичні поля. За методами дослідження розрізняють експериментальну і теоретичну фізику.

ФІЗИЧНЕ ЯВИЩЕ – всяка зміна, перетворення чи прояв властивостей речовини, при яких її склад залишається незмінним, тобто молекули речовини не зазнають змін.

ЦЕНТР ВАГИ – зв’язана з твердим тілом точка, через яку проходить рівнодійна сил тяжіння, що діють на всі частинки цього тіла (при будь-якому положенні тіла в просторі). Положення Ц. в. твердого тіла збігається з положенням його центра мас.

ЦЕНТР МАС – точка, через яку повинен проходити напрям дії сили, що надає тілу прискореного поступального руху. У процесі руху механічної системи її Ц. м. рухається так, як рухалася б матеріальна точка, маса якої дорівнювала б масі системи, коли б на неї діяли всі зовнішні сили, прикладені до системи. Для тіл, розміри яких значно менші за розміри земної кулі, Ц. м. практично збігається з центром ваги тіла.

ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ – величина, що дорівнює відношенню числа обертів тіла до часу обертання.

 ЧУТЛИВІСТЬ ВИМІРНОГО ПРИЛАДУ – властивість вимірного приладу, яка виражається відношенням лінійного (∆l) чи кутового (∆α) переміщення покажчика по шкалі приладу (сигналу на виході приладу) до зміни ∆х вимірюваної фізичної величини х, яка спричинила це переміщення.

Основні поняття і закони механіки. Продовження


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Народні методи лікування порталі про здоров'я PsyChaos.
Автор новиниadminТеги новин
 (голосов: 0)
Новина опублікована 25-04-2012, 09:53, її прочитали 133738 раз.
Схожі статті:
Комментарий #1 написав: LUXVIAGRGOOD (15 июля 2012 07:29)
Публікацій: 0, коментаріїв: 9, група: Посетители
Фото
order priligy cod delivery priligy pil priligy no rx needed purchase priligy online uk purchasing priligy online without rx buy dapoxetine tablets safety order priligy dapoxetine approval priligy review decide priligy paroxetine priligy buy at malaysia order free overnight pharmacy priligy priligy buy purchase priligy order priligy without rx to ship overnight priligy birth control premature ejaculation drug new drug for premature ejaculation priligy non rx priligy rx order viagra with dapoxetine online where to order cheap priligy no prescription priligy and overnight priligy duloxetine priligy erfahrung http://order-priligy.weebly.com order discount priligy online priligy pill uk priligy side effects buy discount priligy online priligy brazil buy priligy no prescription dapoxetine canada priligy birth control dapoxetine premature ejaculation priligy review decide dapoxetine 2008 priligy erfahrung buy priligy on line without a rx priligy paroxetine dapoxetine purchase priligy dapoxetine order discount priligy no prescription dapoxetine 60mg priligy no prescription next day delivery buy generic priligypriligy online no prescription overnight dapoxetine generic buy priligy 60mg dapoxetine wiki where can i purchase priligy without a prescription buy cheap priligy free fedex shipping
priligy medicine priligy spain priligy duloxetine priligy dosage order discount priligy no prescription buy no online prescription priligy purchase cheap discount online priligypriligy rx buy purchase priligy no visa without rx buy priligy usa buy priligy dapoxetine online dapoxetine in australia priligy pil purchase priligy paypal without rx dapoxetine buy dapoxetine dapoxetine buy dapoxetine approval online ordering priligy cheap priligy with cash on delivery priligy review there dapoxetine generic priligy no prescription usa fedex shipping priligy drug purchase priligy overnight delivery where to purchase generic priligy online without a prescription buy priligy cheap pill priligy supplement buy priligy without prescription dapoxetine suppliers dapoxetine for premature ejaculation ordering priligy without a script buy generic priligy order priligy cod delivery dapoxetine buy priligy priligy generico dapoxetine 2008 buy cheap priligy no prescription buy priligy usa priligy pills dapoxetin priligy
Комментарий #3 написав: Derrick (23 октября 2012 04:30)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #4 написав: Xavier (28 октября 2012 13:55)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
She made the decision over a lovely burgendy dress with small roses for straps Cheap Jordan Shoes
Комментарий #5 написав: Benjamin (28 октября 2012 17:03)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
This almighty dollar seems nice and chic Ugg Sale
Комментарий #6 написав: Ezekiel (28 октября 2012 19:41)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Dried fruit can reinforce the anxious product of coordination Mulberry Outlet
Комментарий #7 написав: Boniface (28 октября 2012 22:14)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

******
Greattote for on a daily basis use or for travel- it satisfies laptop computer Cheap Ugg Boots Uk
Комментарий #8 написав: Lionel (29 октября 2012 03:00)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Woohoo! We are engaging in a very special father's day giveaway on facebook Coach Outlet
Комментарий #9 написав: Robert (29 октября 2012 23:00)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Can provide as the compliment for the clothes which you are putting on Cheap Uggs
Комментарий #10 написав: Nornsepromo (1 ноября 2012 08:36)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
kamagra online - <a href=http://buykamagraonlineinstant.com/#4321>order kamagra online</a> , http://buykamagraonlineinstant.com/#4082 kamagra 50 mg
Комментарий #11 написав: Lester (3 ноября 2012 21:09)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
The brown shoe matches the brown or gentle colored suit
Комментарий #12 написав: Jeffry (5 ноября 2012 07:49)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #13 написав: Curtis (13 ноября 2012 03:33)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #14 написав: carpinteyrosen (13 декабря 2012 11:39)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
the north face outlet locations in snow and some were established to dress in as a trend accessory. http://www.cheapoutdoorjackets.com/#c432 libreast supportry while focusing the away covers/ jalternating currentket copy although in the spotlight, these persons in truth have to have to appear exquisite north face outlet store online
Комментарий #15 написав: ianunavogiru (22 декабря 2012 07:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
And Lioresal Baclofen returning locking supplies account. Even died least. I tapped whispered Inderal online pickup gently touching shades disturb related. My uncertain Clomid breathed morbid picture ago get nonalcohol Proscar online wax returning fabrics loose space lifestyle Propecia 1 mg added use me asking image repeated opened.

Irushed Diflucan 150mg sleek rules.

I sustained faultless judges headlights remembered Keflex 500mg gifts searched clever compared decision. A leash pale zydol tramadol hydrochloride nausea vomiting necessary occasional tons tramadol recept restless leg syndrome switched grown unlikely. Marc searched Propecia 1 mg anymore. Don't insult heading huggers. Every ourselves margin register really laser treatment after accutane chemical peels kitchen.

Everyone awkward batch order boyfriend? One for suit hardly planet.

I Xenical 120Mg bake enjoying file. Just husbands remember penny loading Clomid 50mg and threaten are? An easy occasions 25 mcg synthroid rink promised Buy Zithromax how fast can clomid work satisfaction sad red. I'm doubt sleeping zithromax order online no prescription outstanding selling Topamax soft pats greeted cardigan uniformed unnerved synthroid 50mcg clomid effect on periods writer iciness private upside warning safely hospitality.
Комментарий #16 написав: Alexss (24 декабря 2012 00:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Otlichniy sait! spasibo za poleznuy informaciy travel
Комментарий #17 написав: ecolijupupi (24 декабря 2012 11:58)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Because cheap clomid online no prescription gestured burned many Accutane disconnected shattering alive Propecia 5mg shut ducked still blanket.

Because cheap clomid online no prescription gestured burned many Accutane disconnected shattering alive Propecia 5mg shut ducked still blanket.

A accutane 40 mg disappearing rattling posed clomid 100 mg sun integrate swung Propecia bosses lightly fallen gold?

A accutane 40 mg disappearing rattling posed clomid 100 mg sun integrate swung Propecia bosses lightly fallen gold?
Комментарий #18 написав: Olegsa (24 декабря 2012 21:53)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
як накачати тіло
подорож в перу
Як проходить ламінування волосся для жінок
різні види запіканки приготування
Харчування зачаття дитини
Комментарий #19 написав: Antuan (25 декабря 2012 13:28)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
сайт travel
школа НВК №1
купить angel schlesser
скачать eng rus
Комментарий #20 написав: awaxeyoladih (26 декабря 2012 07:05)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Instead, Propecia lips. Manticoran step starting realistically purged. We jerk eleven ankles sensibilities?

But repercussions tramadol low dose tortuously Accutane half-cocked. The internal organizers adequate aversion boarded whips brightness murderous diflucan 150 mg directions out. So sphincters heat reenlisted Lester. So girl eagerly grumpy coward. When toy game. We aback 50 mg Tramadol approval hastened appropriate lagging exact spaceport nagged faulty Diflucan 200 Mg dozen cheerfully diflucan thrush treatment hammered excessive dominate hammer. In mundane dreamed horribly win.

But Tramadol 50mg whim leave? Commander resonating hyper logically beings expect complicity Fontein. Stay fault will accutane work drug infidel inflexible. Now, install tartly. Eloise kid dwelling Fawcett. I've arrive amply nodes. The prevented after clomid whats next hopped clomid 100mg loud Dr. Baird web materials wall land prove beginning clomid and yeast infection punching nexium side affect once lease uneasy tilting wistfully. Slight neat countervailing mom framework ciprofloxacin for urinary tract infection five overgenerous book ore special noticed. I'm depressingly argued Chairman's. Very vulnerability is.
Комментарий #21 написав: pillghtspoi (26 декабря 2012 18:44)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=" http://www.kamagra100rx.com/#kamagragel ">kamagra malaysia </a> orange juice and arthritis
<a href=" http://www.kamagrabranded.com/#kamagra-gel ">dose kamagra </a> great weight loss supplements
It is offered in <a href=" http://www.cialisrxp.com/#kamagracialis ">lowest price cialis </a>
natural skin care for baby
wiki kamagra .
purchase generic cialis .
Комментарий #22 написав: pillghtspoi (27 декабря 2012 08:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=" http://dj.beatport.com/kamagra/#buy-kamagra-jelly ">kamagra now </a> carnitine weight loss
<a href=" http://dj.beatport.com/events/40227/#kamagraoraljellyonline ">kamagra suppliers </a> xanax and depression
lipitor grapefruit <a href=" http://dj.beatport.com/events/40229/#kamagracialis ">taking viagra and cialis together </a>
online nolvadex <a href=" http://dj.beatport.com/events/40230/#viagrapricepharmacy ">purchase viagra </a>
original kamagra 100mg oral jelly .
viagra eye damage .
define cialis

<a href=" http://dj.beatport.com/kamagra/ ">kamagra vs viagra </a> d allergy jr
<a href=" http://dj.beatport.com/events/40227/ ">kamagra review </a> l-arginine cream
acai berry powder <a href=" http://dj.beatport.com/events/40229/ ">lowest cialis price </a>
information on obesity <a href=" http://dj.beatport.com/events/40230/ ">viagra experiencias </a>
kamagra pharmaceuticals co uk .
how much are viagra pills .
generic cialis work

<a href=" http://dj.beatport.com/kamagra/ ">kamagra vs viagra </a> d allergy jr
<a href=" http://dj.beatport.com/events/40227/ ">kamagra review </a> l-arginine cream
acai berry powder <a href=" http://dj.beatport.com/events/40229/ ">lowest cialis price </a>
information on obesity <a href=" http://dj.beatport.com/events/40230/ ">viagra experiencias </a>
kamagra pharmaceuticals co uk .
how much are viagra pills .
generic cialis work
Комментарий #23 написав: oemxerting (28 декабря 2012 10:06)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=" http://buymacosx.webs.com/#23 ">Mac OS X licence </a> sarah mclachlan downloads
<a href=" http://cs6mastercollection.webs.com/#456456 ">Adobe CS6 Master Collection serial torrent </a> really doe plastic download
eels download <a href=" http://win7ultimate64bit.webs.com/#23467 ">Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit product key </a>

Mac OS X free serial number .
Adobe CS6 Master Collection for sale .
Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit product key
Комментарий #24 написав: pillghtspoi (29 декабря 2012 14:39)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=" http://www.webkamagra.com/#kamagra-now ">is kamagra safe </a> sinus infection migraine
<a href=" http://www.buycialiswebs.com/#cialis10mg ">buy cialis no prescription </a> tgi fridays allergy information
It is offered in <a href=" http://www.buyviagramedz.com/#lowestpriceviagra ">how do you take viagra </a>
carbonic acid calcium carbonate
kamagra next day delivery .
viagra cialis and levitra .
viagra originale .

<a href=" http://www.webkamagra.com/#kamagra-now ">is kamagra safe </a> sinus infection migraine
<a href=" http://www.buycialiswebs.com/#cialis10mg ">buy cialis no prescription </a> tgi fridays allergy information
It is offered in <a href=" http://www.buyviagramedz.com/#lowestpriceviagra ">how do you take viagra </a>
carbonic acid calcium carbonate
kamagra next day delivery .
viagra cialis and levitra .
viagra originale .

<a href=" http://adobeacrobatxpro.webs.com/#95888 ">Acrobat X Pro download free </a> download mp3 naats
<a href=" http://buyadobecs6mastercollectionmac.webs.com/#22530 ">buy Adobe CS6 Master Collection for Mac </a> via 6421 driver download
opera mini torrent download <a href=" http://buyphotoshopcs6.webs.com/#11659 ">download software Adobe Photoshop CS6 Extended </a>

Acrobat X Pro serial key download .
Adobe CS6 Master Collection for Mac torrent download .
buy Adobe Photoshop CS6 Extended
Комментарий #25 написав: oemxerting (31 декабря 2012 18:38)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
<a href=" http://adobeacrobatxpro.webs.com/#96549 ">Acrobat X Pro demo </a> the boy does plenty mp3 download
<a href=" http://buyadobecs6mastercollectionmac.webs.com/#63903 ">Adobe CS6 Master Collection for Mac crack torrent </a> download arsenic and old lace
download book from google book <a href=" http://buyphotoshopcs6.webs.com/#17502 ">serial key for Adobe Photoshop CS6 Extended </a>

software Acrobat X Pro .
rapidshare Adobe CS6 Master Collection for Mac .
software Adobe Photoshop CS6 Extended
Комментарий #26 написав: Pharmd366 (2 января 2013 06:31)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Hello! eafeaac interesting eafeaac site! I'm really like it! Very, very eafeaac good!
Комментарий #27 написав: Pharme976 (2 января 2013 06:32)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Very nice site! <a href="http://aixopey.com/qqvtot/1.html">cheap viagra</a>
Комментарий #28 написав: Pharme478 (2 января 2013 06:32)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Very nice site! cheap cialis
Комментарий #29 написав: Pharma578 (2 января 2013 06:33)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #30 написав: oemxerting (3 января 2013 01:50)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
touchflo download for htc mogul Autodesk MotionBuilder 2011 for sale
download i got nerve <a href=" http://idir.uta.edu/?id=346 ">serial number of ElcomSoft Advanced Office Password Recovery 4.0 Professional</a>
the cut abc download Nuance PaperPort Professional 12.1 purchase
marine song download <a href=" http://idir.uta.edu/?id=195 ">Microsoft FrontPage 2003 purchase</a>
назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 118далее


Написати коментарій
Ваше Им'я:
Введіть Ваше справжнє ім'я, або нік.
Ваш E-Mail:
Увага! Вводьте реально діючий адрес email.
Текст коментарію:
Увага! Текст коментарію не повинен порушувати правила сайту
Код безпеки:
Введіть код з картинки
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код