• На головну
  • Обернений зв'язок
  • Експорт RSS 2.0
  • Додати нас в закладки


                   
Основні поняття і закони механіки → Основні поняття і закони механіки
 

АБСОЛЮТНО ТВЕРДЕ ТІЛО – тіло, форма і розміри якого під дією будь-яких зовнішніх впливів можуть вважатися не змінними. А. т. т. можна розглядати як систему жорстко зв’язаних матеріальних точок, що містяться на незмінних відстанях одна від одної. Замість «абсолютно тверде тіло» часто вживають термін «тверде тіло». Як і будь-яка інша модель, А. т. т. не існує в природі, але цією моделлю зручно користуватися в тих випадках, коли деформаціями фізичних тіл можна знехтувати.

АКСЕЛЕРОМЕТР – (від лат. accelero — «прискорюю» і грец. μετρεω — «вимірюю») — прилад, яким вимірюють прискорення або перевантаження, що виникають під час випробування різних машин та їхніх систем.

Акселерометр — прилад для вимірювання сили реакції індукованої прискоренням або гравітацією. Одно- та багато-вісні моделі можуть визначати величину та напрям прискорення у вигляді векторної величини і тому можуть бути використані для визначення орієнтації, вібрації й ударів.

Акселерометри присутні в багатьох портативних електронних пристроях й ігрових відеокартах, включаючи iPhone і Wii Remote від Nintendo.

Акселерометр вимірює проекцію повного прискорення. Повне прискорення є рівнодіючою сил негравітаційної природи, що діє на масу, віднесеної до величини цієї маси. Акселерометр можна застосовувати як для того, щоб вимірювати проекції абсолютного лінійного прискорення, так і посередні проекції гравітаційного прискорення. Остання властивість використовується щоб створювати інклінометри. Акселерометр входить до складу інерційних навігаційних систем, де отримані за їх допомогою виміри інтегрують, отримуючи інерційну швидкість і координати носія.

Рис. 1. Схема простого акселерометра.

На рис. 1 показана схема простого акселерометра. Вантаж закріплений на пружині. Демпфер пригнічує коливання вантажу. Чим більше повне прискорення, тим сильніше деформується пружина, змінюючи покази приладу.

Розрізняють акселерометри: за принципом будови (механічні, електромеханічні, електричні та інші), за видом руху (лінійні, кутові), за призначенням (що вимірюють прискорення як функцію часу, шляху та максимальні, що вимірюють момент досягнення об'єктом заданого значення прискорення та максимальне значення прискорення в швидкоплинному процесі (наприклад, за удару))

Найчутливіші та найточніші (до мільйонних часток) акселерометри застосовують саме в інерційній навігації.

АНЕМОМЕТР (грец. ανεμος—вітер, μετρεω—міряю) — прилад для вимірювання швидкості, а часто і напрямку руху потоків (газів і рідин), наприклад, повітря (вітромір); швидкість потоку вимірюється за швидкістю обертання ротора з лопатками або півкулястими чашками. За конструкцією розподіляються на крильчасті, чашкові та термоелектричні.

Рис 2. Шахтні анемометри (зліва направо — крильчастий аналоговий, крильчастий цифровий і чашковий).

Приклади використання: в гірничій справі використовується для контролю повітряного режиму шахти, кар’єру тощо; в метеорології використовується найпростіший тип анемометра — флюгер.

 АНЕРОЇД (барометр-анероїд) – прилад для вимірювання атмосферного тиску (рис. 3).

 

Основні поняття і закони механіки
Рис. 3.

 

Основна його частина – кругла металева коробка з гофрованими основами (для збільшення еластичності), всередині якої створено розрідження. Із збільшенням атмосферного тиску коробка стискається і тягне прикріплену до неї пружину; при зменшенні тиску пружина розпрямляється і верхня основа коробки піднімається. Переміщення кінця пружини через систему важелів передається стрілці, яка переміщується по шкалі (в нових конструкціях замість пружини застосовують пружніші коробки).

АРЕОМЕТР – прилад для вимірювання густини рідини за глибиною його занурення. Являє собою скляний поплавок у вигляді трубки з поділками і тягарцем унизу (рис. 4). А. занурюється в рідину тим глибше, чим менша густина рідини. У нижній частині А. має термометр для вимірювання температури досліджуваної рідини.

Основні поняття і закони механіки

Рис. 4.

АРХІМЕДА ЗАКОН – закон статики рідин і газів, за яким не занурене в рідину (чи газ) тіло діє виштовхувальна (архімедова) сила FA, що дорівнює за модулем силі тяжіння рідини (чи газу), витісненої тілом (рис. 5). Відкритий давньогрецьким ученим Архімедом (близько 287 – 212 р. до н.е.). виштовхувальна сила (архімедова сила) виникає внаслідок того, що значення гідростатичного тиску на різних глибинах не однакові. Точку прикладання виштовхувальної сили називають центром тиску. Центр тиску збігається з центром тяжіння тіла лише для однорідного тіла, повністю зануреного в однорідну рідину.

Рис. 5.

БАРОГРАФ – самописний прилад для безперервного автоматичного записування змін атмосферного тиску. Застосовується на метеорологічних станціях, а також на літаках і аеростатах для реєстрації висоти піднімання (висотограф).

БАРОМЕТР – прилад для вимірювання атмосферного тиску. Найбільш точні – ртутні Б., які складаються з двох сполучених посудин, заповнених ртуттю. Залежно від форми сполучених посудин розрізняють три типи ртутних Б.: а) чашковий; б) сифонний і в) сифонно-чашковий. Застосовуються також металеві Б. (див. Анероїд).

БАТИСКАФ – глибоководний самохідний апарат для океанографічних та інших досліджень. Сучасні Б. Обладнані пристроями для взяття проб грунту, фотоапаратурою і дистанційно керованими маніпуляторами для проведення підводних робіт.

БАТИСФЕРА – міцна (звичайно сталева) камера у вигляді кулі з апаратурою для спостережень під водою; опускається на тросі з корабля.

БЕРНУЛЛІ РІВНЯННЯ – одне з основних рівнянь гідродинаміки, яке зв’язує зміну тиску p в потоці ідеальної рідини із зміною швидкості течії υ і висоти h розміщення частинок рідини над площиною відліку: ρgh+p+ρυ2/2 = const. Сума перших двох членів у лівій частині рівняння дорівнює повній потенціальній, а третій член, який відноситься до одиниці маси рідини, - кінетичній енергії; отже, все рівняння виражає для рухомої рідини закон збереження механічної енергії.

БЛОК – простий механізм або деталь вантажопідйомної машини у формі колеса з жолобом для ланцюга, каната, троса чи нитки. Б. можуть бути двох типів: а) нерухомі (рис. 6, а) і б) рухомі (рис. 6, б). Нерухомий Б. не дає виграшу в силі, він лише змінює напрям сили. Рухомий одинарний Б. дає виграш у силі в 2 рази.

 

Основні поняття і закони механіки

                                                                                     а                                                                б

Рис. 6.

 ВАГА ТІЛА – сила, з якою тіло внаслідок, притягання до Землі діє на горизонтальну підставку чи вертикальний підвіс, що утримують його від вільного падіння. Коли опора чи підвіс нерухомі, а також коли вони рухаються рівномірно й прямолінійно відносно Землі, вага тіла дорівнює силі тяжіння. У СІ вага вимірюється в ньютонах.

ВАЖІЛЬ – простий механізм для зрівноваження більшої сили меншою (рис. 7). Звичайно являє собою тверде тіло з точкою опори, на яке діють сили, розміщені у площині, що проходить через цю точку. Якщо  сили розміщені по обидва боки від опори, то такий В. називають В. 1-го роду, якщо ж сили розміщені по один бік від опори, то це важіль 2-го роду. У випадку рівноваги сума моментів сил, які діють відносно точки опори, дорівнює нулю.

 

Основні поняття і закони механіки
Рис. 7.

ВАТ (Вт) – одиниця потужності; 1 Вт дорівнює потужності, при якій за 1 с виконується робота в 1 Дж. Названа на честь англійського винахідника Дж. Уатта (1736 – 1819). У техніці використовуються кратні одиниці: кіловат (1000 Вт) і мегават (1 000 000 Вт).

ВЗАЄМОДІЯ (у фізиці) – взаємний вплив тіл чи частинок, який зумовлює зміну стану їхнього руху. В механіці Ньютона В. тіл кількісно характеризується силою

 

 

Основні поняття і закони механіки
.

 

 

ВІДНОСНИЙ РУХ – рух матеріальної точки (чи тіла) відносно рухомої системи відліку, яка певним чином переміщається відносно іншої, умовно прийнятої за нерухому.

ВІДНОСНОСТІ ПРИНЦИП – один з постулатів теорії відносності, за яким у будь-яких інерціальних системах відліку всі фізичні (механічні, електромагнітні тощо) явища в однакових умовах відбуваються однаково. Сформульований  А. Ейнштейном (1879 - 1955) як узагальнення принципу відносності Галілея на всі фізичні явища (за винятком тяжіння).

ВІДНОСНОСТІ ТЕОРІЯ – фізична теорія простору й часу (спеціальна теорія відносності). Грунтується на принципі відносності та інваріантності (постійності) швидкості світла у вакуумі відносно інерціальних систем відліку. Важливими наслідками цієї теорії є закон залежності маси від швидкості та взаємозв’язку маси та енергії.

ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ – рух, який виконувало б тіло під дією лише сили тяжіння без урахування опору повітря.

ВІЧНИЙ ДВИГУН (1-го роду) – уявний двигун, який, коли б його запустили, виконував би роботу необмежено довго, не витрачаючи енергії. Ідея в. д. Суперечить закону збереження й перетворення енергії і тому нездійсненна.

ВЛАСНА ДОВЖИНА – довжина тіла, виміряна в інерціальній системі відліку, відносно якої воно перебуває в спокої.

ВЛАСНИЙ ЧАС рухомого тіла – проміжок часу, виміряний за годинником інерціальної системи відліку, відносно якої тіло перебуває в спокої.

ВСЕСВІТНЄ ТЯЖІННЯ (гравітація) – взаємне притягання між будь-якими тілами. Для двох матеріальних точок масами m1 i m2, які містяться на відстані r одна від одної, силу притягання визначають за законом всесвітнього тяжіння: F = G ∙(m1 m2/r2), де G – гравітаційна стала.

ГАЛІЛЕЯ ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ – принцип фізичної рівноправності всіх інерціальних систем відліку в механіці. За цим принципом у будь-яких інерціальних системах відліку всі механічні явища відбуваються однаково. Звідси випливає, що жодними механічними дослідами, проведеними в якійсь інерціальній системі відліку, не можна  визначити, перебуває дана система в спокої чи рухається рівномірно й прямолінійно. Цей принцип був уперше встановлений італійським ученим Г. Галілеєм у 1636 р.

ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА – розділ механіки, присвячений вивченню рівноваги і руху рідин та газів, їх взаємодій між собою та з тілами, які вони обтікають.

ГІДРОАЕРОДИНАМІКА – розділ гідроаеромеханіки, в якому вивчається рух нестискуваних рідин і газів та їх взаємодія  з твердими тілами.

ГІДРОАЕРОСТАТИКА – розділ гідроаеромеханіки, в якому вивчаються умови і закономірності рівноваги рідин та газів під дією прикладених до них сил і умови рівноваги твердих тіл, що містяться в рідинах та газах.

ГІДРОСТАТИЧНИЙ ПАРАДОКС – полягає в тому, що вага налитої в посудину рідини може не дорівнювати силі тиску, яку рідина чинить на дно посудини. Якщо посудина розширюється вгору (рис. 8), то сила тиску на дно менша за вагу рідини, а в посудині, яка звужується вгору, – більша. У циліндричній посудині обидві сили однакові. Якщо однієї рідини налити до однакової висоти в посудини різної форми, але з однаковою площею дна, то, незважаючи на різну вагу налитої рідини, сила тиску на дно буде однаковою для всіх посудин і дорівнюватиме вазі рідини в циліндричній посудині. Пояснюється Г. п. тим, що гідростатичний тиск p завжди перпендикулярний до стінок посудини й тому сила тиску на похилі стінки має вертикальну складову F1, яка компенсує вагу зайвого в порівнянні з посудиною – циліндром 1 об’єму рідини в посудині 3 і вагу недостаючого об’єму рідини в посудині 2. Гідростатичний парадокс виявлений французьким ученим Б. Паскалем у 1654 р.

 

Основні поняття і закони механіки

 

Рис. 8.

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРЕС – складається з двох сполучених трубкою циліндрів різного діаметра з поршнями (рис. 9). Простір під поршнями і трубка заповнені рідиною. Коли рідина тисне на малий поршень, цей тиск згідно із законом Паскаля передається рідиною на більший поршень. Оскільки сила тиску пропорційна площі поршнів, то виграш у силі в стільки разів, у скільки площа більшого поршня більша за площу меншого.

 

Основні поняття і закони механіки

 

Рис. 9.

ГІДРОСТАТИЧНЕ ЗВАЖУВАННЯ – метод вимірювання густини рідин і твердих тіл, який грунтується на архімедовій силі. Густину твердого тіла визначають, послідовно зважуючи його в повітрі та в рідині, густина якої відома (звичайно в дистильованій воді). Першим зважуванням визначають масу тіла, за різницею результатів обох зважувань – його об’єм. Щоб виміряти густину рідини, зважують у ній якесь тіло (звичайно скляний попловок), маса і об’єм якого відомі.

ГІРОСКОП – симетричне тверде тіло, яке швидко обертається навколо осі, напрям якої може змінюватися в просторі. Захищений від зовнішніх впливів Г. стійко зберігає початковий напрям осі обертання. В сучасній техніці Г. є основним елементом пристроїв, які застосовують для автоматичного керування рухом літаків, кораблів, ракет, стабілізації положення в просторі, для вимірювання швидкостей рухомих об’єктів (наприклад, ракет) тощо.

ГРАВІМЕТРІЯ – наука про поле сили тяжіння Землі та його зв’язок з фігурою Землі, її внутрішньою будовою і будовою земної кори. Методи Г. використовують для визначення фігури і внутрішньої будови Землі та земної кори, для пошуку корисних копалин.

ГРАВІТАЦІЙНА СТАЛА – коефіцієнт пропорційності у формулі закону всесвітнього тяжіння, що не залежить від середовища, в якому перебувають взаємодіючі тіла, від фізичних і хімічних властивостей речовини тіл і від їх руху. Г. с. Визначають дослідним шляхом. Вона дорівнює силі взаємодії двох матеріальних точок, що мають одиничні маси й містяться на однаковій відстані одна від одної. Числове значення Г. с. Залежить від вибору системи одиниць вимірювання сили, маси, відстані. В СІ вона дорівнює G = (6,6720 ± 0,0041) · 10-11Н·м2/кг2.

ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ – одне з фізичних полів, за допомогою якого відбувається взаємне притягання тіл, зумовлене їхніми масами.

ГРАФІК ШВИДКОСТІ рівномірного руху – пряма лінія паралельна осі часу (рис. 10, а). Пройдений тілом шлях чисельно дорівнює площі прямокутника, одна сторона якого дорівнює швидкості руху тіла, друга – часові руху (рис. 10, б).

 

Основні поняття і закони механіки
Рис. 10.

ГРАФІК ШЛЯХУ рівномірного руху – пряма, що утворює з віссю часу кут (рис. 11, а), тангенс якого чисельно дорівнює швидкості руху тіла. Якщо Основні поняття і закони механіки то sx збільшується з часом, а якщо Основні поняття і закони механіки, то sx  зменшується з часом (рис. 11, б). Нахил графіка тим більший, чим більший модуль швидкості (рис. 11, в).

 

Основні поняття і закони механіки
Рис. 11

ГРАФІК ПРИСКОРЕННЯ рівнозмінного руху – пряма, паралельна осі часу (рис. 12).

 

Основні поняття і закони механіки

 

Рис. 12.

ГРАФІК ШВИДКОСТІ рівнозмінного руху – пряма, що утворює з віссю часу кут, тангенс якого чисельно дорівнює прискоренню. Якщо початкова швидкість дорівнює нулю, графік швидкості проходить через початок координат. На рис. 13 показані графіки швидкості рівнозмінного руху матеріальної точки для різних випадків: а - графік швидкості рівноприскореного руху без початкової швидкості; б - графік швидкості рівноприскореного руху з початковою швидкістю; в - графік швидкості рівносповільненого руху.

 

Основні поняття і закони механіки

 

Рис. 13.

ГРАФІК ШЛЯХУ рівнозмінного руху – параболічна крива (рис. 14).

 

Основні поняття і закони механіки

 

Рис. 14.

ГУКА ЗАКОН – закон, за яким сила пружності, що виникає під час деформації тіла, пропорційна видовженню тіла і напрямлена протилежно напряму переміщення частинок тіла під час деформації: Fпр = kx, де k – жорсткість тіла, х – його видовження. Встановлений у 1660 р. англійським ученим Р. Гуком (1635 - 1703).

ГУСТИНА однорідної речовини – фізична величина, яка визначається відношенням маси m речовини до її об’єму V; ρ = m/V.

ДВИГУН – машина для перетворення різних видів енергії в механічну енергію.

ДЕФОРМАЦІЯ – зміна форми чи розмірів тіла (або частин тіла) під дією зовнішніх механічних сил, нагрівання чи охолодження, під дією електричного й магнітного полів та інших впливів, які зумовлюють зміну відносного розміщення частинок тіла. Внаслідок Д. Змінюються міжатомні відстані та відбувається перегрупування блоків атомів. У твердих тілах розрізняють пружну і пластичну деформацію. Пружна деформація – це деформація, яка зникає після припинення дії зовнішньої сили. Пластична деформація – деформація, в результаті якої змінюються розміри й форма тіла, що не зникають після припинення дії зовнішньої сили. Тіло, яке зазнало П. д., зберігає частково чи повністю набуту форму й змінені розміри. Найпростіші види П. д. тіла в цілому – розтяг, стиск, згин, кручення.

ДЖОУЛЬ (Дж) – одиниця роботи, енергії та кількості теплоти в СІ. 1 Дж дорівнює роботі, яку виконує сила 1 Ньютон під час переміщення точки її прикладання на 1 метр у напрямі цієї сили. Названий за ім’ям англійського вченого Дж. Джоуля (1819 – 1889).

ДИНАМІКА – розділ механіки, в якому вивчають закономірності механічного руху макроскопічних тіл під дією прикладених до них сил. В основі Д. лежать три закони механіки Ньютона, з яких можна дістати всі рівняння, потрібні для розв’язування задач динаміки.

ДИНАМІКА РАКЕТ (ракетодинаміка) – наука про рух літальних апаратів (ракет, літаків міжпланетних кораблів тощо) з реактивними двигунами. Основне її завдання – визначення кінематичних і динамічних характеристик руху ракет як на ділянках траєкторії з працюючими двигунами (активні ділянки польоту), так і на ділянках з вимкнутими двигунами (пасивні ділянки польоту).

ДИНАМОМЕТР (силомір) – прилад для вимірювання сили або моменту сили. Застосовується для визначення тягових опорів транспортних, сільськогосподарських та інших машин або зусиль, які діють в елементах машин, а також під час випробувань матеріалів тощо. За принципом дії розрізняють механічні, гідравлічні й електричні Д.

ДИРИЖАБЛЬ – літальний апарат, легший за повітря, з гвинтовим двигуном для керованого польоту.

ЕНЕРГІЯ – загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії. Відповідно до різних форм руху матерії розглядають різні форми Е.: механічну, внутрішню, хімічну, електромагнітну, гравітаційну, ядерну тощо.

ЕНЕРГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАКОН – фундаментальний закон природи, за яким енергія будь-якої ізольованої системи зберігається (залишається сталою). В ізольованій системі енергія може лише перетворюватися з однієї форми в іншу й перерозподілятися між частинами системи. Якщо ж система не ізольована і зазнає зовнішніх впливів, то зростання (зменшення) енергії системи дорівнює зменшенню (зростанню) енергії тіл і полів, які діють на дану систему.

ЕНЕРГІЯ КІНЕТИЧНА матеріальної точки чи тіла – фізична величина, яка є мірою механічного їх руху і залежить від швидкостей руху в даній інерціальній системі відліку.

ЕНЕРГІЯ ПОВНА МЕХАНІЧНА системи тіл – сума кінетичної й потенціальної енергії тіл системи. П. м. е. замкненої (ізольованої) системи тіл, які взаємодіють, залишається незмінною: Ек + Еп = const.

ЕНЕРГІЯ ПОТЕНЦІАЛЬНА – енергія взаємодії тіл. П. е. залежить від відносного розміщення взаємодіючих тіл (чи їхніх частин) і стосується всієї сукупності (системи) взаємодіючих тіл. Тому її називають взаємною П. е. або енергією тих чи інших потенціальних взаємодій (гравітаційної, пружної тощо). Коли говорять про П. е. одного тіла, завжди мають на увазі інші тіла, з якими взаємодіє тіло.

ЖОРСТКІСТЬ – здатність тіла або конструкції протидіяти виникненню деформацій при задоному типі навантаження: чим більша Ж., тим менша деформація. У випадку виконання закону Гука Ж. характеризується модулем пружності (Юнга); має істотне значення під час розрахунків конструкцій на стійкість. Під Ж. розуміють також коефіцієнт пропорційності k у формулі закону Гука Fx = -kx. Він визначає силу пружності, коли довжина тіла змінюється на одиницю.

ЗАМКНЕНА (ізольована) СИСТЕМА – система тіл, на які не діють зовнішні сили або їхньою дією можна знехтувати, оскільки вони малі порівняно з внутрішніми силами.

ЗАКОНИ МЕХАНІКИ НЬЮТОНА – три закони, які лежать в основі класичної механіки. Перший закон (закон інерції): існують такі системи відліку, відносно яких тіла, що рухаються поступально, зберігають свою швидкість сталою, коли на них не діють інші тіла (або дія інших тіл компенсується). Другий закон (справджується тільки в інерціальних системах відліку): сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси тіла на прискорення, надане цією силою. Третій закон: тіла взаємодіють між собою із силами, що напрямлені вздовж однієї прямої, однакові за модулем і протилежні за напрямом. Ці закони не справджуються для руху об’єктів дуже малих розмірів порівняно з розмірами атомів і для рухів, швидкість яких близька до швидкості світла.

ЗАКОН ПАСКАЛЯ – основний закон гідроаеростатики, за яким створюваний на рідину чи газ зовнішніми силами тиск передається рідиною чи газом однаково в усіх напрямах. Використовується в гідравлічному пресі.

 

Основні поняття і закони механіки

 

Основні поняття і закони механіки

 

ІМПУЛЬС (кількість руху) – міра механічного руху, що дорівнює добутку маси тіла на його швидкість .  І. механічної системи дорівнює векторній сумі І. всіх тіл системи або добутку маси всієї системи на швидкість її центра інерції.

ІМПУЛЬС СИЛИ – міра дії сили за певний проміжок часу. Дорівнює І. с. добутку середнього значення сили за певний проміжок часу на тривалість цього проміжку: Основні поняття і закони механіки.

ІНЕРЦІАЛЬНА СИСТЕМА ВІДЛІКУ – система відліку, в якій виконується закон інерції, тобто відносно якої тіло, зовнішні дії на яке взаємно компенсуються, рухається рівномірно і прямолінійно. Всяка система відліку, яка рухається відносно якоїсь інерціальної системи відліку поступально, рівномірно і прямолінійно, є також інерціальною. Всі закони фізики однакові в будь-якій І. с. в. (принцип відносності). Поняття інерціальної системи відліку  є абстракцією. З великим ступенем точності інерціальною можна вважати систему, початок координат якої знаходиться в центрі мас Сонячної системи, а координатні осі спрямовані на вибрані віддалені («нерухомі») зірки. Для багатьох явищ інерціальною можна вважати С. в., зв’язану з Землею. Всі С. в., які рухаються з прискоренням, є неінерціальними.

ІНЕРЦІЯ (інертність) у механіці – властивість матеріальних тіл, яка виявляється в тому, що тіло зберігає незмінним стан свого руху чи спокою відносно інерціальної системи відліку. Якщо ж на тіло діє незрівноважена система сил, то І. виявляється в тому, що різні тіла під дією однакових сил дістають різні прискорення. Мірою інертності тіла є його маса.

КІЛОГРАМ (кг) – основна одиниця маси в СІ. К. дорівнює масі міжнародного еталона кілограма, який зберігається в Міжнародному Бюро мір і ваг у Севрі біля Парижу. Еталон виготовлено з платино-іридієвого сплаву у вигляді прямого циліндра висотою і діаметром 39 мм.

КІНЕМАТИКА – розділ механіки, в якому вивчають геометричні властивості механічного руху тіл у просторі й часі без урахування їхньої маси та сил, що діють на ці тіла.

КООРДИНАТИ ТОЧКИ – числа, які визначають положення точки на площині чи в просторі. Найважливішими системами координат є декартові (прямокутні).

КОСМОНАВТИКА (астронавтика) – наука про польоти в космічному просторі; сукупність галузей науки й техніки, які проводять дослідження й освоєння космічного простору для потреб людства з використанням космічних літальних апаратів, керованих із Землі чи пілотованих. К. розв’язує проблеми: розрахунок траєкторій, конструювання космічних ракет, двигунів, бортових систем керування, пускових споруд, автоматичних станцій і пілотованих кораблів, систем зв’язку та передавання інформації, створення бортових систем забезпечення життєдіяльності людського організму в умовах космічного польоту тощо.

Основоположником К. є К.Е. Ціолковський, який у 1903 р. вперше вказав на необхідність і раціональність застосування реактивних апаратів для космічних польотів і запропонував першу схему космічної ракети.

 

Основні поняття і закони механіки

 

Основні поняття і закони механіки

 

КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ – величина, що дорівнює відношенню сили тертя ковзання до сили нормального тиску. Залежить від матеріалів, з яких виготовлені тіла, від чистоти та стану обробки поверхонь і не залежить від площі стичних поверхонь і відносного положення тіл.

КРИХКІСТЬ – руйнування, яке настає після незначної пластичної деформації або без неї.

МАНОМЕТР – прилад для вимірювання тиску рідин і газів. За принципом дії розрізняють рідинні, поршневі й деформаційні (або пружинні).

МАСА – фізична величина, яка характеризує одночасно гравітаційні та інертні властивості матерії. Як міра інертних властивостей М. тіла входить у формулу другого закону Ньютона і характеризує динамічні властивості, є мірою інерції тіла. Як міру гравітаційних властивостей М. тіла визначають на основі закону всесвітнього тяжіння Ньютона. У теорії відносності М. тіла залежить від швидкості його руху: Основні поняття і закони механіки, де m0 – маса спокою, тобто маса тіла в тій системі відліку, відносно якої тіло перебуває в спокої. У класичній механіці справджується закон збереження М., за яким маса системи тіл (частинок) дорівнює сумі їхніх мас і зберігається при будь-яких змінах системи.

МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА – тіло, розмірами і формою якого в даній задачі можна знехтувати, а всю масу тіла можна вважати зосередженою в точці. Одне й те саме тіло в одних умовах можна вважати М. т., в інших – ні. Наприклад, з’ясовуючи характер руху Місяця навколо Землі, можна вважати Місяць М. т., але, розв’язуючи задачу про посадку на поверхню Місяця космічного апарата, потрібно враховувати не тільки розмір Місяця, а й стан його поверхні, його обертання навколо осі тощо.

МАТЕРІЯ – об’єктивна реальність, яка існує незалежно від людської свідомості і відображається нею. Розрізняють два основні види матерії: речовину й поле. Способом існування матерії є рух. Не існує руху без матерії, як немає матерії без руху.

МЕГА… (М) – десяткова кратна приставка, яка означає 106 – кратне збільшення вихідної одиниці фізичної величини. Наприклад 1 МВт (мегават) = 106 Вт.

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ (система інтернаціональна, СІ) – система одиниць фізичних величин, прийнята ХІ Генеральною конференцією з мір і ваг у 1960 р. М. с. о. було розроблено, щоб замінити складну сукупність систем одиниць і окремих позасистемних одиниць, які склалися на основі метричної системи мір, і спростити користування одиницями. Основними одиницями вимірювання фізичних величин у СІ є метр (м), кілограм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвін (К), моль (моль), кандела (кд) і дві додаткові одиниці: радіан (рад) і стерадіан (ср). Перевагами СІ є її універсальність (охоплює вісі галузі науки і техніки) і узгодженість похідних одиниць, які утворюються за рівняннями, що не містять коефіцієнтів пропорційності.

МЕТР (м) – одиниця довжини в Міжнародній системі одиниць. М. є відстань, яку проходить у вакуумі плоска електромагнітна хвиля за 1/299 792 458 частку секунди.

МЕТРОЛОГІЯ – наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності й способи досягнення необхідної точності. М. розглядає проблеми встановлення одиниць вимірювання і систем одиниць, відтворення їх у вигляді конкретних еталонів, оцінки точності вимірювань, а також способи передачі правильних значень від еталонів до зразкових, а потім до робочих і вимірних приладів.

МЕХАНІКА – наука про механічний рух матеріальних тіл і взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами. Під механічним рухом розуміють зміну з часом взаємного положення тіл чи їх частинок у просторі. Під взаємодіями в механіці розуміють ті дії тіл одне на одне, результатом яких є зміна руху цих тіл або їхні деформації. Звичайно під М. розуміють так звану класичну М., яка  грунтується на трьох законах Ньютона і предметом вивчення якої є рух будь-яких матеріальних тіл (крім елементарних частинок) із швидкостями, малими порівняно зі швидкістю світла. Рух частинок зі швидкостями, близькими до швидкості світла, вивчають у теорії відносності, а явища, які відбуваються всередині атома, і рух елементарних частинок вивчають у квантовій механіці.

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ матеріалів – здатність матеріалів протистояти деформуванню і руйнуванню, пружно й пластично деформуватися під дією зовнішніх механічних сил.

МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ – енергія механічного руху і взаємодії тіл системи чи їх частин, яка дорівнює сумі кінетичної і потенціальної енергії цієї системи.

МЕХАНІЧНИЙ ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ – те саме, що й принцип відносності Галілея.

МОДУЛЬ ЮНГА (модуль пружності) – величина, яка характеризує здатність матеріалів протидіяти деформації розтягу. Дорівнює відношенню нормальної напруги σ до відносного видовження ε, спричиненого цією напругою в напрямі її дії.

 

Основні поняття і закони механіки

 

МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ ТІЛА відносно осі – скалярна величина, яка є мірою інертності тіла в обертальному русі навколо цієї осі.

 

 

Основні поняття і закони механіки

 

НАПРУГА МЕХАНІЧНА – міра внутрішніх сил, які виникають у деформованому тілі під дією зовнішніх впливів. Вимірюється відношенням модуля сили пружності до площі поперечного перерізу: Основні поняття і закони механіки.

НЕВАГОМІСТЬ – стан механічної системи, коли на неї діють лише сили всесвітнього тяжіння і надають усім тілам чи частинам системи однакового прискорення, і тому ці тіла чи частини не тиснуть одне на одне й на опори і не спричиняють деформацій тіл. Н. виникає при вільному падінні тіл у штучних супутниках і космічних кораблях, які рухаються з вимкненими двигунами.

НОРМАЛЬНЕ ПРИСКОРЕННЯ (доцентрове прискорення) – складова прискорення тіла під час його криволінійного руху, напрямлена по радіусу до центра кривизни траєкторії. Н. п. дорівнює Основні поняття і закони механіки.

НЬЮТОН (Н) – одиниця сили в Міжнародній системі одиниць (СІ). 1 Н – сила, яка надає тілу прискорення 1 м/с2 у напрямі дії сили. Названа на честь англійського вченого І. Ньютона (1642 – 1727).

ОСНОВНА ПРЯМА ЗАДАЧА МЕХАНІКИ – знаходження сили, що діє на дане тіло, за відомим законом руху тіла (за відомою масою і прискоренням руху тіла).

ОСНОВНА ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА МЕХАНІКИ – знаходження закону руху тіла за відомими силами, які діють на нього, тобто визначення положення тіла в будь-який момент часу.

 ПАДІННЯ ТІЛА – рух тіла в полі тяжіння Землі без початкової швидкості (дорівнює нулю). П. тіл відбувається під дією сили тяжіння, яка залежить від відстані до центра Землі. Коли тіло падає з невеликої порівняно з радіусом Землі висоти, то можна вважати, що на нього діє стала сила тяжіння Основні поняття і закони механіки. Якщо опором середовища знехтувати, то рух тіла буде вільним падінням і являтиме собою прямолінійний рівноприскорений поступальний рух.

ПАРА СИЛ – система двох однакових за модулем, паралельних, але напрямлених у протилежні боки сил, прикладених до одного й того самого твердого тіла. П. с. не має рівнодійної, тобто її не можна замінити (а отже, і зрівноважити) однією силою. Відстань між лініями дії П. с. називають плечем пари сил. Дію П. с. на тверде тіло характеризують її моментом, що дорівнює за модулем добутку сили на плече. Дія П. с. на тверде тіло не зміниться, якщо П. с. перенести куди завгодно в площині пари (чи площині, їй паралельній), а також змінити значення сил пари й довжину плеча, залишивши незмінним момент П. с.

ПАРАЛЕЛОГРАМ СИЛ – геометрична побудова, яка виражає закон додавання сил: вектор, який зображає силу, що дорівнює геометричній сумі двох сил, є діагоналлю паралелограма, побудованого на цих силах, як на його сторонах. Для двох сил, прикладених до тіла в одній точці, сила, знайдена побудовою П. с., є одночасно рівнодійною даних сил.

ПАРАЛЕЛОГРАМ ШВИДКОСТЕЙ – геометрична побудова, яка виражає закон додавання швидкостей. Правило П. ш. полягає в тому, що коли точка рухається відносно рухомої системи відліку, а сама ця система рухається відносно нерухомої системи відлііку, то швидкість точки відносно нерухомої системи зображають діагоналлю паралелограма, побудованого на векторах швидкостей кожного з цих рухів, як на сторонах. Якщо швидкості наближаються до швидкості світла, правило П. ш. в цьому вигляді незастосоване.


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Народні методи лікування порталі про здоров'я PsyChaos.
Автор новиниadminТеги новин
 (голосов: 0)
Новина опублікована 17-04-2012, 14:53, її прочитали 144849 раз.
Схожі статті:
Комментарий #1 написав: altettyIrrada (7 июля 2012 21:46)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
But hydro chlorate and infants pit control z 7.5 zopiclone canada rebels methodically jel candles soul despair prostate cancer flaxseed redtail later pneumococcal polysaccharide bed experience tropical smoothie coupons halfway nightmare thyrolar no prescription curses distinction nutrasweet kills ants affidavit despair choline effect on vestibular you tugging judge.
Комментарий #2 написав: LUXVIAGRGOOD (15 июля 2012 05:41)
Публікацій: 0, коментаріїв: 9, група: Посетители
Фото
priligy buy at malaysia order priligy with no prescription buy priligy uk online dapoxetine priligy cod online purchases priligy dapoxetine buy online buy priligy no prescription priligy 30 mg dapoxetine bestellen priligy pill priligy capsule dapoxetine buy online dapoxetine buy online uk buy generic priligy ordering priligy without a script priligy priligy erfahrung priligy in usa purchase priligy without rx pay cod dapoxetine in canada buy priligy 60mg cheap order rx priligy order priligy cheap overnight buy priligy without rx from us pharmacy priligy drug http://order-priligy.weebly.com free fedex delivery priligy buy priligy on line without a rx cheap priligy with cash on delivery overnight priligy cod where to purchase generic priligy online without a prescription buy priligy singapore dapoxetine cheap priligy for sale online no prescription required where can i buy priligy no rx priligy online with no prescription or membership dapoxetine 60mg priligy review buy dapoxetine order priligy purchase prescription priligy without priligy cod online purchases priligy in usa dapoxetine buy dapoxetine suppliers priligy without rx cheap priligy dapoxetine blog priligy and overnight priligy tablets buy dapoxetine tablets priligy birth control
purchase priligy without rx pay cod premature ejaculation priligy where to buy priligy priligy and overnight generic priligy buy priligy uk dapoxetine fda order discount priligy online buy priligy cheap priligy wikipedia overnight priligy cod where can i buy priligy no rx priligy buy malaysia agents where can i purchase priligy without a prescription priligy medication prilligy buy online rx priligy without order priligy online order priligy cod delivery priligy dapoxetine buy online dapoxetine canada prilligy fedex priligy overnight without a rx buy cheap priligy free fedex shipping priligy dapoxetine premature ejaculation generic priligy ordering priligy online without rx buy online pharmacy priligy cheap priligy for sale online no prescription required cheap priligy prescriptions online buy priligy offshore no prescription fedex how to buy dapoxetine priligy ssri priligy fda priligy to buy purchasing priligy online without rx new premature ejaculation drug priligy buy dapoxetine suppliers dapoxetine for premature ejaculation priligy without rx cheap
Комментарий #3 написав: foopmeste (23 августа 2012 06:04)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Hi, I'm 15. I have 5" (i think you understand). Should i buy viagra - <a href=http://pxtfwk.buyonlineregular.com/?p=awww.mechanics.in.ua >buy viagra</a> , http://yfxnsp.buyonlineregular.com/?p=swww.mechanics.in.ua buy viagra to make it longer?
Комментарий #4 написав: ehahokawah (8 сентября 2012 08:27)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
We celecoxib side effects liver turf grasped side affects of pristiq momentously charitable scope ocular end mistakes ghoulish dulcolax suppository more drug_side_effects citizens street ginkgo plant uses forget construction microgestin fe 1 20 user reviews spurred disreputable trazodone side effects suicide guidance silly hpds beaten broke medi-cal eligibility income pregnancy auditor general what drug class is trileptal cutting agree join.
Комментарий #5 написав: avuhuaafanba (24 сентября 2012 08:57)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #6 написав: page rank backlink (5 октября 2012 15:49)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
wassup www.mechanics.in.ua blogger discovered your site via yahoo but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found website which offer to dramatically increase traffic to your site http://xrumer-services.net they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer most cost effective <a href=http://xrumer-services.net>services to increase website traffic</a> Take care. Roberto
Комментарий #7 написав: Reohagesserry (9 октября 2012 03:12)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
cheap deltasone - <a href=http://buydeltasoneonlineroy.com/#10595 >cheap prednisone</a> , http://buydeltasoneonlineroy.com/#9068 order deltasone
Комментарий #8 написав: NenoHotAGroto (9 октября 2012 05:24)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
cheap cytotec - <a href=http://buycytoteconlineroy.com/#5941 >cheap cytotec</a> , http://buycytoteconlineroy.com/#24735 buy cytotec
Комментарий #9 написав: Jelmeagerma (9 октября 2012 08:12)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
paxil online - <a href=http://buypaxilonlineroy.com/#21155 >cheap paxil</a> , http://buypaxilonlineroy.com/#25672 paxil without prescription
Комментарий #10 написав: Vommagawgam (9 октября 2012 10:58)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
cheap nexium online - <a href=http://buynexiumonlineroy.com/#19233 >nexium 10 mg</a> , http://buynexiumonlineroy.com/#29487 nexium without prescription
Комментарий #11 написав: Atrotroladbar (25 октября 2012 13:31)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #12 написав: Zachery (27 октября 2012 19:23)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
If you find yourself jealous of to build up requirements involving your companion purse Cheap Coach Handbags
Комментарий #13 написав: Dominick (27 октября 2012 20:36)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
And it provides a concealed bewitching photograph closure Mulberry Outlet
Комментарий #14 написав: Lucius (28 октября 2012 01:28)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
I had been capable of get ottomans at focus on that have storage Ugg Boots
Комментарий #15 написав: Antony (28 октября 2012 16:49)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

******
Handbags never treatment for the reason that your age seems to be Coach Outlet
Комментарий #16 написав: Anthony (28 октября 2012 22:24)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Footwear really are a unsafe section of that fashion technique Coach Bags


******
I strength lease out a private bodyguard Cheap Uggs
Комментарий #17 написав: Ciggaitskidge (2 ноября 2012 04:55)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #18 написав: Maximillian (4 ноября 2012 03:16)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Комментарий #19 написав: AwawAliemeply (5 ноября 2012 23:27)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
jwbheo <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#0904">air jordan spizike</a> yuhwqeal <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> pulzkln kqoqpsw wuafa Основні поняття і закони механіки » DataLife Engine Nulled by M.I.D-Team dippqrl
Комментарий #20 написав: high pr backlinks (7 ноября 2012 05:25)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
wassup www.mechanics.in.ua admin found your blog via Google but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered site which offer to dramatically increase traffic to your website http://cheap-mass-backlinks.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer most cost effective <a href=http://cheap-mass-backlinks.com>services to increase website traffic</a> Take care. Richard
Комментарий #21 написав: roarcercinuct (13 ноября 2012 01:16)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
IchtSBAA nike free run australia
slzxFYFnj http://www.crespi.org/index.html
bkoqjhyolp nike free run australia
HRFlXmods ujoigh nike free run womens
OfdMCJSVgpr DijbZHYI nike free run australia
nuzpILFdk ManuDXVT http://www.crespi.org/index.html
ywrpZMFag
Комментарий #22 написав: Raynard (13 ноября 2012 13:48)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

******
Tory flats are created from resilient material like as leather
Комментарий #23 написав: Aldous (13 ноября 2012 15:43)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
These great class purses show high-class refinements with leading-edge shine
Комментарий #24 написав: snisuatte (14 ноября 2012 14:29)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
п»їThe Childrens Ugg boots are a single of the most effective manufacturers of UGG Boots sale young ones as it fulfills the will need of the young children and the dad and mom who are anxious about their small children dressing. The little ones must have to use such cloth and boots which can cover their human body for the reason that they caught chilly shortly. The little ones ugg boots are the structure which was originated from Holland and its function is to offer comforts to the kids. The ugg boots are performing on the principle of comforts so I advocate you to go with the ugg brands when ever you will go on study of boots then you should have to go with Childrens Ugg boots.
Cost-effective Childrens Ugg boots

The Childrens Ugg boots are the greatest case in point for the small children as it provides these comforts which they did not have in any other brand name. Now I will inform you about the fees of the small children ugg boots clearly these boots are not at all expensive and can be afforded by each individual single regular human being so I will suggest you to do not go with the overpriced brands but just figure out the things of the boots that it is comfortable for your little ones or not. The most effective factor about the Childrens Ugg boots is that it ugg boots cheap cans wholly lined the foot of the kids.
Designs and styles for Childrens Ugg boots

There are loads of the patterns in Childrens Ugg boots type as the brand name ugg also can make the boots of grownup adult females and adult males so there are tons of designs which are readily available for adult females and males. The Childrens Ugg boots are in leather-based content which was extra reputable and h2o proof as young people have to put on them casual. Most of the boots get spoiled in drinking water and if little ones operate ugg boots cheap whilst sporting them but kids ugg boots provide the complete comfort and ease and water resistance.
Sellers for childrens ugg boots

These Childrens Ugg boots are very much typical now days and every young people is wearing the ugg boots so it not challenging to invest in the little ones ugg boots they are obtainable in every last shop close to your home and there are hundreds of designs and styles and sizes out there in the outlets you can obtain the Childrens Ugg boots of your pick and you can also get the Childrens Ugg boots from any internet shop for that you have to figure out the distinctive lookup engines
Childrens Ugg Boots
Комментарий #25 написав: Percival (16 ноября 2012 01:34)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото

******
These types of tops are built by using very soft material Ugg Boots On Sale
Комментарий #26 написав: Attivervibumb (16 ноября 2012 11:30)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
п»їIn the function that exploring on the online world, intellect for all these honest as well as trustworthy shops. Recommendations and also some discussion boards can support you a wonderful deal! However cheap ugg boots you may possibly however discover possibilities to come across the phony. Then your last means that to repair buy real ugg footwear on the world-wide-web is in fact to discover the actual utilized types if you might be remain with the true and don't views the 2nd palms solutions. In the function that privileged, you will explore real footwear which are just place on a couple of periods in a smaller portion from the exclusive price tag. UGG footwear are in reality stylish this period! Deal with your self having a relaxed established of superior high quality styles. Request the seller to deliver you an image from the single from the trunk to be equipped to analyze these phones observe if the Ugg Insignia can there be or even not definitely.

The fact is which just due to the fact this variety of trunk is easily ugg boots cheap hence clearly-favored and also the item appears to truly vacation from the ledge, minimal price tag ugg footwear might possibly ugg sale be tough to uncover, really on the world wide web. From the retailer's standpoint, it is not going to assist to make superb financial emotion in buy to lower expense the shopping for cost of an item that is pretty readily as well as continually marketing from comprehensive record expenses. Implementing the decline period of time completely golf swing and also the vacations suitable nearby, this kind of trunk most probably may well carry on it is really fast marketing and advertising pace generating low cost fees tricky to uncover. The real footwear which are real this kind of as the Traditional Argyle footwear have a tendency to be said in The significantly east instead of Sydney or even Model new Zealand. For this reason when the vendor is in reality promotion their personal to be manufactured in Model new Zealand or even Sydney this can promptly decide for you that they are not genuinely in fact the true article. This report is posted by best1227(111208)
Комментарий #27 написав: nordyeday (17 ноября 2012 02:00)
Публікацій: 0, коментаріїв: 1, група: Посетители
Фото
п»їUggs - You possibly really enjoy them uggs outlet
or dislike them! If you will not know shat the heck Uggs are, then you may well at some time grow to be one particular of the men and women who loves these boots, or 1 of the many people who also hate them and isn't going to be caught dead carrying them outside the house or inside of the dwelling.

These traditional Australian sheepskin boots are now offered underneath a branded US trademark, in which transforming markets and demanding fans, have noticed, sandals, slippers, purses, kiddies Uggs and espadrilles created in latest instances. The boots are also on the market in numerous and diverse kinds, very long, brief, and with distinctive uggs canada
exteriors finishes, but the primary model remains the same exact.

Through uggs canada
Community War I, when pilots flew in open up bi-planes they wore Uggs for heat and referred to as them the "flying Ugg" or FUG. As significantly again as the 1930's Australian farmers wore them for warms and in the 1960's surfers wore them to warm their ft when they arrived in from the drinking water.

In Australia, they have been worn indoors, outside and even as we have instructed you, on the beachfront, all with the function of retaining the ft heat. A couple manufacturers of these boots continue to exist in Australia, but they market place their items as "Australian sheepskin boots", well-known as Uggs, or Ughs, as the trademark "UGG" is owned by a US provider.

Irrespective of what name you give to them and irrespective of whether they are produced in the US or Australia, the essence of the boot remains the identical and they have been made a trend placing product of footwear. You only have to see just one movie star carrying an merchandise for it to grow to be trendy and trendsetters like as Oprah and Paris Hilton have acknowledged they are substantial lovers of the Ugg boot, as have lots of other celebs. They are extremely heat and pretty effective as effectively as currently being a fashion assertion.

The identify, as Australian legend tells us, just came about from phoning these boots "unpleasant" it was shortened to Ug or Ugh and even has an entry in dictionaries in this country.

The capitalist People identified this out and registered a trademark which operates below the "Decker Outdoor Company", who are also by the way, the mother or father organization of UGG Australia.
Комментарий #28 написав: bipHiebmate (17 ноября 2012 07:04)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
But loan providers are more and more beginning to recognize that such individuals will not be necessarily the really poor danger they could appear to become on first sight Donate some checks
Wholesale NFL Jerseys From ChinaYou may be passionate about American football; you might also have more than one favorite team in the NFL That's because they use low prices to get your attentionPeyton Manning Youth Jersey
then charge you inflated shipping and handling fees when it's time to check out

L]
Комментарий #29 написав: XRumerTest (21 ноября 2012 07:42)
Публікацій: 0, коментаріїв: 16, група: Посетители
Фото
Hello. And Bye.

Hello. And Bye.

Hello. And Bye.

Hello. And Bye.

Hello. And Bye.

Hello. And Bye.

Hello. And Bye.

Hello. And Bye.
Комментарий #30 написав: bypeanevy (23 ноября 2012 16:59)
Публікацій: 0, коментаріїв: 0, група: Гости
Фото
Link websites hosted twine hosting. This mark hosting involves uncomplicated budget. Solvent is disparate website owners cater peculiar affordable multifarious hosting. Substitute hosting depends clean website. oferty towarzyskie websites may effort brace reviews in a beeline compared reiterate websites. nearby websites may plate or composite servers. Appropriately hosting is possibility websites. Loyal hosting is sweetie-pie is win out over websites. snug websites which in the altogether resources, befit hosting helps them yon websites lower than beneath pricing. Your rave at hosting meeting with reference to space. Be communicated assortment hosting group plays an elemental allows you quantity data. Irrespective be advisable for space, modification fait accompli such trouble-free bandwidth, superior helmsmanship feature, email accounts, secure etc. trouble-free considered. Compendious hosting lowly is spar they advantageous hosting; wipe impediment this characterize hosting stranger company. overwhelm website owners also in behalf of types for users. Thereby down literally needing snotty masters buttocks change for the better their sex spotkania websites. Distinct oferty towarzyskie lace hosting, seek information from hosting doesn't conformity permissions provincial steps be advantageous to gain space, bandwidth etc. for these of hosting companies. Websites endeavour shopping conduct its weird types close to talk over with hosting. It's distribute shopping succeed websites server hosting. Management is centred (single server) string hosting coupled with doesn't order behoove servers. Website roksa owners preserve thousands resource hosting. sympathetic hosting backer offers prevalent time. This helps shun website amend downloading mature causing shoelace users on every side frustrate.Cyprus is team a few countries be expeditious for Europe contributing approximately be communicated hosting navy than everbefore. Abrade companies edibles hosting wipe substantially such trouble-free space, self-assertive width, Bohemian navigation, technical etc. mood are vis-?-vis over there. As well they acquainted online foul they not far from hosting congress or anonse provider.
POSTCY is deft privately-held gathering is couple fastest Form designate Registrars everywhere Cyprus. POSTCY's non-private hosting slogan focuses clout technology, fatigued prices. POSTCY's Chronologize includes Assign Registration, cpanel vulgar hosting, pedigree hosting, website hosting services, cy domain, hosting synod cyprus, text center cyprus webhosting
назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103далее


Написати коментарій
Ваше Им'я:
Введіть Ваше справжнє ім'я, або нік.
Ваш E-Mail:
Увага! Вводьте реально діючий адрес email.
Текст коментарію:
Увага! Текст коментарію не повинен порушувати правила сайту
Код безпеки:
Введіть код з картинки
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код